Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. RNDr. Irena SMOLOVÁ, Ph.D. – publikace

Vědecké monografie vydané

TOUŠEK, V., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., JUREK, M., KLAPKA, P. (2005): Česká republika – portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 136 s.
TOUŠEK, V., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., JUREK, M., KLAPKA, P. (2005): Czech Republic – Portraits of Regions. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 136 pp.

Kapitoly ve vědeckých monografiích

SMOLOVÁ, I. (2003): Hydrologická charakteristika. In: Mackovčin, P., Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Praha-Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, s. 55–63.
SMOLOVÁ, I. (2003): Pedologická charakteristika. In: Mackovčin, P., Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Praha-Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, s. 64–67.
SMOLOVÁ, I. (2004): Extraction of Minerals in the Czech Republic and its Consequences for the Landscape. In: Kirchner, K., Wojtanowicz, J. (eds.): Cultural Landscapes. Brno: Regiograph, s. 75–84. 

Vysokoškolské učebnice

SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J. (2007): Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc: Univerzita Palackého, 189 s.

Vědecké práce v zahraničních časopisech a sbornících

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z., VANČURA, M., TOUŠEK, V. (1997): Procesy restrukturalizacji przemysłu w Republice Czeskiej. In: Zioło, Z. (ed.): Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, s. 179–184.
SMOLOVÁ, I. (1999): Stimuly rozvoje cestovního ruchu v pohraničních oblastech (na příkladu okresu Náchod). [Incentives of the development of the tourism in border areas (example of the district of Náchod)]. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 32, č. 3. Prešov: FHPV PU, s.287–292.
SMOLOVÁ, I. (1999): Evaluation of the influence of the physical-geographical relationship on the development potential of the region (of the example of Broumovsko). In: Theoretical-methodological Problems of Geography, Related Disciplines and their Applications. Proceedings of International Conference Dedicated to the Celebrating Personalities of Slovak Geography. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 251–255.
SMOLOVÁ, I. (2005):  Krasová území v ČR a jejich antropogenní transformace v důsledku těžby surovin. In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe. Zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia, Ústav geografie PF UPJŠ Košice, Danišovce. ISBN 80-7097-623-3
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2006): Marketing of cultural and Natural monuments in the Czech Republic for the promotion of turist trade in regions. In: Zeszyty Naukowe, Nr. 312/2006, z. 1, seria Turystyka i Rekreacja. Opole: Politechnika Opolska, s. 127–137.
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2006): Využití jeskyní pro cestovní ruch v České republice. In: Zeszyty Naukowe, Nr. 312/2006, z. 1, seria Turystyka i Rekreacja. Opole: Politechnika Opolska, s. 163–169.
SMOLOVÁ, I. (2006): Changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1990-2004. In: Michalski, T. (ed): The Geographical aspects of the transformation process in Central and East-central Europe., Gdynia: Wydawnictvo „Bernardinum“, pp. 210–217.
SMOLOVÁ, I. (2006): Krasová území – environmentální aspekty těžby. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XLV, Folia geographica 10, Prešov: FHPV PU, s. 467–476.
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z., JUREK, M. (2007): Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. Geografická revue, roč. 3, č. 1, str. 130–148. ISSN 1336-7072.
SMOLOVÁ, I. (2006): Mining as a Landsscape Shaping Factor. In: The Extractive Industry and the Environment in Central Europe (CD-ROM). Brno: Těžební unie, 2006, s. 71–79.
SMOLOVÁ, I., JUREK, M. (2007): Selected problems in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic after the year 1989. In: Acta Geographica Silesiana 1. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, s. 61-69.

