Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Erasmus+

Mobility

Program Erasmus+, administrovaný Evropskou komisí a v České republice Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP), je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Katedra geografie PřF UP má aktuálně uzavřeny bilaterální smlouvy s 19 univerzitami. Po dohodě se lze přihlásit i na univerzity, se kterými mají smlouvu katedra rozvojových studií (kontaktujte M. Syrovátku) nebo katedra geoinformatiky (kontaktujte J. Buriana).

Podmínky a průběh mobilit

Délka pobytu: Student může v každém stupni studia (bakalářský, navazující magisterský, doktorský) absolvovat studijní pobyty a stáže v souhrnné délce až 12 měsíců (je možné v jednom stupni studia vyjet i opakovaně, ovšem v případě krácení rozpočtu budou mít přednost studenti, kteří ještě v rámci programu nevyjeli).

Finanční zajištění: V rozmezí 200–500 EUR na měsíc, liší se podle finanční náročnosti jednotlivých zemí (viz informace na stránce UP k programu Erasmus).

Kdo může vyjet: Studenti po absolvování alespoň dvou semestrů studia (2.–5. ročník).

Studium v zahraničí: Student se zavazuje na zahraniční univerzitě získat alespoň 20 kreditů ECTS (European Credit Transfer System) za semestr. Student, který úspěje ve výběrovém řízení, si po poradě s garantem příslušné mobility sestaví studijní plán – uvede konkrétní předměty, které by chtěl absolvovat v zahraničí, a také předměty, které tímto budou nahrazeny v jeho studijním plánu na UP. Plán je možné po zjištění konkrétní situace na zahraniční univerzitě dodatečně upravit. Zpravidla se alespoň z části vybírají předměty podobné předmětům, které má v daném semestru student absolvovat na UP; doporučuje se předem domluvit jejich uznání u daného vyučujícího, resp. u kreditového poradce (dr. Fňukal). 
 
Přihlášky: Studenti se přihlašují do výběrového řízení, které probíhá v únoru daného roku pro oba semestry následujícího akademického roku. Kromě standardizovaného formuláře je součástí přihlášky také životopis a „motivační dopis“ (obojí v angličtině nebo němčině), ve kterém student uvede, proč chce vyjet do zahraničí, proč si vybral dané pracoviště, případně které kurzy by chtěl v průběhu studia navštěvovat, které projekty jej na pracovišti zajímají (viz webové stránky jednotlivých pracovišť). Samotné výběrové řízení probíhá formou krátkého ústního pohovoru. Každoročně před vyhlášením výběrového řízení se koná informační schůzka, na níž jsou studenti seznámeni s programy zahraničních mobilit a mají možnost se přímo zeptat koordinátorů a dřívějších účastníků mobilit.

Výběrové řízení pro rok 2017/2018

Seznam partnerských pracovišť

Pracoviště
kontaktní osoba
Stát Počet míst × délka pobytu
Sofijski universitet "Sv. Kliment Ohridski", Sofie
Asst. Prof. Stelijan Dimitrov
Bulharsko 2 × 5 měsíců
Tartu Ülikool, Tartu
Dr. Garri Raagmaa, Ingrid Grigorjeva
Estonsko 2 × 5 měsíců
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Prof. Daniel Ricard
Francie 2 × 4 měsíce
Sveučilište u Zadru, Zadar
Dr. Branimir Vukosav
Chorvatsko 2 × 5 měsíců
Technische Universität Chemnitz, Sasko
Prof. Dr. Matthias Niedobitek 
Německo 2 × 6 měsíců
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Mgr. Katarzyna Rotter-Jarzębińska
Polsko 2 × 5 měsíců
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Prof. Mariusz Misztal
Polsko 2 × 5 měsíců
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr. Barbara Maćkiewicz, mgr. Joanna Siwiec
Polsko  2 × 5 měsíců
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Dr. Krystyna Osadczuk
Polsko  1 × 5 měsíců
Alpen-Adria Universität, Klagenfurt
Dr. Peter Mandel
Rakousko 2 × 5 měsíců
Karl-Franzens-Universität, Graz
Ass. Prof. Dr. Franz Brunner
Rakousko 2 × 5 měsíců
Universitatea din București
Dr. Bogdan Mihai, Beatrice Crăciun
Rumunsko 2 × 5 měsíců
Univerzita Komenského v Bratislave
Dr. Marcel Horňák
Slovensko 2 × 5 měsíců
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dr. Marián Kulla
Slovensko 2 × 5 měsíců
Prešovská univerzita v Prešove
Dr. Kvetoslava Matlovičová
Slovensko 2 × 5 měsíců
Univerza v Ljubljani
Dr. Boštjan Rogelj
Slovinsko 2 × 6 měsíců
Univerza v Mariboru
Doc. Lučka Lorber, Uroš Kline
Slovinsko 3 × 5 měsíců
Universitat de Girona, Katalánsko
Dr. Rafel Llusa Torra
Španělsko 2 × 5 měsíců
Universidad de Sevilla, Andalusie
Prof. Enrique López Lara
Španělsko 2 × 3 měsíce
pouze bakalářský stupeň
Högskolan Dalarna, Falun/Borlänge
Dr. Zuzana Macuchová, Suzanne Corrigox
Švédsko 3 × 10 měsíců

Interaktivní mapa mobilit Erasmus+

Další informace