Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2015

Termín odevzdání diplomových prací: 7. 1. 2015 do 14.00 nebo 24. 4. 2015 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 29. 1. 2015 nebo 25.–27. 5. 2015.

Níže je zveřejněn seznam obhájených prací s odkazem na údaje a soubory (včetně textu a posudků práce) v Portálu UP.

Regionální geografie

Obhajoby 29. ledna 2015

BABOVEC Jan Režim přízemní teploty vzduchu na městských a příměstských stanicích MESSO
VE: doc. Vysoudil OP: dr. Jurek Známka: C
DOLÍNKOVÁ Vanda Maloobchod a internet: situační analýza z Novojičínska
VE: doc. Szczyrba OP: dr. Mintálová Známka: B
CHROMEC Tomáš Vývoj realizace protipovodňových opatření ve městech Přerov a Olomouc
VE: dr. Pavelková OP: dr. Létal Známka: C
JIROUŠEK Ladislav Rozvojový potenciál obcí Chrudimska
VE: doc. Szczyrba OP: dr. Šerý Známka: C
NOVÁKOVÁ Adéla Cykloturistika v turistické oblasti Beskydy-Valašsko
VE: mgr. Šimáček OP: dr. Klapka Známka: B
PUSTINA Pavel Místní akční skupiny a jejich podíl na rozvoji rurálního prostoru Olomouckého kraje v plánovacím období 2007–2013
VE: dr. Klapka OP: dr. Ptáček Známka: C
STEHLÍKOVÁ Tereza Je hazard prospěšný obcím? Geografická analýza v zájmovém území SO ORP Litoměřice
VE: doc. Szczyrba OP: mgr. Fiedor Známka: D
TOMÁŠ Martin Komplementární a konkurenční centra funkčních regionů České republiky
VE: dr. Klapka OP: doc. Halás Známka: A