Vědecké práce v domácích časopisech a sbornících

SMOLOVÁ, I. (1998): Slope Processes in Surroundings of Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia). In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 35. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 41–46.
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (1998). Ubytovací a stravovací zařízení pro cestovní ruch v okrese Náchod. In: Hasman, M., Říha, J. (eds.): Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Tábor: Jihočeská univerzita, s. 134–143.
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (1998): Rozhodující socioekonomické faktory regionálního rozvoje marginálního území. In: Miscellanea geographica, Universitatis Bohemiae Occidentalis 6. Plzeň: Západočeská univerzita, s. 113–125.
SMOLOVÁ, I. (2000): Geomorphological analysis of the karst relief in surroundings of Taramka in the highland of Ludmírov. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 36. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 71–79.
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2000): Large commercial centers in the Czech Republic – landscape and regional aspects of development (contribution to the study of the problematic). In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 36. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 81–87.
LÉTAL, A., SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2001): Transformace příměstské krajiny. In: Urbanismus a územní rozvoj, roč. 4, č. 4. Brno: Ústav územního rozvoje, s. 15–21.
SMOLOVÁ, I. (2001): Geomorfologická analýza krasového reliéfu v okolí Taramky v Ludmírovské vrchovině. In.: Současný stav geomorfologických výzkumů. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 55–59.
SMOLOVÁ, I. (2001): Současné geomorfologické procesy v okrajové části České tabule. In: Létal, A., Szczyrba, Z., Vysoudil, M. (eds.): Česká geografie v období rozvoje informačních technologií (CD-ROM). Olomouc: Univerzita Palackého, s. 168–176.
SMOLOVÁ, I. (2002): Geomorphologic analysis of the Javoří hory mountains relief. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 37. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 83–90.
SMOLOVÁ, I. (2002): Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor. In: Geomorfologický sborník 1. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002“. Brno: Masarykova univerzita, s.127–131.
SMOLOVÁ, I. (2002): Přírodní potenciál území a jeho využití  při zachování trvalé udržitelnosti (na příkladu marginálního území). In.: Proměny krajiny a udržitelný rozvoj, Sborník XX. jubilejního sjezdu ČGS. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, s. 124-135.
SMOLOVÁ, I. (2003): Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule. In: Geomorfologický sborník 2. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 03. Plzeň : Západočeská univerzita, s. 45-50.
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2003): Těžba nerostných surovin v ČR a její dopady na současnou českou krajinu (vybrané otázky regionálního rozvoje). In: Viturka, M., Vystoupil, J. (eds.): VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : MU, s. 63-68.
SMOLOVÁ, I., KADLČÍKOVÁ, J., PTÁČEK, P., BOHANES, T. (2003): Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu. Přírodovědné studie muzea Prostějovska, svazek 6. Prostějov: Muzeum Prostějovska, s. 115-122.
SMOLOVÁ, I. (2004): Anthropogenic relief transformations as a consequence of extraction of minerals in the Orlicka tabule Plateau (North-east Bohemia). In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 38. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 69-76.
SEDLÁK, P., BÁR, R., SMOLOVÁ, I. (2004): Detekce těžebních tvarů reliéfu v okolí Žulové a Vápenné pomocí DPZ. Sborník referátů konference GIS Seč 2004 GIS ve veřejné správě (CD-rom). Litomyšl: Invence.
SMOLOVÁ, I. (2004): Těžba nerostných surovin v územích s ochranným režimem. In: Sborník ze VII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, str. 159-165.
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2005): České lázně – tradiční produkt marketingu turistické destinace Česká republika. In: Fňukal, M., Ptáček, P. (eds.): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 57-64.
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2005): Využití zvláště chráněných území ČR pro cestovní ruch. In: Klímová, V., Vystoupil, J. (eds.): VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU, s. 296-300.
SMOLOVÁ, I. (2005): Antropogenně podmíněné svahové pochody ve východní části České tabule. Geomorfologický sborník 4. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, s. 23-26.
SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M. (2006): Significant features of transformation of the services sector in an area – a case study for the micro-region of Olomoucko (contribution to research on the issue). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 39. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 83-93.
SMOLOVÁ, I., PTÁČEK, P. (2006): Selected Changes in Exploitation and Mining of Mineral Resources in the Czech Republic in the Period 1993 – 2005. In: Acta Universitatis Palackianae, Geographica 39. Olomouc : Univerzita Palackého, pp 49-64.
JEŘÁBEK, M., SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2006): Analýza přeshraničně působících projektů v Euroregionech Labe a Nisa. In: M. Jeřábek (ed.): Regionální výzkum v severozápadních Čechách, Acta Universitatis Purkynianae 124, Studia Geographica VII.. Ústí nad Labem : UJEP, s. 89-98.
SMOLOVÁ, I. (2006): Těžební tvary - významná biocentra a zvláště chráněná území. Minerální suroviny, 2006/3. Brno: Těžební unie, s. 40-44.
AFD06 SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I. (2006): Transformace vlakových nádraží v ČR po roce 1989 v polyfunkční zařízení veřejných a komerčních služeb. In: Zdařilová, R. (ed.): Městské inženýrství Karlovy Vary 2006. Ostrava: FAST VŠB-TU, s. 87-95.
SMOLOVÁ, I. (2006): Exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period of globalisation. In: Siwek, T., Baar, V. (eds.): Globalisation and its Impact to Society, Regions and States. Ostrava: Ostravská univerzita, pp 173-180.
SMOLOVÁ, I. (2006): Těžba jako krajinotvorný faktor. In.: Těžba a životní prostředí ve střední Evropě (CD-rom). Brno: Těžební unie, pp. 80-87.
SMOLOVÁ, I. (2006): Možnosti využití opuštěných ploch po těžbě nerostných surovin. In: Neulinger, M. (ed): Využití brownfields neprůmyslového charakteru. Ostrava: FAST VŠB-TU, 115-124.
SMOLOVÁ, I. (2006): Těžební tvary jako významné krajinné prvky. In.: Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice (CD-rom). Příbram: Diamo, s. 115-124.
SMOLOVÁ, I., ANDREJS, V. (2006): Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města. In.: Smolová, I. (ed): Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 250-257.

