Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XIV (1974)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 46
1974
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XIV

Acta XIV (1974)
< předchozí číslo     následující číslo >

Barth, Vojtěch
Die Basaltvulkane in der Umbebung von Roudno im Nízký Jeseník – Gebirge
Čedičové sopky v okolí Roudna v Nízkém Jeseníku
Базальтовые вулканы в окрестностях деревни Роудна в Низком Есенике

s. 5–18

Kopečný, Václav – Martinec, Petr
Ganggesteine im Moldanubikum des Náměšť und Znojmo – Berglandes
Žilné horniny v moldanubiku Náměšťské a Znojemské vrchoviny
Жильные породы Молданубия Намештьской и Зноемской возвышенности

s. 19–23

Kopečný, Václav – Pek, Ilja
Petrografické složení souvkových hlín na Vidnavsku a Osoblažsku
Petrographic composition of boulder clays in the Vidnava and Osoblaha areas
Петрографический состав валунных глин в окресности Виднавы и Особлаги

s. 25–50

Němcová, Jindřiška
A petrographic study of the intermediate magmatic rock in the Staré Město-mica-schist-zone
Petrografická studie intermediární magmatické horniny ve staroměstském svorovém pásmu
К петрографии промежуточной магматической горной породы в староместской зоне слюдяного сланца

s. 51–65

Němec, František
Beitrag zur Petrographie der einigen Gesteine in der Šleglov-Scholle
Některé horniny šleglovské kry
К петрографии некоторых пород в шлегловской льдине

s. 67–88

Němec, František – Němcová, Jindřiška
A contribution to petrography of the ultrabasic and basic rocks in the area Velké Vrbno – Staré Město p. Sn.
Příspěvek k petrografii ultrabazických hornin v oblasti Velké Vrbno – Staré Město p. Sn.
К петрографи ультраосновных и основных горных пород в области Велике-Врбно – Старе-Место п. Сн.

s. 89–123