Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. RNDr. Zdeněk SZCZYRBA, Ph.D.

Zdeněk Szczyrba

docent
pracovna 2.013
tel.: (+420) 585 634 500, (+420) 775 772 316
e-mail: zdenek.szczyrba@upol.cz
konzultační hodiny: středa 9.45–11.15
English | ResearchGate | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Aktuální témata ekonomické a politické geografie KGG/ATEP
Fórum expertů z praxe KGG/FEXP – pokyny
Fórum expertů z praxe 2 KGG/FEX2 
Geografie Polska KGG/GPL – informace k předmětu
Geografie průmyslu KGG/GEPR
Geografie služeb a maloobchodu KGG/GESLU
Odborná praxe v geografii KGG/OPXG – pokyny k realizaci praxe
Praxe v geografii KGG/PXGpokyny k realizaci praxe
Regionální geografie ČR 2 KGG/GCR2informace k předmětu
Seminář z geografie služeb a maloobchodu KGG/SESLU
Socioekonomické změny v regionech ČR KGG/RECR
Terénní cvičení z humánní geografie KGG/TCSG
V přípravě:
Fórum expertů z praxe 1 KGG/FEX1 (od r. 2022/2023)
Geografie globalizace KGG/GLOB (od r. 2021/2022)
Praxe v geografii KGG/PXG (od r. 2022/2023)

Kombinované studium

Odborná praxe v geografii KGG/DOPXG – pokyny k realizaci praxe
Praxe v geografii KGG/DPXGpokyny k realizaci praxe
Regionální geografie ČR 2 KGG/DGCR2
Seminář z geografie průmyslu (KGG/DSEGP)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Publikace

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2018):

Časopisy v databázích Web of Science

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17(1): 1–21. DOI: 10.4335/10.4335/17.1.1-21(2019) [link]

Fiedor, D., Král, O., Frajer, J., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2019): What do residents consider to be gambling and what are their attitudes towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies 35(4): 1347–1360. DOI: 10.1007/s10899-018-9804-9 [link]

Kita, P., Szczyrba, Z., Fiedor, D., Létal, A. (2018): Recognition of business risks when purchasing goods on the Internet using GIS: experience from Slovakia. Electronic Commerce Research 18, 3, 647–663. DOI: 10.1007/s10660-017-9276-5. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Šerý, O., Svobodová, H., Šilhan, Z., Szczyrba, Z. (2018): Shrinking of cities in the Czech Republic and its reflection on society: case study of Karviná City. Geographia Pannonica 22, 1, 68–80. DOI: 10.5937/22-16622. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Šimáček, P., Doležal, D., Šerý, M., Fiedor, D., Pánek, J., Szczyrba, Z. (2020): Participativní mapování míst strachu z kriminality jako příspěvek k rozvoji urbánního prostředí. Urbanismus a územní rozvoj 23(5): 4–10.

Monografie

Smolová, I., Szczyrba, Z., Roubínek, P., Ptáček, P., Křištofová, K. (2021): Atlas lázeňství na česko-polském pohraničí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5994-3. https://doi.org/10.5507/prf.21.24459943 [link]

Kapitoly v monografiích

Szczyrba, Z., Smolová, I., Jurek, M., Fiedor, D. (2021). The university as the creative hub: the case of the city of Olomouc after 1989. In Cudny, W., Kunc, J. (eds): Growth and change in post-socialist cities of Central Europe. London: Routledge, 30-47. https://doi.org/10.4324/9781003039792-3 [link]

Přehled všech publikací

 

Řešené projekty

2017–2018

Socioekonomické struktury a determinanty současné krajiny: výzkum a interpretace geografické reality
Interní grantová agentura Univerzity Palackého v Olomouci, IGA_PrF_2017_021, hlavní řešitel

2016–2018

Výzkum sociálně-prostorové difúze projektů obnovitelné energie v České republice: poučení pro adaptivní governanci energetického přechodu
Grantová agentura České republiky, 16-04483S, člen řešitelského týmu (hlavní řešitel D. Van der Horst)

2016–2017

Nástroje efektivní a územně cílené ekonomické intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR
Technologická agentura České republiky, TD03000125, člen řešitelského týmu (řešitel H. Trávníčková)

2014–2015

Zmenšující se města a regiony v České republice
Technologická agentura České republiky, TB030MMR002, člen řešitelského týmu (hlavní řešitel H. Svobodová)

2013–2015

Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 (Cíl 3), CZ.3.22/2.3.00/12.03373, člen řešitelského týmu (hlavní řešitel P. Ptáček)

2009–2012

Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýzy a hodnocení vybraných procesů
Grantová agentura Akademie věd České republiky, IAA301670901, člen řešitelského týmu (hlavní řešitel J. Kunc)

2009–2011

Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostoru z pohledu geografie času
Grantová agentura České republiky, 403/09/0885, člen řešitelského týmu (hlavní řešitel J. Maryáš)

2005–2006

Revitalizace nevyužívaných neprůmyslových ploch v Olomouckém kraji
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, projekt č. WB-25-05, hlavní řešitel (spoluřešitel: VŠB-TUO, FAST Ostrava – Kuda, F.)

2005–2006

Výzkum ploch pro rezidenční funkce v kontextu ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, projekt č. WB-06-05, řešitel za UP (hlavní řešitel: VŠB-TUO, FAST Ostrava – Koudela, V.)

2005–2006

Analýza přeshraniční spolupráce v euroregionálních strukturách na česko-polském pohraničí
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, projekt RM 02/2205, hlavní řešitel (spoluřešitelé: Jeřábek, M., Smolová, I.)

2004–2006

Transformace sektoru služeb na území ČR
Grant GAČR, 402/04/0535, hlavní řešitel (spoluřešitelé: GÚ PřF MU Brno - Řehák, S., Toušek, V. , ESF MU Brno - Maryáš, J.)

2004–2006

Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, projekt č. WB 20200452, řešitel za UP (hlavní řešitel: VŠB-TUO, FAST Ostrava – Kuta, V.)

2000

Komponenty, procesy a funkce v periférní urbánní krajině
vnitřní grant PřF UP, hlavní řešitel

1999–2001

Transformation of spatial intra-urban structures and their reflection in the perception by urban population (comparative study: Prague, Bratislava, Olomouc and Prešov)
Grant Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation, řešitelský kolektiv: Matlovič, R. (hlavní řešitel), Sýkora, L. (spoluřešitel), Ira, V. (spoluřešitel), Szczyrba, Z. (spoluřešitel)

Vzdělání

1990–1994

Mgr.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: geografie a kartografie)
(diplomová práce: Geografická analýza výsledků 1. vlny kupónové privatizace v České republice)

2000

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (DSP, obor: regionální geografie a regionální rozvoj)
(disertační práce: Transformace struktur maloobchodní sítě České republiky (regionálně geografická analýza s důrazem na Olomoucko))

2003

RNDr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství zeměpisu na středních školách)

2007

doc.
Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitných a prírodných vied (obor 4.1.35 Geografia)
(habilitační práce: Maloobchod v ČR po roce 1989. Vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci.)

Profesní činnost

1994–1995

Městský úřad Trutnov (vedoucí odboru rozvoje města)

od 1995

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (odborný asistent, docent, 2007–2016 vedoucí katedry)

Odborné zájmy

Geografie obchodu, geografie průmyslu, geografie bydlení.

Členství v organizacích

Česká geografická společnost
Česká společnost pro rozvoj bydlení