Obhajoby 25.–27. května 2015

ČAPEK Václav Hodnocení možností realizace nízkoemisních zón ve vybraných městech regionů NUTS 2 Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko
VE: dr. Jurek OP: doc. Vysoudil Známka: A
ČEPOVÁ Denisa Vývoj jezerních ekosystémů v oblasti Billefjorden po ústupu ledovců Malé doby ledové
VE: dr. Pavelková OP: dr. Jurek Známka: A
ČEŠEK Miroslav Hodnocení krajinného rázu na vybraném území ORP Olomouc
VE: dr. Mackovčin OP: doc. Smolová Známka: B
DOČKALOVÁ Monika Město Olomouc a sociální služby: hodnocení geografických aspektů kvality života
VE: doc. Toušek OP: dr, Mintálová Známka: C
DVOŘÁK Ondřej Sociální, ekonomické, demografické a prostorové aspekty stárnutí obyvatelstva České republiky
VE: doc. Halás OP: dr. Ptáček Známka: C
DVOŘÁKOVÁ Lucie Prostorová a funkční transformace střediska cestovního ruchu Dolní Morava v etapách
VE: doc. Szczyrba OP: dr. Klapka Známka: B
HALADY Michal Úspěšnost na tenisových grand-slamech: prostorová analýza
VE: doc. Halás OP: mgr. Šimáček Známka: B
HORÁKOVÁ Zuzana Historie a současnost města Clermont-Ferrand: geografická studie
VE: doc. Toušek OP: doc. Szczyrba Známka: B
HRUDOVÁ Michaela Socioekonomická struktura obyvatelstva Hodolan na základě dochovaných sčítacích operátů
VE: dr. Fňukal OP: mgr. Daniel Známka: A
JURČEKA Tomáš Prostorové aspekty odpadového hospodářství na území správního obvodu ORP Zlín
VE: dr. Šerý OP: dr. Ptáček Známka: C
KALÁBOVÁ Barbora Analýza vývoje krajinných struktur pro potřeby územního plánování na příkladu vybraných obcí SO ORP Prostějov
VE: dr. Létal OP: dr. Mackovčin Známka: D
KOHLOVÁ Lenka Komparace cestovního ruchu v turistických oblastech Olomouckého kraje
VE: dr. Fňukal OP: dr. Klapka Známka: C
KOŠŤÁLOVÁ Veronika Projekt tematického atlasu MAS Regionu Poodří
VE: mgr. Šimáček OP: dr. Létal Známka: A
KUBEŠA Vojtěch Hodnocení maloplošných chráněných území okresu Vsetín
VE: dr. Mackovčin OP: dr. Pavelková Známka: B
MARTINEK David Geografie graffiti v urbánním prostředí města Olomouce
VE: dr. Mintálová OP: dr. Fňukal Známka: A
NIČOVÁ Kateřina Vybrané aspekty kvality života v SO ORP Šternberk – porovnání urbánního a rurálního prostoru
VE: dr. Fňukal OP: dr, Mintálová Známka: A
POLÁČEK Milan Regionálně geografická studie města Šternberk
VE: doc. Smolová OP: dr. Pavelková Známka: C
POSPÍŠIL Jan Město Olomouc a kultura – příspěvek k hodnocení geografických aspektů kvality života
VE: doc. Toušek OP: dr. Šerý Známka: B
PROUSEK Adam Zemědělci jako producenti energie (případová studie pro okres Hradec Králové)
VE: dr. Frantál OP: dr. Klapka Známka: A
RUMÍŠKOVÁ Petra Spokojenost studentů se studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci: regionálně geografická analýza
VE: doc. Toušek OP: doc. Halás Známka: A
RYCHTA Lukáš Ovlivnění reliéfu stavbou železničních tratí na Opavsku
VE: doc. Smolová OP: dr. Létal Známka: A
SCHAFFER David Internetové nakupování v České republice: vývoj, trendy, empirický výzkum v modelovém mikroregionu Poličska (příspěvek ke studiu problematiky)
VE: doc. Szczyrba OP: dr, Mintálová Známka: C
SKYVA Petr Časoprostorová analýza vývoje velkoplošného maloobchodu na území Olomouckého kraje
VE: doc. Szczyrba OP: dr. Klapka Známka: A
SPÁČILOVÁ Nikola Dotační prostředky z fondů EU jako nástroj rozvoje sdružení obcí Mikroregionu Království
VE: dr. Šerý OP: doc. Halás Známka: B
ŠIMÍKOVÁ Petra Geografická analýza hazardu v Brně
VE: doc. Szczyrba OP: doc. Toušek Známka: A
ŠMÍD Jan Mládežnický sport v ČR: prostorové rozložení a implementace sportovců do profesionálních soutěží
VE: doc. Halás OP: dr. Šerý Známka: B
ŠTVRTECKÝ Martin Dlhodobé trendy volebnej podpory Slovenskej národnej strany
VE: dr. Fňukal OP: dr. Šerý Známka: B
TKÁČ Martin Cestovní ruch a transformační změny v turisticky exponované části mikroregionu Ostravice
VE: doc. Szczyrba OP: dr. Ptáček Známka: C
TOMÁŠEK Jiří Regionální úspěšnost z pohledu geografie sportu - faktory, metody měření a vývoj
VE: doc. Halás OP: dr. Mackovčin Známka: A
TURČÍNEK Martin Nákupní centra a jejich vliv na utváření "mall junkies" ve městech: na příkladu nákupního centra Šantovka v Olomouci
VE: doc. Szczyrba OP: prof. Ira Známka: A
URBANOVÁ Denisa Metropolitní regiony a alternativy jejich vymezování
VE: doc. Halás OP: dr. Klapka Známka: B
VALLOVÁ Hana Zdravotní péče a kvalita života v Olomouci
VE: doc. Toušek OP: dr, Mintálová Známka: B
ZETKOVÁ Pavla Kvalita ovzduší v Královéhradeckém kraji a ve spolkové zemi Štýrsko – srovnávací analýza
VE: dr. Jurek OP: doc. Vysoudil Známka: B

Učitelství geografie pro SŠ

Obhajoby 29. ledna 2015

GAZDÍK Jonáš Alergenní zóny ve vybrané části města Olomouce
VE: dr. Létal OP: dr. Mackovčin Známka: B
HELMER Jaroslav Zastoupení částí obcí při volbách do obecních zastupitelstev na příkladu moravských krajů
VE: dr. Fňukal OP: dr. Šerý Známka: D
KOSINA Josef Krajina Rýchor: využití ploch v minulosti
VE: dr. Klapka OP: dr. Mackovčin Známka: C

