Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. RNDr. Irena SMOLOVÁ, Ph.D.

Irena Smolová

docentka
pracovna 2.021
tel.: (+420) 585 634 511, (+420) 775 772 315
e-mail: irena.smolova@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 13.00–14.30
English | ResearchGate | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Aktuální témata fyzické a environmentální geografie ve výuce KGG/ATFE
Antropogenní geomorfologie KGG/AGMOR
Financování, strategie a projekty rozvoje vzdělávání v ČR KGG/FSPV
Fyzická geografie KGG/FGRES
Geografie Polska KGG/GPL
Geomorfologie KGG/GEOM
Geomorfologie KGG/GMFO
Projekty a projektové řízení KGG/PRO
Projekty a projektová příprava pro učitele KGG/PROU
Přírodní rizika a hazardy v rozvojových zemích KGG/ZPRH
Přírodní rizika a jejich řízení KGG/PRIZ
Regionální geografie ČR KGG/RGCR
Regionální geografie ČR 1 KGG/GCR1
Seminář z geomorfologie KGG/SEGM
Souvislá pedagogická praxe z geografie 1 KGG/SPP1 informace
Souvislá pedagogická praxe z geografie 2 KGG/SPP2 informace
Terénní cvičení z fyzické geografie KGG/TCFG

Odkazy na stránky s materiály
Geografie České republiky pro negeografy (KGG/GCZ)
Geomorfologie
(KGG/GMFO)
Geomorfologie (KGG/GMOR) -del-
Geomorfologie ČR (KGG/GMCR)
Regionální geografie ČR 1 (KGG/GCR1)
Regionální geografie Polska (KGG/RGPOL)
Rizikové přírodní procesy a jejich environmentální důsledky (KGG/PPRR)
Seminář z geomorfologie (KGG/SEGM)
Základy fyzické geografie 2 (KGG/ZF2)

Kombinované studium

Aktuální témata fyzické a environmentální geografie ve výuce KGG/DATFE
Financování, strategie a projekty rozvoje vzdělávání v ČR KGG/DFSPV
Geografie Polska KGG/DGPL
Projekty a projektové řízení KGG/DPRO
Projekty a projektová příprava pro učitele KGG/PROU
Přírodní rizika a jejich řízení KGG/DPRIZ
Regionální geografie ČR KGG/DRGCR
Seminář z geomorfologie KGG/DSEGM
Souvislá pedagogická praxe z geografie 1 KGG/DSPP1 informace
Souvislá pedagogická praxe z geografie 2 KGG/DSPP2 informace
Souvislá pedagogická praxe pro doplňující studium KGG/SPPR
Základy fyzické geografie 2 KGG/DZF2

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Disertační práce: aktuálně rozpracované (STAG)

Vzdělání

1988–1993

Mgr.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika - zeměpis)
(diplomová práce: Svahové pochody v Javořích horách; vedoucí práce: RNDr. Petr Kubíček, CSc.)

1993–1999

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, studijní obor: Regionální geografie a regionální rozvoj)
(disertační práce: Regionálně geografická studie okresu Náchod; školitel doc. RNDr. Jaromír Karásek, CSc.)

2003

RNDr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství zeměpisu na středních školách)

2008

doc.
Prešovská univerzita v Prešově
(habilitační práce: Ekonomicko-geografické a environmentální aspekty těžby nerostných surovin v ČR (se zaměřením na vývoj po roce 1989))

Profesní činnost

1993–1995

Jiráskovo gymnázium v Náchodě (středoškolská učitelka)

od 1995

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (asistentka, odborná asistentka, docentka)

Přehled publikací

Přehled všech publikacíPřehled všech publikací

Níže je uveden přehled publikací za posledních pět let (od roku 2005).

Vědecké monografie vydané

TOUŠEK, V., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., JUREK, M., KLAPKA, P. (2005): Česká republika – portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 136 s.

TOUŠEK, V., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., JUREK, M., KLAPKA, P. (2005): Czech Republic – Portraits of Regions. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 136 pp.

