Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Odborná praxe v regionální geografii

KGG/OPRGE

Rozsah: 3 týdny
Kredity: 3
Zakončení: Zápočet
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

typ semestr studijní obor
A 1n LS Mgr. Regionální geografie

Informace pro studenty

Pokyny k realizaci odborné praxe

Odborná praxe, jejímž smyslem je praktické procvičení získaných znalostí a kompetencí získaných během studia, je určena studentům 1. ročníku navazujícího studia oboru Regionální geografie. Odbornou praxi studenti vykonávají buďto ve specializovaných útvarech státní správy nebo samosprávy na lokální, regionální či ústřední úrovni (např. oddělení, odbory či referáty územního plánování, regionálního rozvoje),  nebo v soukromých nestátních projektových, poradenských a konzultačních agenturách, které se zaměřují např. na tvorbu strategických plánů, případně ostatních služeb souvisejících s návrhy efektivních prostorových lokalizací. Ve všeobecnosti jde o instituce zaměřené na regionální, sociální, ekonomickou nebo environmentální problematiku a na problematiku prostorových interakcí.

Jak postupovat při výběru a realizaci odborné praxe?

  1. Student si sám dle svých představ vybere instituci, kam bych chtěl nastoupit na odbornou praxi. Je nutné, aby se jednalo o instituci dle výše uvedené specifikace. V případě nejasností student výběr instituce konzultuje s garantem praxe doc. Zdeňkem Szczyrbou (osobně, telefonicky nebo e-mailem). Odbornou praxi lze vykonat do 31. 8. příslušného akademického roku.
  2. Student si stáhne z webových stránek Přírodovědecké fakulty UP (dále jen PřF UP) dokument Smlouva o zajištění odborné praxe studenta PřF – na webu PřF pod odkazem ke stažení smlouvy jsou také po rozkliknutí dostupné podrobné pokyny pro její vyplnění. Student doplní do smlouvy chybějící údaje (ne ručně), a to včetně rozsahu odborné praxe (minimálně v délce 15 pracovních dnů). Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, která:
    • nejprve student přinese k parafování garantovi praxe doc. Szczyrbovi,
    • poté student zajistí podpis poskytovatele praxe a svůj,
    • takto podepsaná vyhotovení předá student mgr. Pavle Minxové (ta zajistí podpis smlouvy u děkana).
  3. Po ukončení odborné praxe student předloží osobě pověřené poskytovatelem praxe, aby zhodnotil průběh praxe studenta (formulář Hodnocení odborné praxe). Současně student vypracuje Zprávu o praxi v organizaci. Obě zprávy student předloží garantovi odborné praxe doc. Szczyrbovi. Na základě těchto zpráv, potvrzujících úspěšnost absolvování praxe, obdrží student hodnocení „splněno“.

Formuláře dokumentů k praxi