Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XXI (1983)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 74
1983
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XXI

Acta XXI (1983)
< předchozí číslo     následující číslo >

Machyček, Jiří
Nauka o krajině a životním prostředí v rámci vyučování zeměpisu (geografii) na československých školách
Наука о ландшафте и жизненной среде в рамках преподавания географии в чехословцких школах
The Landscape and environment science in teaching geography in Czechoslovak schools

s. 7–30

Panoš, Vladimír
Krasovění – součást epigeneze karbonátových hornin
Карстовывание – состовная часть епгенезиса карбонатных горных пород
Karstification – A part of carbonate rocks‘ epigenesis

s. 31–50

Pluskal, Miroslav
Nové pojetí výuky ekonomické geografii na základní škole a její přínos pro studium na středních školách
Новое воззрение на преподавание экономической географии в основной школе и его вклад для учебы в средней школе
New conception of instruction of Economic Geography at the Elementary School and its controbution to the secondary school study

s. 51–67

Pučálka, Radomil
Fyzickogeografická charakteristika navrhované CHKO Litovelské Pomoraví
Физико-географическая характеристика предлагемого заповедника «Литовелске Поморви»
Physiogeographic characteristics of the proposed „Protected Natural Region Litovelské Pomoraví“

s. 69–85

Šprincová, Stanislava
Aktuelle Probleme der Erholungsgeographie auf den internationalen geographischen Weltkongressen in Moskau und Tokyo
Aktuální problémy geografie rekreace na mezinárodních geografických kongresech v Moskvě a v Tokiu
Актуальные проблемы географии отдыха на международных географических конгрессах в Москве и Токио

s. 87–102

Zapletal, Ladislav
Progress in Anthropogenic Geomorphology 1950 – 1980
Rozvoj antropogenní geomorfologie v letech 1950 – 1980
Развитие антропогенной геоморфологии в 1950 – 1980 годах

s. 103–124

Bičík, Vítězslav – Staňková, Oldřiška
Обмен по специальности студентов факультета естествознания Университета им. Палацкого в СССР в период 1966 – 1980 гг.
Oborová praxe studentů přírodovědecké fakulty UP v SSSR v letech 1966 - 1980

s. 125–141