Abstrakty příspěvků z konferencí

SMOLOVÁ, I. (2002): Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor. In.: Proměny krajiny a udržitelný rozvoj. Sborník anotací XX. jubilejního sjezdu ČGS. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, s. 26.
SMOLOVÁ, I. (2004): Selected aspects of the raw material exploitation in the Czech Republic after 1989. In: Tolmáči, L. (ed): Regional geography, regional development and European Union. Bratislava : Univerzita Komenského, s. 29-30.
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z., JUREK, M. (2006): Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. In: Čižmárová, K. (ed.): Geografia v meniacom sa svete. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 67.
SMOLOVÁ, I. (2006): Využívání nerostných surovin v České republice a Slovenské republice po roce 1989 – geografická analýzy a současné trendy. In: Kraft, S, Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 130.
SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., JEŘÁBEK, M. (2006): Češi a Poláci - přeshraniční/sousedské vztahy a jejich percepce. In: Kraft, S, Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 130.
SMOLOVÁ, I. (2006): Využívání nerostných surovin v České republice a Slovenské republice po roce 1989 – geografická analýza a současné trendy. In: Kraft, S., Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 30.
SMOLOVÁ, I., ANDREJS, V. (2006): Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města. In.: Létal, A., Smolová, I. (eds).: Geomorfologický sborník 5. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 59.
SMOLOVÁ, I. (2006): Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě. In.: Létal, A., Smolová, I. (eds.): Geomorfologický sborník 5. Olomouc : Univerzita Palackého, s. 60.

Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., JEŘÁBEK, M.: Analýza přeshraniční spolupráce v euroregionálních strukturách na česko-polském pohraničí. Závěrečná zpráva k projektu RM/02/2005, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Praha: 2006, 59 s.
TOUŠEK, V., A KOL.: Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony s důrazem na nové plánovací období Evropské unie 2007-2013. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.

Učebnice pro základní a střední školy

SMOLOVÁ, I., VYSOUDIL, M. (2000): Středoškolský zeměpis v přehledu aneb co je potřeba znát k přijímací zkoušce na vysokou školu. Olomouc: Rubico, 225 s.
SMOLOVÁ, I., VYSOUDIL, M. (2003): Zeměpis. Ilustrovaný přehled středoškolského zeměpisu. Olomouc: Rubico, 124 s.

