Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XXIII (1984)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 80
1984
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XXIII

Acta XXIII (1984)
< předchozí číslo     následující číslo >

Lepka, Ivan
Příspěvek k charakteristice vývoje obyvatelstva v sídlech na Osoblažsku a Albrechticku
К характеристике развития населения в местопроживаниях в районах Особлажско и Албрехтице
A contribution to the characteristics of the development of the population in communities in the Osoblaha and Albrechtice areas

s. 5–19

Machyček, Jiří
Didaktika geografie jako vědní obor
Дидактика географии как научная дисциплина
Didactics of geography as a branch of science

s. 21–35

Machyček, Jiří
Postavení geografie v učebních plánech našich škol
Место географии в учебных планах наших школ
The place of geography in the curricula of our schools

s. 37–50

Panoš, Vladimír
K některým problémům krasové hydrogeologie
К некоторым вопросам карстовой гидрогеологии
To some problems of the karst hydrogeology

s. 51–66

Panoš, Vladimír
Kras Středních Appalačí
Карст Средних Аппалачей
Karst of the Central Appalachians

s. 67–79

Pluskal, Miroslav
Postavení regionálně geografického učiva v didaktickém systému geografie
Место регионально географического учебного материала в дидактической системе географии
The place of regional geography subject matter in the didactic systém of geography

s. 81–93

Šprincová, Stanislava
Druhé bydlení na Osoblažsku – kladný nebo záporný jev ve struktuře sídel?
Вторые жилища в районе Особлажско – положительное или отрицательное явление в структуре поселений?
Sind Zweitwohnsitze im Kleingebiet von Osovlaha eine positive oder negative Erscheinung in der Siedlungsstruktur?

s. 95–108

Šprincová, Stanislava
25 Jahre fremdenverkehrsgeograpische Untersuchungen an der Universität in Olomouc
Двадцатьпять лет исследований географии туризма и отдыха в университете им. Палацкого в г. Оломоуц
Dvacetpět let výzkumů z geografie cestovního ruchu a rekreace na Univerzitě Palackého v Olomouci

s. 109–119

Zapletal, Ladislav
Antropogenní militární val na Hostýně a jeho geomorfologická velvace mezi zemními valy v ČSR
Антропогенный оградительный вал на Гостыне и его геоморфологическая оценка среди земляных валов в ЧСР
Der anthropogene Schutzwall auf Hostýn und Seine geomorphologische Bewertung in der Erdwällen der ČSSR

s. 121–138

Zapletal, Ladislav
Jakvertova unikátní plastická mapa východní Moravy
Уникальная рельефная карта восточной Моравии Якверта
Unikate plastische Landkarte von Jakvert

s. 139–151