Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie (Bc.)

 
Studijní program: B1301 Geografie
Studijní obor: 1301R012 Regionální geografie 
Typ studia: bakalářský
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Garant oboru: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Doporučený studijní plán

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím nabídek ve Studijní agendě (STAG):

Cíle studia

Cílem vzdělávání v bakalářském studijním oboru Regionální geografie je získání základních poznatků a dovedností z fyzické a sociální geografie s důrazem na hlubší odbornou analýzu jevů relevantních pro regionální dimenzi ekonomického a sociálního rozvoje. Absolvent tohoto oboru by měl zvládnout metody a techniky zpracování geografických dat včetně metod kartografické prezentace. Získané poznatky mu tak umožní přímý vstup do praxe bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání. Zvládnutí studijního oboru však opravňuje absolventy pokračovat v dalším studiu v navazujících magisterských oborech příslušného geografického zaměření.

Státní závěrečné zkoušky

Studenti v posledním roce studia si zapisují jednotlivé předměty státní závěrečné zkoušky v rámci předzápisu a přihlašují se na termíny zkoušky prostřednictvím Studijní agendy (STAG).
Součástí státní zkoušky je i obhajoba bakalářské práce. Kterákoliv část státní zkoušky (včetně obhajoby bakalářské práce) je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru. Dílčí studium je nutné formálně uzavřít na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty UP.

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZF Fyzická geografie, základní poznatky o Zemi 0 3 LS
KGG/SZZS Humánní geografie 0 3 LS
KGG/SZZR Regionální geografie ČR a Evropy 0 3 LS
KGG/SZZM Metody regionálně geografického výzkumu 0 3 LS

PDFTematické okruhy státní závěrečné zkoušky (PDF 207 kB)

Státní zkouška ze všech čtyř předmětů probíhá ve společném termínu písemnou formou a je vyhodnocována zkušební komisí.

Témata bakalářských prací