Odborné práce v domácích nekarentovaných časopisech

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Bankovní síť v ČR. In: Ekonom, roč. 41, č. 42. Praha : Economia. 1997. s. 92-93.
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Nové Město nad Metují – 500 let v historii města. In: Geografické rozhledy, roč. 11, č. 3. Praha : TERRA, 2002, s. 62-63.
SMOLOVÁ, I.: Broumovsko - kraj za Stěnami. In: Geografické rozhledy, roč. 11, č. 4, Praha : TERRA, 2002, s. 90-91.
SMOLOVÁ, I., SZCZYBA, Z.: Efektivní marketing zvyšuje návštěvnost a turistickou prestiž památek. In: Moderní obec, roč. 11, č. 11. Praha : Economia, 2005. s. 15-16.
SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., SZCZYRBA, Z.: Krajina a lidé vojenského újezdu Libavá. In: Geografické rozhledy, roč. 15, č. 1. Praha : Česká geografická společnost, 2005.  s. 24-25.
SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Lázeňství v České republice – tradice a nový rozměr. In: Veřejná správa, č. 45. Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2005. s. XI-XII (příloha).
SMOLOVÁ, I.: Vltava. In: Velký atlas světa, č. 1. Praha: AMERCOM, 2003, s. 305-308.
SMOLOVÁ, I.: Skalní města. In: Velký atlas světa, č. 2. Praha : AMERCOM, 2003, s. 65-68.
SMOLOVÁ, I.: Tatry. In: Velký atlas světa, č. 3. Praha : AMERCOM, 2003, s. 505-508.
SMOLOVÁ, I.: Obyvatelstvo ČR. In: Velký atlas světa, č. 4.  Praha : AMERCOM, 2003, s. 69-72.
SMOLOVÁ, I.: Nerostné suroviny ČR. In : Velký atlas světa, č. 5. Praha : AMERCOM, 2003, s. 93-96.
SMOLOVÁ, I.: Poloha a charakter území Slovenské republiky. In: Velký atlas světa, č. 6. Praha : AMERCOM, 2003, s. 321-324.
SMOLOVÁ, I.: Ochrana přírody v ČR. In : Velký atlas světa, č. 7. Praha : AMERCOM, 2003, s. 45-48.
SMOLOVÁ, I.: Dunaj. In: Velký atlas světa, č. 8. Praha : AMERCOM, 2003, s. 533-536.
SMOLOVÁ, I.: Lesní hospodářství ČR. In : Velký atlas světa, č. 9. Praha : AMERCOM, 2003, s. 89-92.
SMOLOVÁ, I.: Poutní místa Čech, Moravy a Slezska. In: Velký atlas světa, č. 10. Praha : AMERCOM, 2003, s. 133-136.
SMOLOVÁ, I.: Nížiny Slovenska. In : Velký atlas světa, č. 11. Praha : AMERCOM, 2003, s. 525-528.
SMOLOVÁ, I.: Rybníky v ČR. In: Velký atlas světa, č. 12. Praha : AMERCOM, 2003, s. 25-28.
SMOLOVÁ, I.: Vinařské oblasti ČR. In : Velký atlas světa, č. 13. Praha : AMERCOM, 2003, s. 29-300.
SMOLOVÁ, I.: Malá Fatra. In: Velký atlas světa, č. 14. Praha : AMERCOM, 2003, s. 497-500.
SMOLOVÁ, I.: Podnebí ČR. In: Velký atlas světa, č. 15. Praha : AMERCOM, 2003, s. 13-16.
SMOLOVÁ, I.: Obyvatelstvo SR. In: Velký atlas světa, č. 16. Praha : AMERCOM, 2003, s. 373-376.
SMOLOVÁ, I.: Krkonoše. In: Velký atlas světa, č. 17. Praha : AMERCOM, 2003, s. 253-256.
SMOLOVÁ, I.:  Krasová území ČR. In: Velký atlas světa, č. 18. Praha : AMERCOM, 2003, s. 28-288..
SMOLOVÁ, I.: Slovenské rudohoří. In: Velký atlas světa, č. 19. Praha : AMERCOM, 2003, s. 513-516.
SMOLOVÁ, I.: Poloha a charakter území ČR. In: Velký atlas světa, č. 20. Praha :AMERCOM, 2003, s. 1-4.
SMOLOVÁ, I.: Vodstvo ČR. In: Velký atlas světa, č. 21. Praha : AMERCOM, 2004, s. 17-20.
SMOLOVÁ, I.: Geologická stavba SR. In. Velký atlas světa, č. 22. Praha : AMERCOM, 2004, s. 325-328.
SMOLOVÁ, I.: Reliéf ČR. In: Velký atlas světa, č. 23. Praha : AMERCOM, 2004, s. 9-12.
SMOLOVÁ, I.: Vulkanická pohoří SR. In: Velký atlas světa, č. 24. Praha : AMERCOM, 2004, s. 545-548.
SMOLOVÁ, I.: Ochrana památek v ČR. In: Velký atlas světa, č. 25. Praha : AMERCOM, 2004, s. 141- 144.
SMOLOVÁ, I.: Česká tabule. In: Velký atlas světa, č. 26. Praha : AMERCOM, 2004, s. 269-272.
