Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XXVII (1988)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 92
1988
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XXVII

Acta XXVII (1988)
< předchozí číslo     následující číslo >

Machyček, Jiří
Fyzická geografie v učebním plánu základních a středních škol v ČSSR
Physical geography in the curriculum of basic and secondary schools in Czechoslovkia
Физическая география в учебной программе основных и средних школ в ЧССР

s. 5–15

Machyček, Jiří
Školská geografie v závěru dvacátého století (stav a perspektivy vývoje)
School geography in late 20th century (present state and further perspectives)
Школьная география в конце двадцатого века (уровень и перспективы развития)

s. 17–28

Panoš, Vladimír
K otázce interakcí mezi krasem a strukturou
To question of interrelations between structure and karst
К проблеме взаимодействий между структурой и карстовением

s. 29–40

Panoš, Vladimír
Typy krasových zvodní
The types of karst aquifers
Типы карстовых водоносных пластов

s. 41–50

Pluskal, Miroslav
Některé otázky obyvatelstva Afriky a jejich didaktická interpretace
Some problems of African population and their didactic interpretation
Некоторые проблемы населения Африки и их дидактическая интерпретация

s. 51–62

Сулейманов, Махи Ахмед – Лепка, Иван [Sulejmanov, Machi Achmed – Lepka, Ivan]
Методика составления среднемасштабной ландшафтной карты горных стран (на примере Восточного Закавказья)
Metodika kontrukce map krajinných typů středních měřítek (na příkladu východního Zakavkazska)
Methods of construction of medium-scale maps of mountain region types (illustrated on Eastern Transcaucasia)

s. 63–70

Šprincová, Stanislava
Dynamik und Struktur des Freizeitwohnens im Bruntál-Distrikt
Dynamika a prostorová organizace druhého bydlení na Bruntálsku
Динамика и пространственная организация второго жилища в окрестности города Брунтал

s. 71–89

Vysoudil, Miroslav
Prostorové úhrny srážek na severní Moravě 1881 – 1980
Spatial totals of rainfalls in Northern Moravia 1881 – 1980
Пространственные суммы осадков в северной Моравии 1881 – 1980 гг.

s. 91–106

Vysoudil, Miroslav
Sekulární kolísání srážek na vybraných stanicích severní Moravy (1881 – 1980)
Secular fluctuation of rainfall in selected sites in Norther Moravia (1881 – 1980)
Секульярное колебание осадков в избранных станциях северной Моравии (1881 – 1980)

s. 107–126

Zapletal, Ladislav
Geografie funerálních forem reliéfu v Československu
Die Geographie der funeralen anthropogenen Oberflächenformen in Tschechoslowakei
География похоронных форм рельефа в Чехословакии

s. 127–144

Kadlčíková, Hana – Zapletal, Ladislav
Původní kolorit Komenského mapy Moravy
The original coloration in Komenský’s map of Moravia
Первоначальный колорит карты Моравии Коменского

s. 145–154