Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie (Mgr.)

 
Studijní program: N1301 Geografie
Studijní obor: 1301T012 Regionální geografie 
Typ studia: navazující magisterský
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 2 roky
Garant oboru: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Doporučený studijní plán pro rok 2019/2020

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím nabídek ve Studijní agendě (STAG):

Cíle studia

Magisterské studium Regionální geografie navazuje na bakalářský studijní obor Regionální geografie, případně na příbuzné obory bakalářského studijního programu Geografie. Obor rozšiřuje základní soubor poznatků z jednotlivých dílčích disciplin sociální a fyzické geografie a rozšiřuje poznatky z regionální geografie světa, resp. České republiky. Důraz je kladen na individuální posuzování specifické problematiky v konkrétních regionech, hledání širších souvislostí a zákonitostí prostorové diferenciace přírody a společnosti. Studenti získají adekvátní teoretický základ potřebný ke zpracování náročnějších regionálně geografických projektů, i možnost variabilní aplikace teoretických vědomostí. Jejich dosavadní analytický pohled bude výrazněji doplňován syntetickými přístupy a snahou o zobecnění studované a zkoumané problematiky. Teoretické poznatky budou prohlubovány v aplikační rovině (prací v terénu i prostřednictvím odborné praxe z regionální geografie).

Státní závěrečné zkoušky

Studenti v posledním roce studia si zapisují jednotlivé předměty státní závěrečné zkoušky v rámci předzápisu a přihlašují se na termíny zkoušky prostřednictvím Studijní agendy (STAG).
Součástí státní zkoušky je i obhajoba diplomové práce. Kterákoliv část státní zkoušky (včetně obhajoby diplomové práce) je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru (dílčí studium je nutné uzavřít na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty UP).

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZTM Teorie a metodologie regionální geografie 0 2 LS
KGG/SZZPS Řízení a plánování prostorových systémů 0 2 LS
KGG/SZZRS Regionální geografie a regiony světa 0 2 LS
KGG/SZZER Environmentální geografie a udržitelný rozvoj 0 2 LS

PDFTematické okruhy státní závěrečné zkoušky (PDF 204 kB)

Státní zkouška ze všech čtyř předmětů probíhá ve společném termínu ústní formou před zkušební komisí.

Témata bakalářských prací