Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XXVI (1987)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 89
1987
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XXVI

Acta XXVI (1987)
< předchozí číslo     následující číslo >

Gába, Zdeněk – Pek, Ilja
K životnímu jubileu docentky Jindřišky Němcové

s. 7–10

Zapletal, Jan
Parakonglomeráty andělskohorského souvrství jihozápadní části Nízkého Jeseníku
Параконгломераты ангельскогорской свиты юго-западной части Низкого Есеника
Paraconglomerates of the Andělská Hora – formation in the south-west part of Nízký Jeseník Mts.

s. 11–41

Zimák, Jiří
Heulandit a laumontit z Loučné nad Desnou
Гейландит и ломонтит из месторождения Лоучна-на-Десне (десенский купол, северная Моравия)
Heulandite and laumontite from Loučná on Desná (Desná dome, North Moravia)

s. 43–46

Zapletal, Jan – Pek, Ilja
Trace fossils assemblages and their occurrence in Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Mts.
Společenstva ichnofosilií a jejich rozšíření ve spodním karbonu Nízkého Jeseníku
Комплексы ихнофоссилий и их распространение в нижнем карбоне Низкого Есеника

s. 47–64

Přibyl, Alois – Pek, Ilja
New ostracodes from Lower Permian of Bolivia
Noví ostrakodi ze spodního permu Bolívie
Новые остракоды из нижнего перма Боливии

s. 65–90

Kopečný, Václav
Horniny oskavské kry
Горные породы оскавского блока
The rocks of the Oskava Block

s. 91–110