Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XXVIII (1989)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 95
1989
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XXVIII

Acta XXVIII (1989)
< předchozí číslo     následující číslo >

Kopečný, Václav – Pek, Ilja
Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.

s. 7–13

Zapletal, Jan
Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku
Визейская гравелитная седиментация в кульме Низкого Есеника
Viséan gravelite sedimentation in culm beds of Nízký Jeseník Mts. (Moravia, Czechoslovakia)

s. 15–29

Skácel, Jaroslav
Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
Пересекание окраинного разлома лугика и низнеровской дислокационной зоны между Вапенной и Яворником в Силезии
Die Kreuzung des lugischen Randbruches und der Dislokationzone von Nýznerov zwischen Vápenná und Javorník in Schlesien

s. 31–45
  + příloha

Hladilová, Šárka – Michalski, Milan – Pek, Ilja
Badenská fauna z Horní Čermné
Баденская фауна из местонахождения Горни Чермна
Badenian fauna from the Horní Čermná locality

s. 47–61

Gába, Zdeněk – Pek, Ilja – Zimák, Jiří
Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
Растительные фоссилии в ледниковом валуне из местонахождения Супиковице (северная Моравия, Чехословакия)
Die Pflanzenadbrücke im Eiszeitgeschiebe aus Supíkovice (Nordmähren, ČSSR)

s. 63–67

Gába, Zdeněk – Zimák, Jiří
Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
Ярозит из графитового месторождения Бобровник близь города Есеник (северная Моравия, Чехословакия)
Jerosite from graphite deposit Bobrovník near Jeseník (North Moravia, Czechoslovakia)

s. 69–72

Zimák, Jiří – Gába, Zdeněk
Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
Минералогическая характеристика железных руд типа Лан-Диль из щебенья реки Мировки на территории города Могелнице (северная Моравия, Чехословакия)
Mineralogical characterization of iron ore of the Lahn-Dill type from pebbly river drift from Mírovka river in town Mohelnice (North Moravia, Czechoslovakia)

s. 73–76

Zimák, Jiří
Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
Минералогия и генезис современных подводных гидротермально-осадочных сульфидных руд связанных с рифтовыми зонами
Mineralogy and genesis of recent submarine volcanogenic-sedimentary sulphide ores at seafloor spreading centers

s. 77–126