Search  |  Česky

RNDr. Tatiana MINTÁLOVÁ, Ph.D.

Tatiana Mintálová

senior lecturer, human geography section

tel.: (+420) 585 634 592, (+420) 733 690 457
e-mail: tatiana.mintalova@upol.cz
consultation hours: Wednesday 10:00 a.m. to 12:00 p.m.

Česky

Teaching competence

In Czech

Energie, krajina, udržitelnost: úvod do geografie energie (KGG/EKU)
Evropská unie a euroregiony
(KGG/EURO)
Geografie zemědělství (KGG/GEZM)
Kulturní geografie (KGG/KUGE)
Regionální geografie Slovenska (KGG/RGSR)
Religiózní geografie (KGG/REGE)
Seminář z geografie zemědělství (KGG/SEGZ)
Terénní cvičení z regionální geografie 2 (KGG/TCRG2)
Základy humánní geografie 2 (KGG/ZH2)
Základy humánní geografie 2
(KGG/ZSE2X)

Qualifications

1998–2001

Mgr.
University of Prešov in Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences (study programme Teaching Biology and Geography)
(diploma thesis: Motivácia vo vyučovaní zemepisu v siedmom ročníku ZŠ)

2003

University of Prešov in Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences (study programme Physical Geography)
(dissertation exam and defence of thesis: Teoreticko-metoodologické aspekty využitia horských oblastí a jeho geoekologických dôsledkov)

2006

RNDr.
University of Prešov in Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences (study programme Regional geography and regional development)
(thesis: Teoreticko-metodologické aspekty rozvoja vidieka)

2006

Ph.D.
University of Prešov in Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences (study programme Regional geography and regional development)
(dissertation thesis: Rozvoj rurálneho mikroregiónu na príklade Studenej doliny na Orave)

Career

2001-2008

University of Prešov in Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Geography and Regional Development (doctoral candidate, research worker)

since 2008

Palacký University Olomouc, Faculty of Science, Department of Geography (senior lecturer)

Publications

List of all publicationsList of all publications

List of recent publications – latest five years (since 2005).

ABC: Kapitoly vo vedeckých zahraničných monografiách

Kozáková, K. , Mintálová, T. (2008): Types of districts in the Prešov region according to the level of the socio-economic development, Geography in Czechia and Slovakia (Theory and Practice at the Onset of 21st Century, Masaryk University Brno, s. 227-233

ABD: Kapitoly vo vedeckých domácich monografiách

Mintálová, T., Fertaľová, J. (2005): Transformácia poľnohospodárstva v Prešovskom kraji, Acta Facultatis Studioru Humanitatis et Naturae Universitati Prešoviensis, Folia Geographica 8, roč. XLIII., Prešov, s. 148-170

ADF: Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Mintálová, T. (2007): Ľudský potenciál a sociálna situácia vybraných obcí Oravskej kotliny, Georgaphia cassoviensis I., Ústav Geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice 2007, s. 127-131

AED: Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách

Mintálová, T., Ricard, D. (2007): Les filieres laitieres Slovaques : de la tradition a l’Europe, Acta Facultatis Studioru Humanitatis et Naturae Universitati Prešoviensis, Folia Geographica 12, roč. XLVII., PU Prešov, s. 256-267

Mintálová, T. (2005): Vybrané problémy mikroregiónu Horná Oľka, Zborník z medzinárodnej konferencie „Regionálna geografia, regionálny rozvoj a Európska únia“. AFRNUC, Bratislava., s. 365-371

Mintálová, T., Ricard, D. (2005): Productions agro-alimentaires et developpement : l’ exemple des montagnes francaises, Acta Facultatis Studioru Humanitatis et Naturae Universitati Prešoviensis, Folia Geographica 8, roč. XLIII., Prešov, s. 248-256

Odborné práce v domácich recenzovaných sbornících

Mintálová, T. (2005): Poľnohospodárstvo v procese transformačných zmien vo vybraných obciach prešovského kraja, Acta Facultatis Studioru Humanitatis et Naturae Universitati Prešoviensis, Folia Geographica 8, roč. XLIII., Prešov, s. 143-147