Obhajoby 25.–27. května 2015

BUREŠOVÁ Jana Krajiny Evropy jako téma vyučování zeměpisu na středních školách
VE: dr. Jurek OP: dr. Mackovčin Známka: A
GALDA Jiří Terénní výuka v Prostějově
VE: mgr. Hercik OP: dr. Jurek Známka: A
HANÁČKOVÁ Pavla Potenciál rozvoje venkovských obcí v mikroregionu Zlínsko
VE: doc. Szczyrba OP: doc. Halás Známka: C
HARRODOVÁ Michaela Vývoj funkčního využití krajiny olomouckých místních částí Černovír a Chválkovice
VE: dr. Šerý OP: dr. Klapka Známka: A
HASIL Jiří Obecná socioekonomická geografie – návrh učebního textu pro gymnázia
VE: mgr. Hercik OP: doc. Halás Známka: B
HOLBOVÁ Marcela Dopravní poloha vybraných regionálních center Moravy mezi lety 1800 a 2012
VE: mgr. Hercik OP: dr. Klapka Známka: B
HROCHOVÁ Jana Alergenní zóny ve vybrané části města Olomouce
VE: dr. Létal OP: dr. Pavelková Známka: C
HYNKOVÁ Michaela Geomorfologické poměry povodí Pilávky a jejich aplikace v pedagogické praxi
VE: doc. Smolová OP: mgr. Hercik Známka: C
JANDOVÁ Blanka Geomorfologické poměry města Litovel a jejich aplikace ve výuce zeměpisu
VE: doc. Smolová OP: mgr. Hercik Známka: B
KAŠPAR Zbyněk Konflikty ve světě – projekt učebního textu a pracovních listů pro SŠ
VE: dr. Fňukal OP: mgr. Hercik Známka: B
KOŘENKOVÁ Pavla Postavení terénní výuky v kurikulu střední školy a její využití pro výuku na Zlínsku
VE: dr. Fňukal OP: dr, Mintálová Známka: A
KOZLOVÁ Veronika Geografie maloobchodu v Opavě se zaměřením na městské centrum
VE: doc. Szczyrba OP: dr. Ptáček Známka: C 
KRÁLOVÁ Markéta Vývoj využití krajiny a evidence vodních ploch vzniklých po roce 1995 v SO ORP Kroměříž
VE: dr. Pavelková OP: dr. Létal Známka: A
KUNC Jiří Percepce kvality ovzduší ve vybraných obcích okresu Nový Jičín
VE: dr. Jurek OP: mgr. Lehnert Známka: B
LYSOŇKOVÁ Dominika Těžba štěrkopísků na dolním toku řeky Moravy a možné využití ve výuce místního regionu
VE: doc. Smolová OP: dr. Mackovčin Známka: C
MICHÁLKOVÁ Renata Srovnání vývoje změn vodních ploch na území SO ORP Uničov a SO ORP Olomouc
VE: dr. Pavelková OP: dr. Mackovčin Známka: A
PAVLÍKOVÁ Dominika Geomorfologické poměry města Uničov
VE: doc. Smolová OP: dr. Létal Známka: B
PITKOVÁ Iva Geografické aspekty energetiky ve Slovinsku
VE: dr. Jurek OP: dr. Ptáček Známka: A
PRZYBYLA Vojtěch Analýza volební podpory ČSNS a ČSS v letech 1920–1992
VE: dr. Fňukal OP: dr. Šerý Známka: A
SAVČÁKOVÁ Hana Mokřady mezinárodního významu: Litovelské Pomoraví a Podzemní Punkva
VE: dr. Mackovčin OP: doc. Vysoudil Známka: D
SKOKANOVÁ Michaela Geomorfologické poměry meandrů řeky Odry v Ostravské pánvi – aplikace ve výuce zeměpisu
VE: doc. Smolová OP: dr. Mackovčin Známka: D
SLOVÁKOVÁ Veronika Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu Zlínského kraje.
VE: dr. Mintálová OP: mgr. Lehnert Známka: D
STANĚK Ondřej Geografické aspekty zemědělské produkce Evropy – výukový model pro střední školy
VE: dr. Jurek OP: mgr. Hercik Známka: C
ŠKANDEROVÁ Terezie Řecká menšina v České republice
VE: dr. Fňukal OP: dr. Ptáček Známka: D
TOMÁNKOVÁ Petra Geografický potenciál města Frýdek-Místek: alokace obyvatelstva a občanské vybavenosti
VE: dr. Klapka OP: doc. Halás Známka: B
UHROVÁ Eliška Emise skleníkových plynů ve vyspělých a rozvojových zemích světa
VE: dr. Jurek OP: mgr. Lehnert Známka: B
VÁLOVÁ Lenka Geografické aspekty působení pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
VE: dr. Fňukal OP: dr, Mintálová Známka: A
ZAPLETALOVÁ Jitka Kvalita ovzduší v Prostějově a její percepce veřejností
VE: dr. Jurek OP: doc. Vysoudil Známka: B