Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Učitelství geografie pro SŠ (Mgr., prezenční studium)

Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
Studijní program: N1301 Geografie
Studijní obor: 7504T059 Učitelství geografie pro SŠ 
Typ studia: navazující magisterský
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 2 roky
Garant oboru: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Přijímací řízení

Přihlášky na akademický rok 2016/2017 se podávají do 29. února 2016. Další informace najdete v sekci přijímací řízení.

Doporučený studijní plán

Studijní plán pro rok 2015/2016 – nová verze pro 1. navazující ročník, starší verze pro 2. navazující ročník
Vizualizace v Portále UP

Cíle studia

Magisterský studijní obor Učitelství geografie pro střední školy rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti získané v předchozím bakalářském studiu geografie. V magisterském studiu je kladen důraz především na regionální geografii České republiky a regionální geografii světadílů a oceánů. Cílem studijního oboru je rozšíření a dokončení komplexního geografického vzdělání včetně prohloubení dovedností při využívání informačních technologií. Důležitou součástí oboru je didaktická příprava nezbytná pro vykonávání profese středoškolského učitele.

Zájemci mohou po završení magisterského studia absolvovat ještě i státní rigorózní zkoušku pro udělení titulu RNDr. z oboru Učitelství geografie pro střední školy.

Státní závěrečné zkoušky

Studenti v posledním roce studia si zapisují jednotlivé předměty státní závěrečné zkoušky v rámci předzápisu a přihlašují se na termíny zkoušky prostřednictvím Studijní agendy (STAG).
Součástí státní zkoušky je i obhajoba diplomové práce. Kterákoliv část státní zkoušky, včetně obhajoby diplomové práce, je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru (dílčí studium je nutné uzavřít na svém studijním oddělení).

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZG Regionální geografie světadílů a oceánů a ČR 0 2n LS
KGG/SZZD Didaktika geografie 0 2n LS

PDFTematické okruhy státní závěrečné zkoušky (PDF 225 kB)

Státní zkouška z obou předmětů probíhá ve společném termínu ústní formou před zkušební komisí. Součástí státní zkoušky je i zkouška z druhého oboru studia a obhajoba diplomové práce (pouze z jednoho oboru).

Profil absolventa

Vymezení výstupních znalostí a dovedností:
Všeobecné: Občanské a profesní kvality geografa-pedagoga, uvědomění si své pozice ve vzdělávacím systému, sebereflexe a osobnostní rozvoj, schopnost vést výuku a komunikativně jednat ve výuce i mimo ni, schopnost porozumět současnému světu a mládeži. Odpovídající jazyková a počítačová vybavenost. Rozvíjet kritické a tvořivé myšlení v souladu s demokratickými principy organizace společnosti.
Odborné: Vyvážené znalosti a dovednosti ve spektru geografických disciplín: fyzická, sociální a regionální geografie na globální, regionální a lokální úrovni. Praktická znalost kartografie, geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země a jejich aplikace v systému geografického vzdělávání. Programové propojení médií s učebnicovými verzemi. Schopnost vést terénní výuku, včetně návrhů projektů a jejich řešení. Interpretovat současné mechanismy globalizace světa na regionální i lokální úrovni. Schopnost rozumět a interpretovat pozici České republiky ve vztahu k jeho sousedním zemím, Evropské unii, světu.
Speciální: Implementace územních plánů, strategií trvalé udržitelnosti, programů rozvoje krajů a jiných regionálně geografických studií do systému geografického vzdělávání. Ovládat lokální geografické informační systémy a informační vzdělávací bázi pro potřeby výuky a učení geografie. Identifikovat geografická témata, posuzovat je a navrhovat jejich řešení. Tvůrčím způsobem vést lokální terénní studia krajiny, společnosti a hospodářství.

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
Absolventi jsou vybaveni komplexními geografickými znalostmi, které jsou v souladu se současnými standardy geografického vzdělávání a jsou zárukou široké možnosti jejich uplatnění. Zároveň jsou absolventi připraveni na změnu zařazení zeměpisu ve studijních programech středních škol v rámci integrovaných předmětů v návaznosti na výuku zeměpisu na základních školách. Osvojení moderních informačních technologií (např. geografických informačních systémů) zvyšuje profesní adaptabilitu absolventů.

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
Absolventi získají kvalifikaci k působení na středních školách (především na gymnáziích a obchodních akademiích). Mohou však uplatnit své znalosti i v odborné praxi, kde se řeší problematika prostorových vztahů v krajinné sféře včetně hodnocení kvality přírodního prostředí (vědecké ústavy, vysoké školy, veřejná správa, soukromé firmy).