Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Souběžné doplňující studium učitelství geografie

Souběžné doplňující studium učitelství geografie

Od září 2007 nabízí katedra geografie nový studijní obor v doplňujícím studiu podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: „Souběžné doplňující studium učitelství geografie“ v rámci studijního programu „Program celoživotního vzdělávání“. Souběžné doplňující studium je primárně určeno studentům jednooborových (neučitelských) navazujících magisterských studijních oborů studijního programu Geografie (tj. Mezinárodní rozvojová studia, Geografie-aplikovaná geoinformatika, resp. Geoinformatika), kterým umožní získat pedagogickou způsobilost k výuce předmětu zeměpis (geografie) na středních školách. Studium je nekreditové, studenti v jeho rámci absolvují 8 předmětů (4 předměty pedagogického základu a 4 předměty oborové – viz doporučený studijní plán oboru) v obdobném rozsahu jako studenti učitelského studia geografie, tj. bakalářského oboru Geografie (2ob. uč.) a navazujícího magisterského oboru Učitelství geografie pro SŠ. Studium bude ukončeno závěrečnou zkouškou z těchto předmětů: 1) psychologie, 2) základy pedagogiky, obecná didaktika, 3) didaktika geografie. Závěrečné zkoušky budou studenti skládat před komisí shodnou s komisí pro státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství geografie pro SŠ.

Na studium v programu celoživotního vzdělávání se neprovádí přijímací řízení, studenti jsou zapsáni na základě písemné žádosti adresované studijnímu oddělení PřF UP v Olomouci. Absolvování souběžného studia je podmíněno dokončením navazujícího magisterského studia (má formu doložky k magisterskému diplomu). Získání „pedagogického minima“ proto není možné soubežně s bakalářským studiem (např. Regionální geografie, bakalářský stupeň Mezinárodní rozvojová studia nebo Geografie-geoinformatika, resp. Geoinformatika a geografie).