Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Učitelství geografie pro SŠ (Mgr., kombinovaná forma)

Od roku 2019 se navazující magisterské studium Učitelství geografie nabízí v nově akreditované podobě studijního programu (v kombinované či prezenční formě) v široké škále předmětových kombinací. Po jeho zakončení mohou zájemci následně absolvovat také rigorózní řízení k udělení titulu RNDr.

Nabídka předmětových kombinací

Nabídka předmětových kombinací pro rok 2019/2020 – prezenční a kombinovaná forma

Nově se jedná o sdružené studium, v němž se předměty učitelské aprobace kombinují jako maior + minor. Obecně má u vysokoškolských studií být maior hlavním programem sdruženého studia a minor vedlejším. U učitelských kombinací je vlastní odborná náplň každého z aprobačních předmětů stejná, ať už si jej zvolíte jako maior, či minor. Liší se tím, že v rámci programu maior absolvujete pedagogický základ a napíšete bakalářskou práci.

Přihlášky se podávají do 28. února 2019 elektronicky na prihlaska.upol.cz. Při přihlašování se nejprve rozmyslete, zda si přejete studovat geografii jako maior (čili z ní budete psát i bakalářskou práci) a v tom případě přihlášku začněte vyplňovat s geografií jako maior, v opačném případě v přihlášce nejprve zvolte druhý předmět zamýšleného studia.


Studenti, kteří zahájili studium tohoto oboru v akademickém roce 2018/2019 nebo dříve, studují v původní verzi akreditace studijního oboru s následujícími parametry:

Studijní program: N1301 Geografie
Studijní obor: 7504T059 Učitelství geografie pro SŠ 
Typ studia: navazující magisterský
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Garant oboru: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Doporučený studijní plán pro rok 2018/2019

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím nabídek ve Studijní agendě (STAG):

Cíle studia

Magisterský studijní obor Učitelství geografie pro střední školy rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti získané v předchozím bakalářském studiu geografie. V magisterském studiu je kladen důraz především na regionální geografii České republiky a regionální geografii světadílů a oceánů. Cílem studijního oboru je rozšíření a dokončení komplexního geografického vzdělání včetně prohloubení dovedností při využívání informačních technologií. Důležitou součástí oboru je didaktická příprava nezbytná pro vykonávání profese středoškolského učitele.

Zájemci mohou po završení magisterského studia absolvovat ještě i státní rigorózní zkoušku pro udělení titulu RNDr. z oboru Učitelství geografie pro střední školy.

Státní závěrečné zkoušky

Studenti v posledním roce studia si zapisují jednotlivé předměty státní závěrečné zkoušky v rámci předzápisu a přihlašují se na termíny zkoušky prostřednictvím Studijní agendy (STAG).
Součástí státní zkoušky je i obhajoba diplomové práce. Kterákoliv část státní zkoušky, včetně obhajoby diplomové práce, je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru (dílčí studium je nutné uzavřít na svém studijním oddělení).

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZG Regionální geografie světadílů a oceánů a ČR 0 2n LS
KGG/SZZD Didaktika geografie 0 2n LS

PDFTematické okruhy státní závěrečné zkoušky (PDF)

Státní zkouška z obou předmětů probíhá ve společném termínu ústní formou před zkušební komisí. Součástí státní zkoušky je i zkouška z druhého oboru studia a obhajoba diplomové práce (pouze z jednoho oboru).

Témata diplomových prací