Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Územní plánování a územní rozvoj

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/UZEM 0 + 0 + 2 2* Zp 3 LS C Geografie
* předmět je podmíněn předmětem KGG/GOSU

Vyučující

RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Anotace předmětu

Úvod, organizace kurzu. Základní pojmy a jejich význam. Z historie urbanismu a plánování ve starověku a středověku. Vývoj urbanismu do pol. 19. století. Vývoj urbanismu od pol. 19. století do 2. světové války. Vývoj urbanismu po 2. světové válce příklady z USA, Británie a Švédska. Vývoj územního plánování v českých zemích. Trendy a limity ovlivňující územní rozvoj v současnosti vývoj ve světě, v Evropě i v ČR. Dokumenty územního plánování jejich úrovně, subjekty. Obecná charakteristika územního plánování. Územně plánovací podklady a dokumentace. Zdroje informací, účastníci procesu ÚP a ÚR. Vybrané problémy funkčních zón sídel. Tvorba územně plánovací dokumentace, územní a stavební řízení. Omezení využívání území. Exkurze do terénu Okresní úřad v Olomouci, oddělení územního plánování. Exkurze do terénu Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje. Exkurze do terénu tvorba územního plánu studenty.

Základní studijní literatura

Maier, K.: Územní plánování, FA ČVUT Praha, 2000, 81 s.

Perlín, R., Kubeš,J.: Územní plánování pro geografy, Karolinum, Praha, 1998, 89 s.

www.uur.cz - internetové stránky Ústavu územního rozvoje v Brně (legislativa, novinky, příklady)

Doporučená studijní literatura

Knihy

Hall, P.: Urban and Regional Planning, Routledge, London, 1993, 259 s.

Hrůza, J.: Slovník soudobého urbanismu, Odeon Praha, 1977

Hrůza, J., Zajíc,J.: Vývoj urbanismu I a II, FA ČVUT Praha, 1996, 1997,186 s. a 150 s.

Janečková, L.: Vaštíková, M.: Marketing měst a obcí, Grada, 1999, 178 s.

Limity využití území, ÚUR Brno 1995

Územní plány a urbanistické studie (sborník příkladů 1996-97), UUR Brno 1998

Votrubec, C.: Lidská sídla, jejich typya rozmístění ve světě, Academia Praha, 1980

Časopisy

Urbanismus a územní rozvoj

Územní plánování a urbanismus

S - státní správa a samospráva

Požadavky k zápočtu

(bude doplněno)

Informace pro studenty

Přehled probírané látky

Úvod, organizace kurzu. Základní pojmy a jejich význam. Z historie urbanismu a plánování ve starověku a středověku. Vývoj urbanismu do pol. 19. století. Vývoj urbanimsu od pol. 19. století do 2. světové války. Vývoj urbanismu po 2. větové válce, příklady z USA, Británie a Švédska. Vývoj územního plánování v českých zemích. Trendy a limity ovlivňující územní rozvoj v současnosti, vývoj ve světě, v Evropě i v ČR. Dokumenty územního plánování, jejich úrovně, subjekty. Obecná charakteristika územního plánování. Územně plánovací podklady a dokumentace. Zdroje informací, účastníci procesu ÚP a ÚR. Vybrané problémy funkčních zón sídel. Tvorba územně plánovací dokumentace, územní a stavební řízení. Omezení využívání území. Exkurze do terénu Okresní úřad v Olomouci, oddělení územního plánování. Exkurze do terénu Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje. Exkurze do terénu, tvorba územního plánu studenty.