Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Rozšiřující doplňující studium učitelství geografie

Rozšiřující doplňující studium učitelství geografie

Od akademického roku 2007/2008 nabízí katedra geografie nový studijní obor v doplňujícím studiu podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: „Rozřiřující doplňující studium učitelství geografie“ v rámci studijního programu „Program celoživotního vzdělávání“. Rozšiřující doplňující studium je určeno absolventům neučitelských magisterských nebo navazujících magisterských studijních oborů geografického zaměření. Týká se v rámci UP absolventů navazujícího magisterského studia oboru Geografie-aplikovaná geoinformatika (resp. v budoucnu geoinformatika nebo Mezinárodní rozvojová studia), případně absolventů obdobných studijních oborů jiných vysokých škol. Umožní získat pedagogickou způsobilost k výuce předmětu zeměpis (geografie) na středních školách.

Studium je prezenční nekreditové v předpokládané délce 3–6 semestrů. Studenti v jeho rámci absolvují 7 povinných předmětů (4 předměty pedagogického základu a 3 předměty oborové) v obdobném rozsahu jako studenti učitelského studia geografie, tj. bakalářského oboru Geografie (2ob. uč.) a navazujícího magisterského oboru Učitelství geografie pro SŠ. Studenti, kteří během ukončeného předchozího studia na vysoké škole neabsolvovali alespoň 3 předměty zaměřené na regionální geografii České republiky, jiných evropských zemí, skupiny států nebo jednotlivých kontinentů, si navíc zvolí minimálně 3 předměty z nabídky volitelných předmětů – viz doporučený studijní plán oboru.

Podmínky přijetí: absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského oboru geografického zaměření na libovolné vysoké škole, pokud součástí závěrečných zkoušek těchto oborů (případně předchozích bakalářských oborů s přímou prostupností) byla obecná fyzická a sociální geografie v rozsahu srovnatelném se státními závěrečnými zkouškami bakalářského studijního oboru Geografie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Na studium v programu celoživotního vzdělávání se neprovádí přijímací řízení, studenti jsou zapsáni na základě písemné žádosti adresované studijnímu oddělení Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Za každý semestr studia je vybírán poplatek, jehož výši určuje děkanát Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

Studium bude ukončeno závěrečnou zkouškou z těchto předmětů: 1) psychologie, 2) základy pedagogiky, obecná didaktika, 3) didaktika geografie. Závěrečné zkoušky budou studenti skládat před komisí shodnou s komisí pro státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství geografie pro SŠ.