Vysokoškolské učebnice

SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J. (2007): Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc: Univerzita Palackého, 189 s.

Vědecké práce v zahraničních časopisech a sbornících

SMOLOVÁ, I., JUREK, M. (2007): Selected problems in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic after the year 1989. In: Acta Geographica Silesiana 1. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, s. 61-69.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2006): Marketing of cultural and Natural monuments in the Czech Republic for the promotion of turist trade in regions. In: Zeszyty Naukowe, Nr. 312/2006, z. 1, seria Turystyka i Rekreacja. Opole: Politechnika Opolska, s. 127–137.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2006): Využití jeskyní pro cestovní ruch v České republice. In: Zeszyty Naukowe, Nr. 312/2006, z. 1, seria Turystyka i Rekreacja. Opole: Politechnika Opolska, s. 163–169.

SMOLOVÁ, I. (2006): Changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1990-2004. In: Michalski, T. (ed): The Geographical aspects of the transformation process in Central and East-central Europe., Gdynia: Wydawnictvo „Bernardinum“, pp. 210–217.

SMOLOVÁ, I. (2006): Krasová území – environmentální aspekty těžby. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XLV, Folia geographica 10, Prešov: FHPV PU, s. 467–476.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z., JUREK, M. (2007): Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. Geografická revue, roč. 3, č. 1, str. 130–148. ISSN 1336-7072.

SMOLOVÁ, I. (2006): Mining as a Landsscape Shaping Factor. In: The Extractive Industry and the Environment in Central Europe (CD-ROM). Brno: Těžební unie, 2006, s. 71–79.

SMOLOVÁ, I. (2005):  Krasová území v ČR a jejich antropogenní transformace v důsledku těžby surovin. In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe. Zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia, Ústav geografie PF UPJŠ Košice, Danišovce. ISBN 80-7097-623-3

Vědecké práce v domácích časopisech a sbornících

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M. (2006): Significant features of transformation of the services sector in an area – a case study for the micro-region of Olomoucko (contribution to research on the issue). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 39. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 83-93.

SMOLOVÁ, I., PTÁČEK, P. (2006): Selected Changes in Exploitation and Mining of Mineral Resources in the Czech Republic in the Period 1993 – 2005. In: Acta Universitatis Palackianae, Geographica 39. Olomouc : Univerzita Palackého, pp 49-64.

JEŘÁBEK, M., SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2006): Analýza přeshraničně působících projektů v Euroregionech Labe a Nisa. In: M. Jeřábek (ed.): Regionální výzkum v severozápadních Čechách, Acta Universitatis Purkynianae 124, Studia Geographica VII.. Ústí nad Labem : UJEP, s. 89-98.

SMOLOVÁ, I. (2006): Těžební tvary - významná biocentra a zvláště chráněná území. Minerální suroviny, 2006/3. Brno: Těžební unie, s. 40-44.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I. (2006): Transformace vlakových nádraží v ČR po roce 1989 v polyfunkční zařízení veřejných a komerčních služeb. In: Zdařilová, R. (ed.): Městské inženýrství Karlovy Vary 2006. Ostrava: FAST VŠB-TU, s. 87-95.

SMOLOVÁ, I. (2006): Exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period of globalisation. In: Siwek, T., Baar, V. (eds.): Globalisation and its Impact to Society, Regions and States. Ostrava: Ostravská univerzita, pp 173-180.

SMOLOVÁ, I. (2006): Těžba jako krajinotvorný faktor. In.: Těžba a životní prostředí ve střední Evropě (CD-rom). Brno: Těžební unie, pp. 80-87.

SMOLOVÁ, I. (2006): Možnosti využití opuštěných ploch po těžbě nerostných surovin. In: Neulinger, M. (ed): Využití brownfields neprůmyslového charakteru. Ostrava: FAST VŠB-TU, 115-124.

SMOLOVÁ, I. (2006): Těžební tvary jako významné krajinné prvky. In.: Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice (CD-rom). Příbram: Diamo, s. 115-124.

