Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XXIX (1990)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 98
1990
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XXIX

Acta XXIX (1990)
< předchozí číslo     následující číslo >

Nováková, Božena – Novák, Václav
Činnost člena korespondenta ČSAV Františka Vitáska na Univerzitě Palackého v Olomouci
Professor František Vitásek, corresponding member of CAS and his work at the Palacký University in Olomouc
Деятельность члена-корреспондента Академии наук ЧСФР Франтишка Витаска на университете им. Палацкого в г. Оломоуце

  s. 9–12

Demek, Jaromír – Loyda, Ludvík
Joint valleys: origin and development
Puklinová údolí: vznik a vývoj
[резюме]

  s. 13–22

Kozel, Petr
Metoda historické komparace krajinotvorných činitelů a činností
Historico-comparative method of landscape-forming factors and activities
Метод исторического сравнения формирующих ландшафт факторов и деятельности

  s. 23–34

Machyček, Jiří
Fyzická geografie na gymnáziu z hlediska názorného vyučování
Physical geography on secondary schools from the point of view of explanative teaching
Физическая география в гимназии с точки зрения наглядного преподавания

  s. 35–47

Pluskal, Miroslav
Rozsah textu učebnic zeměpisu pro základní školu
Extent of the text in textbooks of geography for basic schools
Масштаб текста учебников географии для начальной школы

  s. 49–59

Pohaněl, Karel – Šprincová, Stanislava
Uplatnění Stewardova modelu při studiu územní struktury bydlišť studentů přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
The analysis of the territorial structure of the residences of students of the Natural Science Faculty, palacký university in Olomouc
Применение стьюардовой модели при изучении территориальной структуры местожительств студентов факультета естественных наук университета им. Палацкого в Оломоуце

  s. 61–69

Сулейманов, Махи Ахмед – Исмайлов, А. Я. – Караева, С. – Лепка, Иван [Sulejmanov, Machi Achmed – Ismajlov, A. J. – Karaeva, S. – Lepka, Ivan]
Анализ естественных ландшафтов Кура-Араксинской равнины
Analýza sousedství přírodních krajin Kuro-araksské roviny
Neighbourhood analysis of landscapes of Kuro-Araks Lowland

  s. 71–88

Šprincová, Stanislava – Lepka, Ivan
Rajónizace oblasti cestovního ruchu Jeseníky (srovnávací studie)
The regionalization of the tourist area of the Jeseníky Mountains. A comparative study
Районизация области туристского движения Есеники. Сравнительный анализ

  s. 89–106

Мамедов, Б. А. – Набиев, А. А. – Высоудил, Мирослав [Mamedov, B. A. – Nabiev, A. A. – Vysoudil, Miroslav]
Программное обеспечение для анализа распространения примесей в воздушном басейне больших городов
Programme of analysis of pollution in the air in big cities
Programové zajištění analýzy šíření příměsí v ovzduší velkých měst

  s. 107–112

Vysoudil, Miroslav
Srážkové trendy na severní Moravě
Rainfall trends in Northern Moravia
Тренды осадков в северной Моравии

  s. 113–122

Zapletal, Ladislav
Geografická interpretace kartometricky zjištěných faktů o zemském povrchu Hrubého Jeseníku
Geographic interpretation of cartometric measured facts about the surface of Hrubý Jeseník Mts. (Czechoslovakia)
Geografičeskaja interpretacija kartometričeski obrazužennych faktov o pověrchnosti zemnovo šara Grubovo Jesenika (ČSSR) [ruský text je transliterován do latinky]

  s. 123–133