Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. RNDr. Zdeněk SZCZYRBA, Ph.D.

Zdeněk Szczyrba

docent, oddělení humánní geografie

tel.: (+420) 585 634 500, (+420) 775 772 316
e-mail: zdenek.szczyrba@upol.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 14.00–15.30

English | ResearchGate | ORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Fórum expertů z praxe (KGG/FEXP)
Geografie průmyslu
(KGG/GEPR)
Geografie služeb a maloobchodu (KGG/GESLU)
Odborná praxe v regionální geografii (KGG/OPRGE)
Regionální geografie ČR 2 (KGG/GCR2)
Regionální geografie Polska (KGG/RGPOL)
Seminář z geografie služeb a maloobchodu (KGG/SESLU)
Socioekonomické změny v regionech ČR (KGG/RECR)

Kombinované studium

Regionální geografie ČR 2 (KGG/DGCR2)
Seminář z geografie průmyslu (KGG/DSEGP)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Přehled publikací

Přehled publikací za posledních 5 let (od roku 2014):

Časopisy v databázích Web of Science

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17, 1, 1-21. DOI: https://doi.org/10.4335/17.1.1-21(2019). [link]

Kita, P., Szczyrba, Z., Fiedor, D., Létal, A. (2018): Recognition of business risks when purchasing goods on the Internet using GIS: experience from Slovakia. Electronic Commerce Research 18, 3, 647–663. DOI: 10.1007/s10660-017-9276-5. [link]

Fiedor, D., Szczyrba, Z., Šerý, M., Smolová, I., Toušek, V. (2017): The spatial distribution of gambling and its economic benefits to municipalities in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 25, 2, 104–117. DOI 10.1515/mgr-2017-0010. [link]

Szczyrba, Z., Mravčík, V., Fiedor, D., Černý, J. Smolová, I. (2015): Gambling in the Czech Republic. Addiction 110, 7, 1076–1081. DOI: 10.1111/add.12884. [link]

Maryáš, J., Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z. (2014): Shopping and services related travel in the hinterland of Brno: Changes from the socialist period to the present. Moravian Geographical Reports 22, 3, 18–28. DOI: 10.2478/mgr-2014-0015. [link]

Časopisy v databázi Scopus

Šerý, O., Svobodová, H., Šilhan, Z., Szczyrba, Z. (2018): Shrinking of cities in the Czech Republic and its reflection on society: case study of Karviná City. Geographia Pannonica 22, 1, 68–80. DOI: 10.5937/22-16622. [link]

Ptáček, P., Szczyrba, Z. (2017): The role of universities in strengthening innovation: the case of EU structural funds in the Czech Republic. Geografický časopis / Geographical Journal 69, 4, 339–360. [link]

Šimáček, P., Szczyzrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Twenty-five years of humanising post-socialist housing estates: from quantitative needs to qualitative requirements. Geographia Polonica 88, 4, 649–668. DOI: 10.7163/GPol.0039. [link]

Hercik, J., Šimáček, P., Szczyrba, Z., Smolová, I. (2014): Military brownfields in the Czech Republic and the potential for their revitalisation, focused on their residential function. Quaestiones Geographicae 33, 2, 127–138. DOI: 10.2478/quageo-2014-0021. [link]

Ostatní recenzované odborné časopisy

Šimáček, P., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2017): Regional differentiation of the dwellings construction in the Czech Republic during the transition period. Geografski pregled 38, 37–52. [link]

Šimáček, P., Szczyrba, Z., Andráško, I., Kunc, J. (2015): Humanizace postsocialistických sídlišť – směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie 49, 2, 74–81. [link]

Kapitoly v monografiích

Szczyrba, Z., Turčínek, M., Fiedor, D., Dřímal, P. (2017): Nákupní centra v Olomouci a jejich vliv na dospívající: pokračování v diskusi nad tématem „mall junkies“. In Križan, F., Bilková, K., Barlík, P. (eds.): Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 99–127. ISBN 978-80-223-4434-0.

