Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Lázeňství v česko-polském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj – Spa4Development

cz_pl_eu

Grant Interreg V-A ČR-Polsko
Období řešení: 1/2019–3/2021
Hlavní příjemce: Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej Novum z o.o.
Spoluřešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.Mgr. Pavla Minxová

SPA

Představení projektu

Lázeňství má v česko-polském pohraničí dlouhou tradici. Na tomto území se nachází jedna z největších koncentrací lázní v obou zemích. Doposud byla lázním, jako nositeli česko-polské spolupráce, věnována minimální pozornost.

Hlavním cílem projektu je vybudování silné sítě spolupráce, se zaměřením na rozvoj efektivnějšího využívání stávajícího potenciálu lázní, protože v současné době neexistují žádné společné česko-polské ekonomické iniciativy v této oblasti. Pro naplnění cílů budou realizovány kulaté stoly a platformy s cílem posílit služby v odvětví lázeňství a díky využití geografických informačních systémů (GIS) bude vydán Atlas lázní na česko-polském pohraničí.

Klíčové aktivity projektu

  1. Kulaté stoly, společné platformy – cílem bylo vytvořit silnou síť spolupráce se zaměřením na rozvoj efektivnějšího využití stávajícího potenciálu lázeňství a podpořit balíček lázeňských služeb. Za tímto účelem se uskutečnily kulaté stoly, společné platformy, diskuse, konzultace, studijní pobyty. Platforma diskuse identifikovala potřeby, možnosti a bariéry pro rozvoj lázeňství a navrhla možnou cestu rozvoje v souladu se současnými trendy ve světě. Účastníci kulatých stolů během pravidelných tematických setkání navrhovali vhodná řešení zjištěných problémů, zejména v oblasti problematiky organizačních, právních, administrativních, finančních a sociálních problémů, s cílem prolomit bariéry a předsudky a vytvořit model lázeňských služeb.
  2. Atlas lázeňství na česko-polském pohraničí – jedním z výstupů projektu je Atlas lázní na česko-polském pohraničí, který zahrnuje tematické mapy a profily všech lázeňských míst v celém území podporované operačním programem Interreg V-A CZ-PL. Z tematických map se jedná o mapy přírodního prostředí, mapy sociálního a ekonomického prostředí (např. mapy administrativního členění, dostupnost z míst hraničních přechodů, napojení lázeňských míst na stávající infrastrukturu, cyklostezky a významné turistické trasy či všeobecnou dopravní dostupnost lázeňských míst), mapy typologií lázní (lůžkové kapacity, návštěvnosti a struktury návštěvnosti lázní, léčebných indikací ad.), zahrnuje také zaniklá lázeňská místa a historická lázeňská místa. Atlas bude sloužit pro představitele lázní, pracovníky informačních center, zástupce municipalit, regionálních sdružení a státní správu na podporu rozvoje cestovního ruchu v oblasti česko-polského pohraničí.

Partneři projektu

Atlas lázní na česko-polském pohraničí