Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Závěrečné zkoušky

Organizace zkoušek se řídí Studijním a zkušebním řádem UP. Studenti v posledním roce studia si zapisují jednotlivé předměty státní závěrečné zkoušky v rámci předzápisu a přihlašují se na termíny zkoušky prostřednictvím Studijní agendy (STAG).
Součástí státní zkoušky je i obhajoba kvalifikační (bakalářské či diplomové) práce. Kterákoliv část státní zkoušky, tedy i obhajoba kvalifikační práce, je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru (dílčí studium je nutné uzavřít na svém studijním oddělení).

Regionální geografie

Bc. Regionální geografie

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZF Fyzická geografie, základní poznatky o Zemi 0 3 LS
KGG/SZZM Metody regionálně geografického výzkumu 0 3 LS
KGG/SZZR Regionální geografie ČR a Evropy 0 3 LS
KGG/SZZS Humánní geografie 0 3 LS

PDFTematické okruhy (PDF 207 kB)

Státní zkouška ze všech čtyř předmětů probíhá ve společném termínu písemnou formou a je vyhodnocována zkušební komisí.

Mgr. Regionální geografie

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZTM Teorie a metodologie regionální geografie 0 2 LS
KGG/SZZPS Řízení a plánování prostorových systémů 0 2 LS
KGG/SZZRS Regionální geografie a regiony světa 0 2 LS
KGG/SZZER Environmentální geografie a udržitelný rozvoj 0 2 LS

PDFTematické okruhy (PDF 208 kB)

Státní zkouška ze všech čtyř předmětů probíhá ve společném termínu ústní formou před zkušební komisí.

Bc. Geografie a navazující Mgr. Učitelství geografie pro SŠ

Bc. Geografie

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZG1 Obecná fyzická geografie 0 3 LS
KGG/SZZG2 Obecná sociální geografie 0 3 LS

PDFTematické okruhy (PDF 204 kB)

Státní zkouška z obou předmětů probíhá ve společném termínu, pro prezenční i kombinované studium písemnou formou, a je vyhodnocována zkušební komisí. Součástí státní zkoušky je i zkouška z druhého oboru studia a obhajoba bakalářské práce (pouze z jednoho oboru).

Mgr. Učitelství geografie pro SŠ

Nová verze studijního programu (zahájení studia od 2019/2020 a později, rozlišení maior-minor)

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZGE Geografie 0 2n LS
KGG/SZZDI Didaktika geografie 0 2n LS

PDFTematické okruhy – prezenční i kombinované studium (PDF 367 kB)

Státní zkouška z obou předmětů probíhá ve společném termínu ústní formou před zkušební komisí. Součástí státní zkoušky je i zkouška z druhého aprobačního předmětu, z pedagogiky a psychologie a obhajoba diplomové práce (pouze z programu maior).

Starší verze studijního oboru (jen prodlužující studenti)

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZG Regionální geografie světadílů a oceánů a ČR 0 2n LS
KGG/SZZD Didaktika geografie 0 2n LS

PDFTematické okruhy – prezenční i kombinované studium (PDF 293 kB)

Státní zkouška z obou předmětů probíhá ve společném termínu ústní formou před zkušební komisí. Součástí státní zkoušky je i zkouška z druhého oboru studia, z pedagogiky a psychologie a obhajoba diplomové práce (pouze z jednoho oboru).

Doplňující pedagogické studium geografie

Souběžné doplňující studium, doplňující pedagogické studium

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZDO Didaktika oboru 0 LS

 PDFTematické okruhy (PDF 175 kB)

Státní zkouška probíhá ústní formou před zkušební komisí, obvykle ve stejném termínu s ústními zkouškami navazujícího magisterského studia Učitelství geografie pro SŠ.