SMOLOVÁ, I.: Hutnictví SR. In: Velký atlas světa, č. 27. Praha : AMERCOM, 2004, s. 409-412.
SMOLOVÁ, I.: Zemědělství ČR. In: Velký atlas světa, č. 28. Praha : AMERCOM, 2004, s. 85-88.
SMOLOVÁ, I.: Rašeliniště a mokřady ČR. In: Velký atlas světa, č. 29. Praha : AMERCOM, 2004, s. 61-64.
SMOLOVÁ, I.: Váh. In: Velký atlas světa, č. 30. Praha : AMERCOM, 2004, s. 529-532.
SMOLOVÁ, I.: Lázně v ČR. In: Velký atlas světa, č. 31. Praha : AMERCOM, 2004, s. 149-152.
SMOLOVÁ, I.: Podnebí SR. In: Velký atlas světa, č. 32. Praha : AMERCOM, 2004, s. 333-336.
SMOLOVÁ, I.: Šumava. In: Velký atlas světa, č. 33. Praha : AMERCOM, 2004, s. 225-228.
SMOLOVÁ, I.: Nízké Tatry. In: Velký atlas světa, č. 34. Praha : AMERCOM, 2004, s. 509-512.
SMOLOVÁ, I.: Sídla v ČR. In: Velký atlas světa, č. 35. Praha : AMERCOM, 2004, s. 73-76.
SMOLOVÁ, I.: Biosférické rezervace ČR. In: Velký atlas světa, č. 36. Praha : AMERCOM, 2004, s. 57-60.
SMOLOVÁ, I.: Vodní nádrže SR. In: Velký atlas světa, č. 37. Praha : AMERCOM, 2004, s. 345-348.
SMOLOVÁ, I.: Krušné hory. In: Velký atlas světa, č. 38. Praha : AMERCOM, 2004, s. 237-240.
SMOLOVÁ, I.: Krajiny ČR. In: Velký atlas světa, č. 39. Praha : AMERCOM, 2004, s. 77-80.
SMOLOVÁ, I.: Labe. In: Velký atlas světa, č. 40. Praha : AMERCOM, 2004, s. 301-304.
SMOLOVÁ, I.: Slovenský kras, Slovenský ráj. In: Velký atlas světa, č. 41. Praha : AMERCOM, 2004, s. 541-544.
SMOLOVÁ, I.: Ochrana památek v SR.  In: Velký atlas světa, č. 42. Praha : AMERCOM, 2004, s. 433-436.
SMOLOVÁ, I.: Geologická stavba ČR. In: Velký atlas světa, č. 43. Praha : AMERCOM, 2004, s. 5-8.
SMOLOVÁ, I.: Lázně SR. In: Velký atlas světa, č. 44. Praha : AMERCOM, 2004, s. 437-440.
SMOLOVÁ, I.: Řeka Morava. In: Velký atlas světa, č. 45. Praha : AMERCOM, 2004, s. 309-312.
SMOLOVÁ, I.: Národní parky SR. In: Velký atlas světa, č. 46. Praha : AMERCOM, 2004, s. 365-368.
SMOLOVÁ, I.: Doprava v ČR. In: Velký atlas světa, č. 47. Praha : AMERCOM, 2004, s. 121-124.
SMOLOVÁ, I.: Chemický průmysl SR. In: Velký atlas světa, č. 48. Praha : AMERCOM, 2004, s. 417-420.
SMOLOVÁ, I.: Jeseníky. In: Velký atlas světa, č. 49. Praha : AMERCOM, 2004, s. 261-264.
SMOLOVÁ, I.: Vodní nádrže v ČR. In: Velký atlas světa, č. 50. Praha : AMERCOM, 2004, s. 29-32.
SMOLOVÁ, I.: Krajiny SR. In: Velký atlas světa, č. 51. Praha : AMERCOM, 2004, s. 381-384.
SMOLOVÁ, I.: Památkové rezervace ČR. In: Velký atlas světa, č. 52. Praha : AMERCOM, 2004, s. 145-148.
SMOLOVÁ, I.: Průmysl paliv a energetiky ČR. In: Velký atlas světa, č. 53. Praha : AMERCOM, 2004, s. 101-104.
SMOLOVÁ, I.: Zemědělství SR. In: Velký atlas světa, č. 54. Praha : AMERCOM, 2004, s. 389-392.
SMOLOVÁ, I.: Hutnictví ČR. In: Velký atlas světa, č. 55. Praha : AMERCOM, 2004, s. 97-100.
SMOLOVÁ, I.: Sídla SR. In: Velký atlas světa, č. 56. Praha : AMERCOM, 2004, s. 377-380.
SMOLOVÁ, I.: Strojírenství ČR. In: Velký atlas světa, č. 57. Praha : AMERCOM, 2004, s. 109-112.
SMOLOVÁ, I.: Doprava SR. In: Velký atlas světa, č. 58. Praha : AMERCOM, 2004, s. 421-424.
SMOLOVÁ, I.: Půdy ČR. In: Velký atlas světa, č. 59. Praha : AMERCOM, 2004, s. 37- 40.
SMOLOVÁ, I.: Moravskoslezské Beskydy. In: Velký atlas světa, č. 60. Praha : AMERCOM, 2004, s. 281-284.
SMOLOVÁ, I.: Vněkarpatské sníženiny. In: Velký atlas světa, č. 61. Praha : AMERCOM, 2004, s. 277-280.
SMOLOVÁ, I.: Reliéf SR. In: Velký atlas světa, č. 62. Praha : AMERCOM, 2004, s. 329-332.
SMOLOVÁ, I.: Jezera ČR. In: Velký atlas světa, č. 63. Praha : AMERCOM, 2005, s. 21-24.
SMOLOVÁ, I.: Chráněné krajinné oblasti ČR. In: Velký atlas světa, č. 64. Praha : AMERCOM, 2005, s. 53-56.
SMOLOVÁ, I.: Lesní hospodářství SR. In: Velký atlas světa, č. 65. Praha : AMERCOM, 2005, s. 393-396.
