Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographia Moravica 2


Geographia Moravica 2 (2012)
Vegetace ve vybraných přírodě blízkých říčních úsecích jesenického podhůří ve vztahu k fluviálním procesům a tvarům

Autor: Blanka Loučková

ISBN 978-80-244-3250-2

Geographia Moravica 2 (2012)
< předchozí svazek     následující svazek >

Celá publikace PDFPDF (15 MB)

Abstrakt
Práce se zabývá vzájemnými souvislostmi mezi fluviálně-geomorfologickými procesy a strukturou rostlinných společenstev ve vybraných segmentech řek Hrubého a Nízkého Jeseníku. Rozbor fytocenologických zápisů z let 2005–2007 umožnil prokázat vztah mezi vegetací a faktory prostředí, stanovit, které z proměnných a jakým způsobem ovlivňují rozšíření rostlinných druhů, charakterizovat trendy mezisezónního vývoje pokryvnosti bylinného i dřevinného patra na biotopech řeky Opavy a určit základní principy kolonizace vegetací ve vztahu k fluviálně-geomorfologickým procesům. Pozornost byla věnována také nástupu a šíření invazních neofytů a desetiletému sukcesnímu vývoji vegetace na biotopech iniciovaných mimořádnou povodní v roce 1997.