Sborníky

Dušková, M., Smolová, I., Szczyrba, Z., Fiedor, D. (2016): Prohlubující se internacionalizace v těžebním průmyslu ČR: regionální analýza na příkladu vybraných surovin [The deepening internationalization in the mining industry of the Czech Republic: regional analysis on the example of selected raw materials]. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 255–263. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-32. [link]

Binek, J., Šerý, O., Svobodová, H., Szczyrba, Z. (2015): Klasifikace zmenšujících se měst v České republice [Classification of shrinking cities in the Czech Republic]. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 231–237. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-31. [link]

Szczyrba, Z., Fiedor, D. (2014): Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování [Development of large-scale retail in Olomouc and shopping behaviour research]. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 740–748. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-96. [link]

Ostatní publikace

Šerý, M., Hubl, R., Odehnal, J., Opravil, Z., Szczyrba, Z., Šanda, R., Šimáček, P., Toušek, V. (2015): Uherské Hradiště, sociodemografický vývoj města a příčiny poklesu počtu obyvatel (studie). Olomouc: Univerzita Palackého, katedra geografie. [link]

Přehled všech publikací

 

Řešené projekty

2017–2018

Socioekonomické struktury a determinanty současné krajiny: výzkum a interpretace geografické reality
Interní grantová agentura Univerzity Palackého v Olomouci, IGA_PrF_2017_021, hlavní řešitel

2016–2018

Výzkum sociálně-prostorové difúze projektů obnovitelné energie v České republice: poučení pro adaptivní governanci energetického přechodu
Grantová agentura České republiky, 16-04483S, člen řešitelského týmu (hlavní řešitel D. Van der Horst)

2016–2017

Nástroje efektivní a územně cílené ekonomické intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR
Technologická agentura České republiky, TD03000125, člen řešitelského týmu (řešitel H. Trávníčková)

2014–2015

Zmenšující se města a regiony v České republice
Technologická agentura České republiky, TB030MMR002, člen řešitelského týmu (hlavní řešitel H. Svobodová)

2013–2015

Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 (Cíl 3), CZ.3.22/2.3.00/12.03373, člen řešitelského týmu (hlavní řešitel P. Ptáček)

2009–2012

Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýzy a hodnocení vybraných procesů
Grantová agentura Akademie věd České republiky, IAA301670901, člen řešitelského týmu (hlavní řešitel J. Kunc)

2009–2011

Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostoru z pohledu geografie času
Grantová agentura České republiky, 403/09/0885, člen řešitelského týmu (hlavní řešitel J. Maryáš)

2005–2006

Revitalizace nevyužívaných neprůmyslových ploch v Olomouckém kraji
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, projekt č. WB-25-05, hlavní řešitel (spoluřešitel: VŠB-TUO, FAST Ostrava – Kuda, F.)

2005–2006

Výzkum ploch pro rezidenční funkce v kontextu ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, projekt č. WB-06-05, řešitel za UP (hlavní řešitel: VŠB-TUO, FAST Ostrava – Koudela, V.)

2005–2006

Analýza přeshraniční spolupráce v euroregionálních strukturách na česko-polském pohraničí
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, projekt RM 02/2205, hlavní řešitel (spoluřešitelé: Jeřábek, M., Smolová, I.)

2004–2006

Transformace sektoru služeb na území ČR
Grant GAČR, 402/04/0535, hlavní řešitel (spoluřešitelé: GÚ PřF MU Brno - Řehák, S., Toušek, V. , ESF MU Brno - Maryáš, J.)

2004–2006

Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, projekt č. WB 20200452, řešitel za UP (hlavní řešitel: VŠB-TUO, FAST Ostrava – Kuta, V.)

2000

Komponenty, procesy a funkce v periférní urbánní krajině
vnitřní grant PřF UP, hlavní řešitel

1999–2001

Transformation of spatial intra-urban structures and their reflection in the perception by urban population (comparative study: Prague, Bratislava, Olomouc and Prešov)
Grant Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation, řešitelský kolektiv: Matlovič, R. (hlavní řešitel), Sýkora, L. (spoluřešitel), Ira, V. (spoluřešitel), Szczyrba, Z. (spoluřešitel)

Vzdělání

1990–1994

Mgr.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: geografie a kartografie)
(diplomová práce: Geografická analýza výsledků 1. vlny kupónové privatizace v České republice)

2000

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (DSP, obor: regionální geografie a regionální rozvoj)
(disertační práce: Transformace struktur maloobchodní sítě České republiky (regionálně geografická analýza s důrazem na Olomoucko))

2003

RNDr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství zeměpisu na středních školách)

2007

doc.
Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitných a prírodných vied (obor 4.1.35 Geografia)
(habilitační práce: Maloobchod v ČR po roce 1989. Vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci.)

Profesní činnost

1994–1995

Městský úřad Trutnov (vedoucí odboru rozvoje města)

od 1995

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (odborný asistent, docent, 2007–2016 vedoucí katedry)

Odborné zájmy

Geografie obchodu, geografie průmyslu, geografie bydlení.

Členství v organizacích

Česká geografická společnost
Česká společnost pro rozvoj bydlení