SMOLOVÁ, I., ANDREJS, V. (2006): Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města. In.: Smolová, I. (ed): Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 250-257.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2005): České lázně – tradiční produkt marketingu turistické destinace Česká republika. In: Fňukal, M., Ptáček, P. (eds.): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 57-64.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2005): Využití zvláště chráněných území ČR pro cestovní ruch. In: Klímová, V., Vystoupil, J. (eds.): VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU, s. 296-300.

SMOLOVÁ, I. (2005): Antropogenně podmíněné svahové pochody ve východní části České tabule. Geomorfologický sborník 4. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, s. 23-26.

Abstrakty příspěvků z konferencí

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z., JUREK, M. (2006): Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. In: Čižmárová, K. (ed.): Geografia v meniacom sa svete. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 67.

SMOLOVÁ, I. (2006): Využívání nerostných surovin v České republice a Slovenské republice po roce 1989 – geografická analýzy a současné trendy. In: Kraft, S, Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 130.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., JEŘÁBEK, M. (2006): Češi a Poláci - přeshraniční/sousedské vztahy a jejich percepce. In: Kraft, S, Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 130.

SMOLOVÁ, I. (2006): Využívání nerostných surovin v České republice a Slovenské republice po roce 1989 – geografická analýza a současné trendy. In: Kraft, S., Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 30.

SMOLOVÁ, I., ANDREJS, V. (2006): Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města. In.: Létal, A., Smolová, I. (eds).: Geomorfologický sborník 5. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 59.

SMOLOVÁ, I. (2006): Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě. In.: Létal, A., Smolová, I. (eds.): Geomorfologický sborník 5. Olomouc : Univerzita Palackého, s. 60.

Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech

TOUŠEK, V., A KOL.: Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony s důrazem na nové plánovací období Evropské unie 2007-2013. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., JEŘÁBEK, M.: Analýza přeshraniční spolupráce v euroregionálních strukturách na česko-polském pohraničí. Závěrečná zpráva k projektu RM/02/2005, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Praha: 2006, 59 s.

Odborné práce v domácích nekarentovaných časopisech

SMOLOVÁ, I.: Chráněné krajinné oblasti v SR. In: Velký atlas světa, č. 114. Praha : AMERCOM, 2006, s. 369-372.

SMOLOVÁ, I.: Cestovní ruch v ČR. In: Velký atlas světa, č. 115. Praha : AMERCOM, 2006, s. 137-140.

SMOLOVÁ, I.: Cestovní ruch v SR. In: Velký atlas světa, č. 116. Praha : AMERCOM, 2006, s. 429-432.

SMOLOVÁ, I.: Potravinářský průmysl ČR. In: Velký atlas světa, č. 117. Praha : AMERCOM, 2006, s. 117-120.

SMOLOVÁ, I.: Podpovrchové vody SR. In: Velký atlas světa, č. 118. Praha : AMERCOM, 2006, s. 349-352.

SMOLOVÁ, I.: Podpovrchové vody ČR. In: Velký atlas světa, č. 119. Praha : AMERCOM, 2006, s. 33-36.

SMOLOVÁ, I.: Pieniny. In: Velký atlas světa, č. 120. Praha : AMERCOM, 2006, s. 493-496.

SMOLOVÁ, I.: Zahraniční investice v ČR. In: Velký atlas světa, č. 121.Praha : AMERCOM, 2006, s. 125-128.

SMOLOVÁ, I.: Krasová území SR. In:Velký atlas světa, č. 122. Praha : AMERCOM, 2006, s. 537-540.

SMOLOVÁ, I.: Plzeňská pahorkatina a Brdy. In: Velký atlas světa, č. 123. Praha : AMERCOM, 2006, s. 265-268.

 SMOLOVÁ, I.: Hlavní průmyslová odvětví v SR. In: Velký atlas světa, č. 124. Praha : AMERCOM, 2006, s. 401-404.

SMOLOVÁ, I.: Podkrušnohorské pánve. In: Velký atlas světa, č. 125. Praha : AMERCOM, 2006, s. 241-244.

