Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XXII (1983)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 77
1983
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XXII

Acta XXII (1983)
< předchozí číslo     následující číslo >

Zapletal, Jan
K nedožitým šedesátinám docenta PaedDr. Vojtěcha Bartha, CSc. (1924 – 1980)

s. 5–9

Koverdynský, Bohdan – Kopečný, Václav
Nové poznatky o tzv. hrabišínské sérii
New knowledge on the so-called Hrabišín series
Новые сведения о т. н. грабишинской серии

s. 11–19

Pek, Ilja – Gába, Zdeněk
Syringomorpha nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR)
Syringomorpha nilssoni (Torell) aus den Inlandeisablagerungen in Nordmähren (ČSSR)
Syringomorpha nilssoni (Torell) из ледниковых отложений северной Моравии (ЧССР)

s. 21–28

Сулейманов, Махи Ахмед
Особенности преобладающих типов ландшафта и физико-географическое районирование Азербайджанской ССР
Zvláštnosti převládajících typů krajiny a fyzicko-geografická rajonizace Ázerbájdžánské SSR
Characteristics of the prevailing types of countryside and of the physical-geographical subdivisions of Azerbaijan SSR

s. 29–54
  + 1 příloha

Zapletal, Jan
Grain orientation of some flysch graywackes, Lover Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Moravia)
Orientace klastických zrn některých flyšových pískovců spodního karbonu Nízkého Jeseníku (Morava)
Ориентация кластическых зерн флишовых песчанников, нижний карбон Низкого Есеника (Морава)

s. 55–62

Zapletal, Jan
Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
Möglichkeiten der lithostratigraphischen Korrelation von Kulm im nördlichen Teil von Nízký Jeseník – Gebirge
Возможности литостратиграфической корреляции кульма в северной части Низкого Есеника

s. 63–75