Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographia Moravica 4


Geographia Moravica 4 (2015)
Aktuální výzvy pro strategii rozvoje česko-polského pohraničí: případová studie příhraničí euroregionu Praděd

Autoři: Pavel Ptáček, Zdeněk Opravil, Pavel Roubínek (eds.)

ISBN 978-80-244-4794-0

Geographia Moravica 4 (2015)
< předchozí svazek     následující svazek >

Celá publikace PDFPDF (50 MB)

Abstrakt

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Główny Instytut Górnictwa Katowice byli řešiteli projektu CZ.3.22/2.3.00/12.03373: Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce (Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy), který byl realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 (Cíl 3 / Cel 3) v období duben 2013 až červen 2015.

Projekt se zaměřil na výzkum vývoje prostorové diferenciace vybraných socio-ekonomických problémů regionu, zejména ve vztahu k trhu práce. S výsledky byli průběžně seznamováni studenti, odborná i laická veřejnost prostřednictvím konferencí, workshopů a seminářů. Byla podpořena vzájemná setkávání českých a polských studentů středních i vysokých škol, na kterých byli atraktivní formou seznámeni s aktuálními problémy trhu práce v regionu a zároveň byli do řešení těchto problémů zainteresováni.

Rádi bychom přispěli k zeslabení bariérového efektu státní hranice a napomohli k rozvoji funkčních víceúrovňových vazeb v regionu. Výsledky projektu budou dostupné na jeho internetové stránce (a také na sociálních sítích), došlo k inovaci a vzniku nových předmětů na univerzitách, společným terénním cvičením a projektové výuce realizované na středních školách. Proběhla série setkání s odborníky k otázkám přeshraničního trhu práce. Na jejich základě vznikl analytický materiál, jehož obecnou část bude možné aplikovat na celém úseku česko-polské hranice.

Byli bychom velmi rádi, aby v modelovém území okresů Jeseník, Bruntál a powiatů Nysa a Prudnik došlo ke vzniku sítě středních a vysokých škol, veřejných institucí (regionální úřady práce), orgánů samospráv (obce, sdružení obcí) a neziskových organizací, veřejných institucí (sdružení obcí, rozvojové agentury, muzea atd.).