Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XX (1981)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 70
1981
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XX

Acta XX (1981)
< předchozí číslo     následující číslo >

Pek, Ilja – Gába, Zdeněk
75 let profesora RNDr. Františka Němce

s. 5–6

Doubravský, Radomír
The Fe – Ti deposit Moura, P.D.R. Yemen
Fe-Ti ložisko Moura, LDR Jemen
Fe-Ti месторождение Моура, НДР Йемен

s. 7–18

Kopečný, Václav
Petrografická charakteristika bedřichovské kry (Jeseníky)
Петрографическая характеристика бедриховского блока (Йесеникы)
The petrological characteristic of the Bedřichov-block (Jeseníky Mts.)

s. 19–34

Němec, František – Martinec, Petr – Němcová, Jindřiška – Weiss, Zdeněk
Chemismus ultrabazických a bazických hornin staroměstského svorového pásma a letovického krystalinika
Химизм ультраосновных и основных горных пород староместской зоны слюдяного сланца и летовицкого кристаллиника
Chemismus der ultrabasischen und basischen Gesteine der Staré Město – Glimmerschieferzone und des Letovice-Kristallinikum

s. 35–55

Němec, František – Němcová, Jindřiška
Kontaktní horniny hadcového tělesa u Habartic
Контактные горныех породы серпентинитового тела близ села Габартице
Die Kontaktgesteine des Serpentinitkörpers von Habartice

s. 57–64

Němec, František – Němcová, Jindřiška
Petrografie některých bazických a intermediárních hornin staroměstského svorového pásma
Петрография некоторюх основных и промежуточных горных пород староместской зоны слюдяного сланца
Petrographie einiger basischen und intermediären Gesteine der Staré Město - Glimmerschiferzone

s. 65–84

Němec, František – Weiss, Zdeněk – Martinec, Petr
Reakční zóna u hadcového tělesa v Habarticích
Реактивная зона серпентинитового тела в селе Габартице
Die Reaktionszone des Serpentinitkörpers in Habartice

s. 85–93

Pek, Ilja
Trace fossils from the Cretaceous of the Maletín, Czechoslovakia
Ichnofosilie cenomanských pískovců od Maletína
Следы жизнедеятелности из малэтинского песчаника, Чехословакия

s. 95–106

Skácel, Jaroslav
Geologie krystalinických sérií v okolí města Jeseníku
Геология кристаллических серий в окрестности города Есенник
Geologie des Kristallinikums in der Umgebung der Stadt Jeseník

s. 107–126
  + volná příloha

Zapletal, Jan
Schüttungsentwicklung der Kulm-Grauwackenkonglomerate in Nízký Jeseník-Gebirge
Vývoj dotace klastického materiálu drobových slepenců kulmu Nízkého Jeseníku
Разитие дотации кластического материала граувваковых конгломератов кульма Низкого Есеника

s. 127–139