Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

CEEPUS

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; spolupracuje též Priština-Kosovo. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol (každoroční nabídka) nebo individuálně (jako tzv. freemover, v tomto případě si student sám vybírá zahraniční pracoviště a sám si také vyřizuje potřebné dokumenty – samozřejmě ve spolupráci s katedrou geografie). Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT.

Podmínky a průběh mobilit

Délka pobytu: Obvykle 3–4 měsíce, ovšem ne méně než 1 měsíc.
Výjimku tvoří účast na letních školách, které jsou zpravidla 14denní (1/2 měsíce). Naše pracoviště je součástí dvou sítí CEEPUS – GEOREGNET (17 univerzit) a „Balkánské sítě“ (16 univerzit); každoročně vyjíždí 2–3 studenti na semestrální pobyt a 2 studenti na letní školu, byla organizována i zahraniční exkurze na Balkán.

Finanční zajištění: Odlišné pro každý stát, jsou velké rozdíly (Rakousko 940 EUR, Albánie 75 EUR vždy na měsíc, informace o aktuální výši stipendií a o tom, co pokrývají, najdete na webové stránce programu CEEPUS). Stipendium dostane student na zahraniční univerzitě. Kromě toho je mu hrazeno cestovné domácím pracovištěm po předložení jízdenek, a to ve výši veřejné dopravy (zpravidla jízdenky 2. třídy vlaku).

Kdo může vyjet: Studenti 2.–5. ročníku (nutné uzavřít 2. semestr studia).

Studium v zahraničí: V rámci programu CEEPUS jsou podmínky podobné jako u Erasmu, záleží více na individuální dohodě s garanty mobility, studijní plán není nutný.

Přihlášky: Výběrové řízení probíhá dvakrát ročně, v květnu (na zimní i letní semestr) a v říjnu (zpravidla nevyužité mobility). To platí i pro účastníky letních škol a freemovery. Každoročně jsou nabízena pouze některá pracoviště ze sítě. Součástí přihlášky je životopis a „motivační dopis“ (obojí v angličtině), ve kterém student uvede, proč chce vyjet do zahraničí, proč si vybral dané pracoviště, případně které kurzy by chtěl v průběhu studia navštěvovat, které projekty ho na pracovišti zajímají (viz webové stránky jednotlivých pracovišť). Následuje krátký ústní pohovor.

Další informace