Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Odborná praxe v geografii

Pokyny k realizaci

Odborná praxe v geografii (KGG/OPXG, DOPXG), jejímž smyslem je praktické procvičení získaných znalostí a kompetencí získaných během studia, je určena studentům 1. ročníku navazujícího studia oboru Geografie a regionální rozvoj. Odbornou praxi studenti vykonávají buďto ve specializovaných útvarech státní správy nebo samosprávy na lokální, regionální či ústřední úrovni (např. oddělení, odbory či referáty územního plánování, regionálního rozvoje),  nebo v soukromých nestátních projektových, poradenských a konzultačních agenturách, které se zaměřují např. na tvorbu strategických plánů, případně ostatních služeb souvisejících s návrhy efektivních prostorových lokalizací. Ve všeobecnosti jde o instituce zaměřené na regionální, sociální, ekonomickou nebo environmentální problematiku a na problematiku prostorových interakcí.

Jak postupovat při výběru a realizaci odborné praxe?

  1. Student si sám dle svých představ vybere instituci, kam bych chtěl nastoupit na odbornou praxi. Je nutné, aby se jednalo o instituci dle výše uvedené specifikace. V případě nejasností student výběr instituce konzultuje s garantem praxe doc. Zdeňkem Szczyrbou (osobně, telefonicky nebo e-mailem). Odbornou praxi lze vykonat do 31. 8. příslušného akademického roku.
  2. Student si stáhne z webových stránek Přírodovědecké fakulty UP (dále jen PřF UP) dokument Smlouva o zajištění odborné praxe studenta PřF – na webu PřF pod odkazem ke stažení smlouvy jsou také po rozkliknutí dostupné podrobné pokyny pro její vyplnění. Student doplní do smlouvy chybějící údaje (ne ručně), a to včetně rozsahu odborné praxe (minimálně v délce 15 pracovních dnů). Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, která:
    • nejprve student přinese k parafování garantovi praxe doc. Szczyrbovi,
    • poté student zajistí podpis poskytovatele praxe a svůj,
    • takto podepsaná vyhotovení předá student mgr. Pavle Minxové (ta zajistí podpis smlouvy u děkana).
  3. Po ukončení odborné praxe student předloží osobě pověřené poskytovatelem praxe, aby zhodnotil průběh praxe studenta (formulář Hodnocení odborné praxe). Současně student vypracuje Zprávu o praxi v organizaci. Obě zprávy student předloží garantovi odborné praxe doc. Szczyrbovi. Na základě těchto zpráv, potvrzujících úspěšnost absolvování praxe, obdrží student hodnocení „splněno“.

Formuláře dokumentů k praxi

Informace pro studenty

(není zadáno)