SMOLOVÁ, I.: Malé Karpaty a Záhorská nížina. In: Velký atlas světa, č. 126. Praha : AMERCOM, 2006, s. 485-488.

SMOLOVÁ, I.: Středočeská pahorkatina. In: Velký atlas světa, č. 127. Praha : AMERCOM, 2006, s. 229-232.

SMOLOVÁ, I.: Hranice Slovenska. In: Velký atlas světa, č. 128. Praha : AMERCOM, 2006, s. 445-448.

SMOLOVÁ, I.: Hranice Česka. In: Velký atlas světa, č. 129. Praha : AMERCOM, 2006, s. 157-160.

SMOLOVÁ, I.: Služby v SR. In: Velký atlas světa, č. 130. Praha : AMERCOM, 2006, s. 425-428.

SMOLOVÁ, I.: Služby v ČR. In: Velký atlas světa, č. 131. Praha : AMERCOM, 2006, s. 129-132.

SMOLOVÁ, I.: Hospodářství SR. In: Velký atlas světa, č. 132. Praha : AMERCOM, 2006, s. 385-388.

SMOLOVÁ, I.: Hospodářství ČR. In: Velký atlas světa, č. 133. Praha : AMERCOM, 2006, s. 81-84.

SMOLOVÁ, I.: Rostlinstvo a živočichové SR. In: Velký atlas světa, č. 134. Praha : AMERCOM, 2006, s. 357-360.

SMOLOVÁ, I.: Rostlinstvo a živočichové. In: Velký atlas světa, č. 135. Praha : AMERCOM, Praha, 2006, s. 41-44.

SMOLOVÁ, I.: Ochrana přírody v SR. In: Velký atlas světa, č. 136. Praha : AMERCOM, 2006, s. 361-364..

SMOLOVÁ, I.: Česká vysočina. In: Velký atlas světa, č. 137. Praha : AMERCOM, 2006, s. 221-224.

SMOLOVÁ, I.: Jezera ČR. In: Velký atlas světa, č. 63. Praha : AMERCOM, 2005, s. 21-24.

 SMOLOVÁ, I.: Chráněné krajinné oblasti ČR. In: Velký atlas světa, č. 64. Praha : AMERCOM, 2005, s. 53-56.

SMOLOVÁ, I.: Lesní hospodářství SR. In: Velký atlas světa, č. 65. Praha : AMERCOM, 2005, s. 393-396.

SMOLOVÁ, I.: Karpaty. In: Velký atlas světa, č. 66. Praha : AMERCOM, 2005, s. 273-276.

SMOLOVÁ, I.: Průmysl paliv a energetiky SR. In: Velký atlas světa, č. 67. Praha : AMERCOM, 2005, s. 405-408.

SMOLOVÁ, I.: Odra. In: Velký atlas světa, č. 68. Praha : AMERCOM, 2005, s. 317-320.

SMOLOVÁ, I.: Krasová území Moravy a Slezska. In: Velký atlas světa, č. 69. Praha : AMERCOM, 2005, s. 289-292.

SMOLOVÁ, I.: Strojírenství SR. In: Velký atlas světa, č. 70. Praha : AMERCOM, 2005, s. 413-416.

SMOLOVÁ, I.: Jizerské hory. In: Velký atlas světa, č. 71. Praha : AMERCOM, 2005, s. 249-252.

SMOLOVÁ, I.: Vodstvo SR. In: Velký atlas světa, č. 72. Praha . AMERCOM, 2005, s. 337-340.

SMOLOVÁ, I.: České středohoří a Doupovské hory. In: Velký atlas světa, č. 73. Praha : AMERCOM, 2005, s. 245-248.

SMOLOVÁ, I.: Velká Fatra. In: Velký atlas světa, č. 74. Praha : AMERCOM, 2005, s. 501-504.

SMOLOVÁ, I.: Administrativní členění ČR. In: Velký atlas světa, č. 75. Praha : AMERCOM, 2005, s. 161-164.

SMOLOVÁ, I.: Kotliny slovenských Karpat. In: Velký atlas světa, č. 76. Praha : AMERCOM, 2005, s. 521-524.

