Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Aktuální témata fyzické geografie ČR I.

Garant a přednášející: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: čtvrtek 20. ledna 2022, 9.00–15.30
Cena: 950 Kč včetně tištěných materiálů, mapy a občerstvení

Program

1. blok: Těžba nerostných surovin
V prvním bloku kurzu je představena problematika těžby nerostných surovin a vývoj těžby za posledních 20 let. Hlavní pozornost bude věnována energetickým a stavebním surovinám, procesu transformace těžebních společností, legislativním omezením těžby a prioritám na národní i regionální úrovni. Účastníkům kurzu budou představeny vhodné portály a informační zdroje využitelné pro výuku tématiky nerostných surovin.

2. blok: Vodní zdroje a zásobování obyvatel pitnou vodou ČR
Druhý blok bude zaměřen na problematiku vodních zdrojů a jejich využívání v kontextu klimatické změny a retenční schopnosti krajiny. Účastníkům bude představena problematika využívání vodních zdrojů ve vybraných hydrogeologických regionech. Na praktických příkladech sídel bude dokumentována problematika zásobování obyvatel vodou. Účastníci budou seznámeni s možnou praktickou aplikací do výuky, k dispozici budou náměty pro projektovou výuku i vytvořené pracovní listy.

3. blok: Vodní nádrže na území ČR a systém protipovodňové ochrany v ČR
Třetí blok bude věnován povrchovým vodám a systému protipovodňové ochrany. V kontextu historického vývoje budou představeny základní etapy výstavby vodních nádrží včetně proměny hlavních funkcí, které plní. Na konkrétních příkladech budou účastníci kurzu seznámeni s problematikou environmentálních důsledků existence vodních děl v krajině. Pro modelová povodí budou představeny plány na realizaci úprav ke snížení rizika povodní i zvýšení objemu zadržené vody v krajině.

4. blok: Ochrana přírody a krajiny v ČR
Závěrečný blok kurzu představuje syntetické téma ochrany přírody a krajiny v ČR. Představeny budou legislativní nástroje v ochraně přírody a databáze, které představují základní informační zdroje o území. Na praktických příkladech bude prezentována možnost práce s mapovými aplikacemi a možnosti jejich aplikace do výuky místního regionu jako témat vhodných pro zeměpisné semináře, exkurze, projektové dny atd. Blok je postaven především na příkladech dobré praxe a představeny budou úlohy, které je možné realizovat jak s jednoduchým, tak pokročilým vybavením při vhodném zapojení žáků s poruchami učení i nadaných žáků.