Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XIII (1973)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 42
1973
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XIII

Acta XIII (1973)
< předchozí číslo     následující číslo >

Machyček, Jiří
K padesátinám Vladimíra Panoše

s. 5–11

Lepka, Ivan
K analýze zemědělské výroby severní části Hornomoravského úvalu
К анализу сельскохозяйственного произвобства северной части Горноморавской долины

s. 13–40

Machyček, Jiří
Současný stav a perspektivy vědeckého výzkumu v oboru didaktiky geografie v ČSSR
Современное состояние и перспективы исследования в области дидактики географии в ЧССР
Der gegenwärtige Stand und die Perspektiven der Forschung im Bereich der Geographiedidaktik in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik

s. 41–58

Machyček, Jiří
Meteorologie a klimatologie jako součást geografického učiva na našich školách
Метеорология и климатология как составная часть учебного материала по географии в наших школах
Meteorologie und Klimatologie als Bestandteil des geographischen Lehrstoff an unseren Schulen

s. 59–80

Panoš, Vladimír
Projekt rekultivace devastované části Jižní krasové nížiny na západní Kubě
Проект рекультивации девастованной части Южной карстовой низменности на западной Кубе
Project of rehabilitation of devastated part of the South Karst Plain in the West Cuba

s. 81–108

Panoš, Vladimír
The development dynamics of small landscape forms in the weathering and vegetation mantles of the Belanské Tatry Mts. (Czechoslovakia)
Dynamika vývoje mladých tvarů reliéfu ve zvětralinových a vegetačních pokryvech Belanských Tater (Československo)
Динамика развития малых форм рельефа у выветренных и вегетативных покровов Беланских Татер (Чехословакия)

s. 109–126

Panoš, Vladimír – Jiménez, Antonio Núñez
Tipos y importancia de las costras de intemperismo calcáreas y cubiertas líticas sobre las calizas en Cuba
Typy a význam karbonátových zvětrávacích kůr a litických povlaků na vápencích na Kubě
Типи и значение карбонатных выветренных кор и литических покровов на известняках на Кубе

s. 127–145

Šprincová, Stanislava
Malá Morávka a Karlov: Studie o funkčních změnách v horských obcích, vyvolaných cestovním ruchem (výňatek z větší práce)
Мала Моравка и Карлов: К функциональным изменениям в горных районах вызванным туризмом (отрывок)
Malá Morávka and Karlov: The study on the functional changes stimulated by turism in two mountain villages

s. 147–162
  + 4 přílohy

Šprincová, Stanislava
Města střední velikosti jako města universitní (věnováno k 400. výročí založení olomoucké university)
Города средней величины в качестве университетских городов (Посвящается 400-летней годовщины основания университета в г. Оломоуц)
The middle size towns as university towns – The example of Olomouc (Dedicated to the 400 anniversary of founding of the university at Olomouc)

s. 163–195

Zapletal, Ladislav
Antropogenní reliéf středoasijského podhůří velehor Zailijskij Alatáu
Anthropogenic feature of promontory landscape of Zailiiski Alatau in Middle Asia
Антропогенный рельеф среднеазиатской подгорной местности Заилийский Алатау

s. 197–222
   + 3 přílohy

Zapletal, Ladislav
Kartografické vyjadřování antropogenních forem reliéfu v ČSSR
Картографическое наглядное изображение антропогенных форем рельефа в Чехословакии
Kartographische Darstellung der anthropogenen Reliefformen in Tschechoslowakai

s. 223–238

Zapletal, Ladislav
Nepřímé antropogenní geomorfologické procesy a jejich vliv na zemský povrch
Косвенные антропогенные геоморфологические процессы и их действие на земляную поверхность
Indirect anthropogenic geomorphological processes and theri influence on earth’s surface

s. 239–261