O projektu

menu / o projektu

Výukový materiál Regionální geografie Slovenska byl vytvořen v rámci řešení projektu FRVŠ č. 2511/2008 „Regionální geografie Slovenské republiky“ (tématickém okruhu F6 - Inovace studijních předmětů z oblasti „neživé“ přírody). Cílem řešeného projektu bylo vytvořit nový předmět Regionální geografie Slovenské republiky v rámci stávajících studijních programů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt byl zaměřen na tvorbu výukových materiálů nově vyučovaného předmětu Regionální geografie Slovenské republiky v rámci stávajícího studijního programu 1301 Geografie v nově akreditovaném bakalářském studijním oboru Regionální geografie a v navazujícím magisterském studiu geografie (studijní obor "Učitelství geografie pro SŠ").

K tvorbě stránek byl využit značkovací jazyk HTML (HyperText Markup Language) a formátovací jazyk CSS (Cascading Style Sheets). Jedná se o široce rozšířené a používané jazyky. Díky těmto jazykům, které podporují hypertextové funkce, jsou tedy stránky interaktivní a kompatibilní se softwarovým vybavením většiny dnes používaných počítačů. Výukový materiál byl vytvořen v prostředí PSPad editor, což je volně šiřitelný (freeware) univerzální editor, určený pro operační systém Microsoft Windows. Jádro výsledného designu stránek je založeno na šabloně kaskádových stylů, která je volně dostupná na internetovém portálu Free CSS Templates.

Celkem bylo zpracováno 50 témat rozdělených do tří základní celků: Fyzická geografie, Socioekonomická geografie a Portréty regionů.

Základní struktura výukového materiálu


Autoři projektu

 1. Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
 2. Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
 3. Mgr. Petr Šimáček


Základní sylabus předmětu

 1. Poloha Slovenské republiky
 2. Geologická stavba a geologický vývoj
 3. Geomorfologické členění
 4. Hydrologické poměry: povrchové vody (extrémní situace, jezera, vodní nádrže) a podpovrchové vody
 5. Klimatické poměry (extrémy, regionalizace)
 6. Pedogeografické a biogeografické poměry
 7. Ochrana přírody a krajiny: historie ochrany přírody a krajiny, krajinotvorné programy, NATURA 2000
 8. Geograficko-politická poloha Slovenské republiky a historicko-geografický vývoj
 9. Veřejná správa a její vývoj
 10. Obyvatelstvo a sídelní struktura
 11. Průmysl a jeho odvětvová struktura
 12. Zemědělství, lesní a vodní hospodářství
 13. Služby; obchod, doprava, cestovní ruch a rekreace
 14. Ekonomická integrace do struktur EU a globální ekonomiky
 15. Geografická regionalizace – socioekonomické regiony