Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Praxe v geografii

Pokyny k realizaci

Smyslem praxe je praktické procvičení získaných znalostí a kompetencí získaných během studia. Jako předmět KGG/PXG, DPXG Praxe v geografii je určena studentům 3. ročníku bakalářského studia Geografie, jako předmět KGG/OPXG, DOPXG Odborná praxe v geografii pak studentům 1. ročníku navazujícího studia oboru Geografie a regionální rozvoj. Praxi studenti vykonávají buď ve specializovaných útvarech státní správy nebo samosprávy na lokální, regionální či ústřední úrovni (např. oddělení, odbory či referáty územního plánování, regionálního rozvoje) anebo v soukromých nestátních projektových, poradenských a konzultačních agenturách, které se zaměřují např. na tvorbu strategických plánů, případně ostatních služeb souvisejících s návrhy efektivních prostorových lokalizací. Ve všeobecnosti jde o instituce zaměřené na regionální, sociální, ekonomickou nebo environmentální problematiku a na problematiku prostorových interakcí.

Jak postupovat při výběru a realizaci praxe?

 1. Student si sám dle svých představ vybere instituci, kam bych chtěl nastoupit na praxi. Je nutné, aby se jednalo o instituci dle výše uvedené specifikace. V případě nejasností student výběr instituce konzultuje s garantem praxe doc. Zdeňkem Szczyrbou (osobně, telefonicky nebo e-mailem) – vždy je nutné schválení instituce garantem praxe (stačí e-mail). Praxi lze vykonat do 31. 8. příslušného akademického roku (pokud v daném roce plánujete vykonat státní závěrečné zkoušky, tak nejpozději do uzavření dílčích studijních povinností, čili 3 termíny před konáním SZZ/obhajoby).
 2. Student si stáhne z webových stránek Přírodovědecké fakulty UP (dále jen PřF UP) dokument Smlouva o zajištění odborné praxe studenta PřF – na webu PřF pod odkazem ke stažení smlouvy jsou také po rozkliknutí dostupné podrobné pokyny pro její vyplnění. Student doplní do smlouvy chybějící údaje (ne ručně), a to včetně rozsahu praxe (minimálně v délce 10 pracovních dnů (čili 80 hodin) pro KGG/PXG, DPXG; minimálně v délce 15 pracovních dnů (čili 120 hodin) pro KGG/OPXG, DOPXG). Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích. Smlouvy student podepíše a:
  • a) zajistí si podpis u poskytovatele praxe, a
   b) předá smlouvy mgr. Pavle Minxové, která zajistí podpis děkana fakulty.
  • Není důležité, která strana podepíše první. Důležité je, abyste smlouvy dodali k podpisu včas, není možné podepisovat zpětně.
  • V případě nejasností ve smlouvě kontaktujte mgr. Pavlu Minxovou.
 3. Po ukončení praxe student předloží osobě pověřené poskytovatelem praxe, aby zhodnotil průběh praxe studenta (formulář Hodnocení odborné praxe). Současně student vypracuje Zprávu o praxi v organizaci. Obě zprávy student předloží garantovi praxe doc. Szczyrbovi. Na základě těchto zpráv, potvrzujících úspěšnost absolvování praxe, obdrží student hodnocení „splněno“.

Formuláře dokumentů k praxi