Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Závěrečné zkoušky

Organizace zkoušek se řídí Studijním a zkušebním řádem UP. Studenti v posledním roce studia si zapisují jednotlivé předměty státní závěrečné zkoušky v rámci předzápisu a přihlašují se na termíny zkoušky prostřednictvím Studijní agendy (STAG).
Součástí státní zkoušky je i obhajoba kvalifikační (bakalářské či diplomové) práce. Kterákoliv část státní zkoušky, tedy i obhajoba kvalifikační práce, je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem daného studijního programu (dílčí studium je nutné uzavřít na svém studijním oddělení).

Jednoprogramové (neučitelské) studium

Učitelské studium