Odborné práce v domácich nerecenzovaných sbornících

Mintálová, T. (2005): Transformácia organizačných štruktúr poľnohospodárstva v mikroregióne Horná Oľka. In: Zborník zo VI. Vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra. s. 265-268, ISBN 80-8050-813-5

Vědecké práce v zahraničních recenzovaných vědeckých sbornících, monografiích

Mintálová, T. (2008): Zmeny v cestovnom ruchu mikroregiónu Studená dolina na Orave v poslednom desaťročí, Wspólczesne przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i Slowacji w okresie transformacji systemowej, Institut Socjologii, Rzeszów

Mintálová, T., Kozáková, K. (2008): Development potential and barriers of the communities of the Studená dolina micro-region, Conferance Global changes: their regional and local aspects, polsko-czesko-słowackie seminarium geograficzne Kruklanki, Warszava - v tlači

Vědecké práce v zahraničních nerecenzovaných vědeckých sbornících, monografiích

Mintálová, T. (2007): Cestovný ruch ako faktor rozvoja mikroregiónu Studená dolina na Orave, Česká geografie v Evropském prostoru, XXI. Sjezd ČGS, Zborník z konferencie ČGS, České Budejovice, pp.198-208

Abstrakty příspěvků ze zahraničních konferencí

Mintálová, T., Kozáková, K. (2007): Development potential and barriers of the communities of the Studená dolina micro-region, Kruklanky. pp. 27

Mintálová, T. (2006): Cestovný ruch ako determinant rozvoja mikroregiónu Studenej doliny, Česká geografie v evropském prostoru:XXI. Sjezd České geografické společnosti: sborník abstraktú referátú: České Budejovice. pp.50
Korec, P., Ondoš, S., Mintálová, T. (2007): Creation of Slovak Metropolitan Core in Bratislava region, Region in Focus?, Conference abstract volume, Portugal, pp.36

Nepublikované referáty přednesené na vědeckých konferencích

Mintálová, T. (2005): „EUROREGIÓN“ v povedomí predstaviteľov miestnych samospráv okresu Tvrdošín
Korec, P., Ondoš, S., Mintálová,T. (2007):Creation of Slovak Metropolitan Core in Bratislava region, Region in Focus?, Conference University of Lisbon, Lisbon

Kapitola v učebnici

Mintálová, T. (2008): Faktory regionálneho rozvoja, In: kol.: Regionálny rozvoj a regionálna politika pre geografov, Prešov (v tisku)

Projects

2003–2005

Vývojové tendencie regionálnych komplexov východného Slovenska v období globalizácie a transformácie slovenskej spoločnosti a ich potenciál pre ďalší rozvoj
Vědecká grantová agentura MŠ SR a SAV, spoluřešitel (hlavní řešitel R. Matlovič)

2004–2006

Koncepcia výuky a vypracovanie učebnice „Regionálny rozvoj a regionálna politika pre geografov“, pre kľúčovú jednotku nového študijného programu geografia v regionálnom rozvoji
Kulturní a edukační grantová agentura MŠ SR , spoluřešitel (hlavní řešitel E. Michaeli)

2006–2008

Kvalita života – konceptuálny rámec komplexnej geografickej interpretácie priestorovej štruktúry mesta
Vědecká grantová agentura MŠ SR a SAV, spoluřešitel (hlavní řešitel R. Matlovič)

2007–2009

Skúmanie a geoekologické hodnotenie zmien využívania kultúrnej krajiny vybraných podhorských regiónov Slovenskej republiky
Vědecká grantová agentura MŠ SR a SAV, spoluřešitel (hlavní řešitel E. Michaeli)

2007–2009

Pedogeografické aspekty multifunkčného využívania poľnohospodárskej krajiny
Vědecká grantová agentura MŠ SR a SAV, spoluřešitel (hlavní řešitel J. Vilček)

2006–2009

Regionálne špecifiká ochrany a využívania pôd v poľnohospodárskej krajine
Agentura na podporu výzkumu a vývoje, spoluřešitel (hlavní řešitel J. Vilček)

Research interest

Rurální prostor, zemědělství, feministická geografie, religiózní geografie, kulturní geografie

Membership in professional organisations

Slovak Geographical Society

Stays abroad

2005 – France (Les Departement de Geographie de Université des Sciences et Technologies de Lille, 1 month – lecturing stay)


Last modified 06/08/17 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple