Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Environmentální rizika a klimatická změna (Bc.)

Tříleté bakalářské studium Vám poskytne vzdělání cíleně zaměřené na problematiku hodnocení rizik spojených s přírodními jevy, s interakcemi člověka a prostředí, a rizik plynoucích ze změn klimatu. Absolventi studijního programu budou ovládat základy geověd a rozumět procesům, které se odehrávají v litosféře, hydrosféře i atmosféře, s dovednostmi aplikování těchto poznatků v teoretické i posudkové práci hodnocení rizik spojených s přírodními procesy a antropogenními aktivitami a budou schopni navrhovat metody mitigace (zmírňování) rizik i potřebná adaptační opatření. Studijní plán je sestaven z předmětů napříč katedrami oboru Vědy o Zemi, se zacílením na specializaci v oblasti environmentálních rizik a klimatické změny a bude možné následně pokračovat i v magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru v oblasti věd o Zemi a environmentálních věd.

Absolventi se uplatní jako zaměstnanci ve veřejné správě, neziskových organizacích, konzultačních subjektech v oblasti analýzy přírodních a antropogenních rizik, hodnocení EIA a hodnocení dopadů klimatických změn na společnost, případně i jako pracovníci výzkumných organizací. Mohou působit i jako techničtí a laboratorní pracovníci na pomezí sektorů věd o Zemi a environmentálních věd.

Studium v programu Environmentální rizika a klimatická změna přináší i další výhody:

Přijímací řízení

Pro studium od září 2022 se můžete přihlásit do 15. března 2023 prostřednictvím elektronické přihlášky ke studiu.
Přijetí bez přijímacích zkoušek, pokud počet přihlášených nepřesáhne kapacity programu.

Komunikační kanály

Instagram: @erik.upol
Facebook: ERIK – Environmentální rizika a klimatická změna
Případně se na nás s dotazy ke studiu obracejte také na e-mail: studuj.erik@gmail.com

Doporučený studijní plán

Nabídku konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím ve Studijní agendě (STAG).

Prezenční forma

ERIK