Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie pro 2. stupeň ZŠ

Rozšíření aprobace o další předmět; kombinovaná forma studia – 4 semestry.
Přihlášení zde: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2245/detail/terms

Garant: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Přednášející: Výuku vzdělávacího programu budou zajišťovat výhradně členové katedry geografie Přírodovědecké Fakulty UP v Olomouci, kteří garantují a realizují výuku obsahově totožných předmětů v akreditovaných studijních programech B0114A330002 Geografie pro vzdělávání a N0114A330001 Učitelství geografie pro střední školy.

Hodinová dotace: Výuka bude probíhat 2 roky (4 semestry) v celkem 16 dílčích předmětech v celkové délce 415 hodin. Z toho bude 117 hodin tvořit přímá výuka a 283 hodin on-line výuka a off-line studijní aktivity.

Termíny: 14. února 2022 až 13. února 2024 nebo 19. září 2022 až 13. září 2024

Cena: 32 000 Kč

Anotace kurzu

Vzdělávací program je určen učitelům druhého stupně základní školy, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, kteří chtějí rozšířit aprobaci o předmět Geografie/Zeměpis.

Výuka proběhne kombinovanou formou, tj. kombinací prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek. Převážná část výuky proběhne distanční formou doplněnou o prezenční tutoriály v rozsahu 5 až 10 hodin za semestr. Testování a zkoušení proběhne výlučně formou prezenčních testů.

Absolventi vzdělávacího programu rozšíří svoji odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět Zeměpis na 2. stupni ZŠ podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.