SMOLOVÁ, I.: Karpaty. In: Velký atlas světa, č. 66. Praha : AMERCOM, 2005, s. 273-276.
SMOLOVÁ, I.: Průmysl paliv a energetiky SR. In: Velký atlas světa, č. 67. Praha : AMERCOM, 2005, s. 405-408.
SMOLOVÁ, I.: Odra. In: Velký atlas světa, č. 68. Praha : AMERCOM, 2005, s. 317-320.
SMOLOVÁ, I.: Krasová území Moravy a Slezska. In: Velký atlas světa, č. 69. Praha : AMERCOM, 2005, s. 289-292.
SMOLOVÁ, I.: Strojírenství SR. In: Velký atlas světa, č. 70. Praha : AMERCOM, 2005, s. 413-416.
SMOLOVÁ, I.: Jizerské hory. In: Velký atlas světa, č. 71. Praha : AMERCOM, 2005, s. 249-252.
SMOLOVÁ, I.: Vodstvo SR. In: Velký atlas světa, č. 72. Praha . AMERCOM, 2005, s. 337-340.
SMOLOVÁ, I.: České středohoří a Doupovské hory. In: Velký atlas světa, č. 73. Praha : AMERCOM, 2005, s. 245-248.
SMOLOVÁ, I.: Velká Fatra. In: Velký atlas světa, č. 74. Praha : AMERCOM, 2005, s. 501-504.
SMOLOVÁ, I.: Administrativní členění ČR. In: Velký atlas světa, č. 75. Praha : AMERCOM, 2005, s. 161-164.
SMOLOVÁ, I.: Kotliny slovenských Karpat. In: Velký atlas světa, č. 76. Praha : AMERCOM, 2005, s. 521-524.
SMOLOVÁ, I.: Olomoucký kraj. In: Velký atlas světa, č. 77. Praha : AMERCOM, 2005, s. 213-216.
SMOLOVÁ, I.: Karlovarský kraj. In: Velký atlas světa, č. 78. Praha : AMERCOM, 2005, s. 181-184.
SMOLOVÁ, I.: Půdy SR. In: Velký atlas světa, č. 79. Praha : AMERCOM, 2005, s. 353-356.
SMOLOVÁ, I.: Kraj Vysočina. In: Velký atlas světa, č. 80. Praha : AMERCOM, 2005, s. 193-196.
SMOLOVÁ, I.: Administrativní členění SR. In: Velký atlas světa, č. 81. Praha : AMERCOM, 2005, s. 449-452.
SMOLOVÁ, I.: Liberecký kraj. In: Velký atlas světa, č. 82. Praha : AMERCOM, 2005, s. 173-176.
SMOLOVÁ, I.: Banskobystrický kraj. In: Velký atlas světa, č. 83. Praha : AMERCOM, 2005, s. 473-476.
SMOLOVÁ, I.: Zlínský kraj. In: Velký atlas světa, č. 84. Praha : AMERCOM, 2005, s. 209-212.
SMOLOVÁ, I.: Středočeský kraj. In: Velký atlas světa, č. 85. Praha : AMERCOM, 2005, s. 169-172.
SMOLOVÁ, I.: Košický kraj. In: Velký atlas světa, č. 86. Praha : AMERCOM, 2005, s. 481-484.
SMOLOVÁ, I.: Plzeňský kraj. In: Velký atlas světa, č. 87. Praha : AMERCOM, 2005, s. 185-188.
SMOLOVÁ, I.: Trenčiansky kraj. In: Velký atlas světa, č. 88. Praha : AMERCOM, 2005, s. 461-464.
SMOLOVÁ, I.: Moravskoslezský kraj. In: Velký atlas světa, č. 89. Praha : AMERCOM, 2005, s. 217-220.
SMOLOVÁ, I.: Žilinský kraj. In: Velký atlas světa, č. 90. Praha : AMERCOM, 2005, s. 469-472.
SMOLOVÁ, I.: Ústecký kraj. In: Velký atlas světa, č. 91. Praha : AMERCOM, 2005, s. 177-180.
SMOLOVÁ, I.: Hlavní město Praha. In: Velký atlas světa, č. 92. Praha : AMERCOM, 2005, s. 165-168.
SMOLOVÁ, I.: Bratislavský kraj. In: Velký atlas světa, č. 93. Praha : AMERCOM, 2005, s. 453-456.
SMOLOVÁ, I.: Jihomoravský kraj. In: Velký atlas světa, č. 94. Praha : AMERCOM, 2005, s. 205-208.
SMOLOVÁ, I.: Prešovský kraj. In: Velký atlas světa, č. 95. Praha : AMERCOM, 2005, s. 477-480.
SMOLOVÁ, I.: Královéhradecký kraj. In: Velký atlas světa, č. 96. Praha : AMERCOM, 2005, s. 201-204.
SMOLOVÁ, I.: Trnavský kraj. In: Velký atlas světa, č. 97. Praha : AMERCOM, 2005, s. 457-460.
SMOLOVÁ, I.: Jihočeský kraj. In: Velký atlas světa, č. 98. Praha : AMERCOM, 2005, s. 189-192.
SMOLOVÁ, I.: Pardubický kraj. In: Velký atlas světa, č. 99. Praha : AMERCOM, 2005, s. 197-200.
SMOLOVÁ, I.: Nitriansky kraj. In: Velký atlas světa, č. 100. Praha : AMERCOM, 2005, s. 465-468.
SMOLOVÁ, I.: Orlické hory. In: Velký atlas světa, č. 101. Prah : AMERCOM, 2005, s. 257  260.
SMOLOVÁ, I.: Jezera SR. In: Velký atlas světa, č. 102. Praha : AMERCOM, 2005, s. 341-344.