SMOLOVÁ, I.: Olomoucký kraj. In: Velký atlas světa, č. 77. Praha : AMERCOM, 2005, s. 213-216.

SMOLOVÁ, I.: Karlovarský kraj. In: Velký atlas světa, č. 78. Praha : AMERCOM, 2005, s. 181-184.

SMOLOVÁ, I.: Půdy SR. In: Velký atlas světa, č. 79. Praha : AMERCOM, 2005, s. 353-356.

SMOLOVÁ, I.: Kraj Vysočina. In: Velký atlas světa, č. 80. Praha : AMERCOM, 2005, s. 193-196.

SMOLOVÁ, I.: Administrativní členění SR. In: Velký atlas světa, č. 81. Praha : AMERCOM, 2005, s. 449-452.

SMOLOVÁ, I.: Liberecký kraj. In: Velký atlas světa, č. 82. Praha : AMERCOM, 2005, s. 173-176.

SMOLOVÁ, I.: Banskobystrický kraj. In: Velký atlas světa, č. 83. Praha : AMERCOM, 2005, s. 473-476.

SMOLOVÁ, I.: Zlínský kraj. In: Velký atlas světa, č. 84. Praha : AMERCOM, 2005, s. 209-212.

SMOLOVÁ, I.: Středočeský kraj. In: Velký atlas světa, č. 85. Praha : AMERCOM, 2005, s. 169-172.

SMOLOVÁ, I.: Košický kraj. In: Velký atlas světa, č. 86. Praha : AMERCOM, 2005, s. 481-484.

SMOLOVÁ, I.: Plzeňský kraj. In: Velký atlas světa, č. 87. Praha : AMERCOM, 2005, s. 185-188.

SMOLOVÁ, I.: Trenčiansky kraj. In: Velký atlas světa, č. 88. Praha : AMERCOM, 2005, s. 461-464.

SMOLOVÁ, I.: Moravskoslezský kraj. In: Velký atlas světa, č. 89. Praha : AMERCOM, 2005, s. 217-220.

SMOLOVÁ, I.: Žilinský kraj. In: Velký atlas světa, č. 90. Praha : AMERCOM, 2005, s. 469-472.

SMOLOVÁ, I.: Ústecký kraj. In: Velký atlas světa, č. 91. Praha : AMERCOM, 2005, s. 177-180.

SMOLOVÁ, I.: Hlavní město Praha. In: Velký atlas světa, č. 92. Praha : AMERCOM, 2005, s. 165-168.

SMOLOVÁ, I.: Bratislavský kraj. In: Velký atlas světa, č. 93. Praha : AMERCOM, 2005, s. 453-456.

SMOLOVÁ, I.: Jihomoravský kraj. In: Velký atlas světa, č. 94. Praha : AMERCOM, 2005, s. 205-208.

SMOLOVÁ, I.: Prešovský kraj. In: Velký atlas světa, č. 95. Praha : AMERCOM, 2005, s. 477-480.

SMOLOVÁ, I.: Královéhradecký kraj. In: Velký atlas světa, č. 96. Praha : AMERCOM, 2005, s. 201-204.

SMOLOVÁ, I.: Trnavský kraj. In: Velký atlas světa, č. 97. Praha : AMERCOM, 2005, s. 457-460.

SMOLOVÁ, I.: Jihočeský kraj. In: Velký atlas světa, č. 98. Praha : AMERCOM, 2005, s. 189-192.

SMOLOVÁ, I.: Pardubický kraj. In: Velký atlas světa, č. 99. Praha : AMERCOM, 2005, s. 197-200.

SMOLOVÁ, I.: Nitriansky kraj. In: Velký atlas světa, č. 100. Praha : AMERCOM, 2005, s. 465-468.

SMOLOVÁ, I.: Orlické hory. In: Velký atlas světa, č. 101. Prah : AMERCOM, 2005, s. 257–260.

SMOLOVÁ, I.: Jezera SR. In: Velký atlas světa, č. 102. Praha : AMERCOM, 2005, s. 341-344.

