Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie (Bc., prezenční studium)

Bc. Geografie
Studijní program: B1301 Geografie
Studijní obor: 1301R005 Geografie 
Typ studia: bakalářský
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Garant oboru: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Přijímací řízení

Přihlášky na akademický rok 2017/2018 se podávají do 28. února 2017. Další informace najdete v sekci přijímací řízení.

Doporučený studijní plán pro rok 2016/2017

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím nabídek ve Studijní agendě (STAG):

Cíle studia

Cílem bakalářského studijního oboru Geografie je poskytnout posluchačům sumu vědomostí a dovedností nezbytných pro samostatnou práci geografa, zejména však pro studium navazujících studijních oborů geografie. Umožňuje studentům získat komplexní znalosti o krajinné sféře jako planetárním geosystému a současně poznatky o jednotlivých složkách krajinné sféry na současné úrovni vědy. Důraz je kladen na obecnou fyzickou a obecnou socioekonomickou geografii, planetární geografii, kartografii, dálkový průzkum Země a geografické informační systémy. Studium zahrnuje seznámení s moderními metodami geografického výzkumu. Současně studenti získají znalosti z obecných pedagogicko-psychologických disciplín. Po úspěšném obhájení bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky mají studenti možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky

Studenti v posledním roce studia si zapisují jednotlivé předměty státní závěrečné zkoušky v rámci předzápisu a přihlašují se na termíny zkoušky prostřednictvím Studijní agendy (STAG).
Součástí státní zkoušky je i obhajoba bakalářské práce. Kterákoliv část státní zkoušky (včetně obhajoby bakalářské práce) je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru (dílčí studium je nutné formálně uzavřít na svém studijním oddělení).

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZG1 Obecná fyzická geografie 0 3 LS
KGG/SZZG2 Obecná sociální geografie 0 3 LS

PDFTematické okruhy státní závěrečné zkoušky (PDF 73 kB)

Státní zkouška z obou předmětů probíhá ve společném termínu písemnou formou a je vyhodnocována zkušební komisí. Součástí státní zkoušky je i zkouška z druhého oboru studia a obhajoba bakalářské práce (pouze z jednoho oboru).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia získá obsáhlé odborné znalosti z fyzické a socioekonomické geografie. Ovládá také metody fyzickogeografického a socioekonomického výzkumu, a to jak syntetické, tak i analytické. Získá schopnost aplikace statistických metod v geografii. Pozná i metody konstrukce geografických a tematických map. Je seznámen se základy geoinformatiky. Absolvent je jako geograf schopen řešit základní geografické úlohy a hodnotit interakce mezi složkami fyzickogeografické sféry a činností lidské společnosti dle požadavků společenské praxe.