SMOLOVÁ, I.: Dyje. In: Velký atlas světa, č. 103. Praha : AMERCOM, 2005, s. 313-316.
SMOLOVÁ, I.: Beskydy. In: Velký atlas světa, č. 104. Praha : AMERCOM, 2005, s. 489- 492.
SMOLOVÁ, I.: Chemický průmysl ČR. In: Velký atlas světa, č. 105. Praha : AMERCOM, 2005, s. 105-108.
SMOLOVÁ, I.: Povodně v ČR. In: Velký atlas světa, č. 106. Praha : AMERCOM, 2005, s. 293-296.
SMOLOVÁ, I.: Nerostné suroviny SR. In: Velký atlas světa, č. 107.Praha : AMERCOM, 2005, s. 397-400.
SMOLOVÁ, I.: Českomoravská vrchovina. In: Velký atlas světa, č. 108. Praha : AMERCOM, 2005, s. 233-236.
SMOLOVÁ, I.: Východní Karpaty. In: Velký atlas světa, č. 109.Praha : AMERCOM, 2005, s. 517-520.
SMOLOVÁ, I.: Průmysl textilní, oděvní, kožedělný a sklářský ČR. In:Velký atlas světa, č. 110. Praha : AMERCOM, 2005, s. 113-116.
SMOLOVÁ, I.: Členství SR v mezinárodních organizacích. In: Velký atlas světa, č. 111. Praha : AMERCOM, 2005, s. 441-444.
SMOLOVÁ, I.: Členství ČR v mezinárodních organizacích. Velký atlas světa, č. 112. Praha : AMERCOM, 2005, s. 153-156.
SMOLOVÁ, I.: Národní parky ČR. In: Velký atlas světa, č. 113. Praha : AMERCOM, 2005, s. 49-52.
SMOLOVÁ, I.: Chráněné krajinné oblasti v SR. In: Velký atlas světa, č. 114. Praha : AMERCOM, 2006, s. 369-372.
SMOLOVÁ, I.: Cestovní ruch v ČR. In: Velký atlas světa, č. 115. Praha : AMERCOM, 2006, s. 137-140.
SMOLOVÁ, I.: Cestovní ruch v SR. In: Velký atlas světa, č. 116. Praha : AMERCOM, 2006, s. 429-432.
SMOLOVÁ, I.: Potravinářský průmysl ČR. In: Velký atlas světa, č. 117. Praha : AMERCOM, 2006, s. 117-120.
SMOLOVÁ, I.: Podpovrchové vody SR. In: Velký atlas světa, č. 118. Praha : AMERCOM, 2006, s. 349-352.
SMOLOVÁ, I.: Podpovrchové vody ČR. In: Velký atlas světa, č. 119. Praha : AMERCOM, 2006, s. 33-36.
SMOLOVÁ, I.: Pieniny. In: Velký atlas světa, č. 120. Praha : AMERCOM, 2006, s. 493-496.
SMOLOVÁ, I.: Zahraniční investice v ČR. In: Velký atlas světa, č. 121.Praha : AMERCOM, 2006, s. 125-128.
SMOLOVÁ, I.: Krasová území SR. In:Velký atlas světa, č. 122. Praha : AMERCOM, 2006, s. 537-540.
SMOLOVÁ, I.: Plzeňská pahorkatina a Brdy. In: Velký atlas světa, č. 123. Praha : AMERCOM, 2006, s. 265-268.
SMOLOVÁ, I.: Hlavní průmyslová odvětví v SR. In: Velký atlas světa, č. 124. Praha : AMERCOM, 2006, s. 401-404.
SMOLOVÁ, I.: Podkrušnohorské pánve. In: Velký atlas světa, č. 125. Praha : AMERCOM, 2006, s. 241-244.
SMOLOVÁ, I.: Malé Karpaty a Záhorská nížina. In: Velký atlas světa, č. 126. Praha : AMERCOM, 2006, s. 485-488.
SMOLOVÁ, I.: Středočeská pahorkatina. In: Velký atlas světa, č. 127. Praha : AMERCOM, 2006, s. 229-232.
SMOLOVÁ, I.: Hranice Slovenska. In: Velký atlas světa, č. 128. Praha : AMERCOM, 2006, s. 445-448.
SMOLOVÁ, I.: Hranice Česka. In: Velký atlas světa, č. 129. Praha : AMERCOM, 2006, s. 157-160.
SMOLOVÁ, I.: Služby v SR. In: Velký atlas světa, č. 130. Praha : AMERCOM, 2006, s. 425-428.
SMOLOVÁ, I.: Služby v ČR. In: Velký atlas světa, č. 131. Praha : AMERCOM, 2006, s. 129-132.
SMOLOVÁ, I.: Hospodářství SR. In: Velký atlas světa, č. 132. Praha : AMERCOM, 2006, s. 385-388.
SMOLOVÁ, I.: Hospodářství ČR. In: Velký atlas světa, č. 133. Praha : AMERCOM, 2006, s. 81-84.
SMOLOVÁ, I.: Rostlinstvo a živočichové SR. In: Velký atlas světa, č. 134. Praha : AMERCOM, 2006, s. 357-360.
SMOLOVÁ, I.: Rostlinstvo a živočichové. In: Velký atlas světa, č. 135. Praha : AMERCOM, Praha, 2006, s. 41-44.
SMOLOVÁ, I.: Ochrana přírody v SR. In: Velký atlas světa, č. 136. Praha : AMERCOM, 2006, s. 361-364..
SMOLOVÁ, I.: Česká vysočina. In: Velký atlas světa, č. 137. Praha : AMERCOM, 2006, s. 221-224.