SMOLOVÁ, I.: Dyje. In: Velký atlas světa, č. 103. Praha : AMERCOM, 2005, s. 313-316.

SMOLOVÁ, I.: Beskydy. In: Velký atlas světa, č. 104. Praha : AMERCOM, 2005, s. 489- 492.

SMOLOVÁ, I.: Chemický průmysl ČR. In: Velký atlas světa, č. 105. Praha : AMERCOM, 2005, s. 105-108.

SMOLOVÁ, I.: Povodně v ČR. In: Velký atlas světa, č. 106. Praha : AMERCOM, 2005, s. 293-296.

SMOLOVÁ, I.: Nerostné suroviny SR. In: Velký atlas světa, č. 107.Praha : AMERCOM, 2005, s. 397-400.

SMOLOVÁ, I.: Českomoravská vrchovina. In: Velký atlas světa, č. 108. Praha : AMERCOM, 2005, s. 233-236.

SMOLOVÁ, I.: Východní Karpaty. In: Velký atlas světa, č. 109.Praha : AMERCOM, 2005, s. 517-520.

SMOLOVÁ, I.: Průmysl textilní, oděvní, kožedělný a sklářský ČR. In:Velký atlas světa, č. 110. Praha : AMERCOM, 2005, s. 113-116.

SMOLOVÁ, I.: Členství SR v mezinárodních organizacích. In: Velký atlas světa, č. 111. Praha : AMERCOM, 2005, s. 441-444.

SMOLOVÁ, I.: Členství ČR v mezinárodních organizacích. Velký atlas světa, č. 112. Praha : AMERCOM, 2005, s. 153-156.

SMOLOVÁ, I.: Národní parky ČR. In: Velký atlas světa, č. 113. Praha : AMERCOM, 2005, s. 49-52.

SMOLOVÁ, I., SZCZYBA, Z.: Efektivní marketing zvyšuje návštěvnost a turistickou prestiž památek. In: Moderní obec, roč. 11, č. 11. Praha : Economia, 2005. s. 15-16.

SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., SZCZYRBA, Z.: Krajina a lidé vojenského újezdu Libavá. In: Geografické rozhledy, roč. 15, č. 1. Praha : Česká geografická společnost, 2005.  s. 24-25.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Lázeňství v České republice – tradice a nový rozměr. In: Veřejná správa, č. 45. Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2005. s. XI-XII (příloha).

Redakční a sestavitelské práce

LÉTAL, A., SMOLOVÁ, I. (2006): Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006. "Sborník abstraktů z mezinárodní konference". Olomouc : Univerzita Palackého, 75 s.

SMOLOVÁ, I. (2006): Geomorfologické výzkumy  v roce 2006. Olomouc : Univerzita Palackého, 327 s.

Řešené projekty

2008–2009

Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rovných příležitostí a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů
MŠMT, registrační číslo 2E08018, hlavní řešitelka | webové stránky projektu

2002–2004

Antropogenní transformace reliéfu a současné geomorfologické pochody v okrajové části České tabule
GA ČR, registrační číslo 205/02/D009

1999

Exokrasové tvary Javoříčského krasu - revize a obnovení výzkumu
vnitřní grant Univerzity Palackého, hlavní řešitelka

1998–2001

Postavení pohraničí v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení do euroatlantických struktur
spoluúčast na grantovém projektu GAČR (hlavní řešitel: RNDr. Milan Jeřábek, Sociologický ústav AV), dílčí úkol: zpracování mikroregionální studie Broumovsko (řešitel)

1997

Vliv geomorfologických poměrů na rozvoj sídelní struktury
vnitřní grant Univerzity Palackého, hlavní řešitelka

1995

Hodnocení systému výuky zeměpisu na středních a základních školách v modelovém území
vnitřní grant Univerzity Palackého, hlavní řešitelka

Odborné zájmy

Geomorfologie, změna krajinné struktury, svahové deformace.

Členství v organizacích

Česká geografická společnost
Česká speleologická společnost

Česká asociace geomorfologů
International Association of Geomorphologists