Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bc. Geografie pro vzdělávání (prezenční forma)

Od roku 2019 se učitelské studium geografie nabízí v nově akreditovaném studijním programu Geografie pro vzdělávání (v prezenční či kombinované formě) v široké škále předmětových kombinací. Po absolvování bakalářského stupně pokračuje studium navazujícím magisterským programem Učitelství geografie pro střední školy a zájemci mohou následně absolvovat také rigorózní řízení k udělení titulu RNDr.

Nabídka předmětových kombinací

Nabídka předmětových kombinací pro rok 2019/2020 – prezenční a kombinovaná forma

Nově se jedná o sdružené studium, v němž se předměty učitelské aprobace kombinují jako maior + minor. Obecně má u vysokoškolských studií být maior hlavním programem sdruženého studia a minor vedlejším. U učitelských kombinací je vlastní odborná náplň každého z aprobačních předmětů stejná, ať už si jej zvolíte jako maior, či minor. Liší se tím, že v rámci programu maior absolvujete pedagogický základ a napíšete bakalářskou práci.

Přihlášky se podávají do 28. února 2019 elektronicky na prihlaska.upol.cz. Při přihlašování se nejprve rozmyslete, zda si přejete studovat geografii jako maior (čili z ní budete psát i bakalářskou práci) a v tom případě přihlášku začněte vyplňovat s geografií jako maior, v opačném případě v přihlášce nejprve zvolte druhý předmět zamýšleného studia. U mezifakultních kombinací je možnost obojí volby v případě Pedagogické fakulty. Filozofická fakulta umožňuje předmětové kombinace s geografií pouze jako maior, Fakulta tělesné kultury naopak umožňuje studium geografie pouze jako minor.

Bc. Geografie

Studenti, kteří zahájili studium tohoto oboru v akademickém roce 2018/2019 nebo dříve, studují v původní verzi akreditace studijního oboru Geografie s následujícími parametry: 

Studijní program: B1301 Geografie
Studijní obor: 1301R005 Geografie 
Typ studia: bakalářský
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Garant oboru: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Doporučený studijní plán pro rok 2018/2019

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím nabídek ve Studijní agendě (STAG):

Cíle studia

Cílem bakalářského studijního oboru Geografie je poskytnout posluchačům sumu vědomostí a dovedností nezbytných pro samostatnou práci geografa, zejména však pro studium navazujících studijních oborů geografie. Umožňuje studentům získat komplexní znalosti o krajinné sféře jako planetárním geosystému a současně poznatky o jednotlivých složkách krajinné sféry na současné úrovni vědy. Důraz je kladen na obecnou fyzickou a obecnou socioekonomickou geografii, planetární geografii, kartografii, dálkový průzkum Země a geografické informační systémy. Studium zahrnuje seznámení s moderními metodami geografického výzkumu. Současně studenti získají znalosti z obecných pedagogicko-psychologických disciplín. Po úspěšném obhájení bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky mají studenti možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky

Studenti v posledním roce studia si zapisují jednotlivé předměty státní závěrečné zkoušky v rámci předzápisu a přihlašují se na termíny zkoušky prostřednictvím Studijní agendy (STAG).
Součástí státní zkoušky je i obhajoba bakalářské práce. Kterákoliv část státní zkoušky (včetně obhajoby bakalářské práce) je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru (dílčí studium je nutné formálně uzavřít na svém studijním oddělení).

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZG1 Obecná fyzická geografie 0 3 LS
KGG/SZZG2 Obecná humánní geografie 0 3 LS

PDFTematické okruhy státní závěrečné zkoušky (PDF)

Státní zkouška z obou předmětů probíhá ve společném termínu písemnou formou a je vyhodnocována zkušební komisí. Součástí státní zkoušky je i zkouška z druhého oboru studia a obhajoba bakalářské práce (pouze z jednoho oboru).

Témata bakalářských prací