Redakční a sestavitelské práce

LÉTAL, A., SMOLOVÁ, I. (2006): Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006. Sborník abstraktů z mezinárodní konference. Olomouc : Univerzita Palackého, 75 s.
SMOLOVÁ, I. (2006): Geomorfologické výzkumy  v roce 2006. Olomouc : Univerzita Palackého, 327 s.

Výzkumné studie a průběžné zprávy

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Maloobchodní síť města Olomouce – prostorově-funkční analýza. "Analytická studie: pro Magistrát města Olomouce". Olomouc : 1998. 37 s.
SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Územní kapacity maloobchodní sítě v okrese Olomouc (analýza stavu a potenciál rozvoje). Část A: Okres Olomouc. "Analytická studie: pro Okresní úřad v Olomouci". Olomouc : 1998. 37 s.
SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Územní kapacity maloobchodní sítě v okrese Olomouc (analýza stavu a potenciál rozvoje). Část B: Město Olomouc. "Analytická studie: pro Okresní úřad v Olomouci".  Olomouc : 1998. 27 s.
SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Prostorově-strukturní dimenze a vztahy v maloobchodní síti okresu Náchod (prognózní studie územního rozvoje). "Závěrečná zpráva: pro Okresní úřad v Náchodě". Náchod : 1999. 58 s.
SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I. (2004): Maloobchod v Tišnově – současný stav a možnosti rozvoje. "Analytická studie: pro Městský úřad Tišnov". Tišnov : 2004. 20 s.