Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie (Bc., prezenční studium)

Bc. Regionální geografie
Studijní program: B1301 Geografie
Studijní obor: 1301R012 Regionální geografie 
Typ studia: bakalářský
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Garant oboru: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Přijímací řízení

Přihlášky na akademický rok 2017/2018 se podávají do 28. února 2017. Další informace najdete v sekci přijímací řízení.

Doporučený studijní plán pro rok 2016/2017

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím nabídek ve Studijní agendě (STAG):

Cíle studia

Cílem vzdělávání v bakalářském studijním oboru Regionální geografie je získání základních poznatků a dovedností z fyzické a sociální geografie s důrazem na hlubší odbornou analýzu jevů relevantních pro regionální dimenzi ekonomického a sociálního rozvoje. Absolvent tohoto oboru by měl zvládnout metody a techniky zpracování geografických dat včetně metod kartografické prezentace. Získané poznatky mu tak umožní přímý vstup do praxe bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání. Zvládnutí studijního oboru však opravňuje absolventy pokračovat v dalším studiu v navazujících magisterských oborech příslušného geografického zaměření.

Státní závěrečné zkoušky

Studenti v posledním roce studia si zapisují jednotlivé předměty státní závěrečné zkoušky v rámci předzápisu a přihlašují se na termíny zkoušky prostřednictvím Studijní agendy (STAG).
Součástí státní zkoušky je i obhajoba bakalářské práce. Kterákoliv část státní zkoušky (včetně obhajoby bakalářské práce) je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru. Dílčí studium je nutné formálně uzavřít na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty UP.

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZF Fyzická geografie, základní poznatky o Zemi 0 3 LS
KGG/SZZM Metody regionálně geografického výzkumu 0 3 LS
KGG/SZZR Regionální geografie ČR a Evropy 0 3 LS
KGG/SZZS Sociální geografie 0 3 LS

PDFTematické okruhy státní závěrečné zkoušky (PDF 113 kB)

Státní zkouška ze všech čtyř předmětů probíhá ve společném termínu písemnou formou a je vyhodnocována zkušební komisí.

Profil absolventa

Vymezení výstupních znalostí a dovedností:
Všeobecné: Zvládnutí základních znalostí při práci s mapou, se zdroji statistických informací a datovými soubory a s odbornou literaturou. Dovednosti v práci na PC. Komunikace s odborníky jiných profesí, schopnost týmové práce při řešení regionálně geografických úkolů.
Odborné: Zvládnutí základních znalostí a dovedností z kartografie, GIS, ze zpracování dat. Pořizování geografických databází, jejich analýza a odborná prezentace. Absolvent je schopen aplikovat metody statistické analýzy, GIS, regionalizace.
Speciální: Zvládnutí metod a technik terénního sociálně geografického šetření, mapování krajiny apod. Schopnosti analyzovat vztahy mezi fyzickogeografickými a socioekonomickými jevy v konkrétním území a posuzovat míru relevance jednotlivých jevů pro možný rozvoj daného území. Znalost regionální politiky v EU a úloha regionů v evropské unijní subsidiaritě.

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
Absolvent je teoreticky i aplikačně připraven k hodnocení problematiky regionální diferenciace společnosti a jejího prostředí. Velmi cenné jsou jeho schopnosti komunikovat ze specialisty jiných oborů (s urbanisty, ekonomy, sociology, environmentalisty, demografy nebo specialisty na cestovní ruch či dopravu). Je schopen se dále specializovat (a přitom si uchovává vědomí širších souvislostí) – pak je schopen rozšířit si kvalifikaci i kompetence.

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání: