Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Základy fyzické geografie 2 (DZF2)

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/DZF2 30 + 10 + 0
(za semestr)
7 Zp, Zk A 2 ZS Bc. Geografie (kombinovaná forma)

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Požadavky na zápočet:
Požadavky - text (pdf) - včetně možné nabídky témat
Zpracování dvou seminárních prací na téma:

1. seminární práce  - téma: Komplexní FG charakteristika území se zaměřením na rizikové jevy
    rozsah: orientačně: 5 stran textu + 1 mapka + 1 schéma
    Doporučená osnova:

      Úvod

  1. Poloha území v globálním měřítku (se zaměřením na pozici vzhledem k okraji litosférických desek; zejména vazba okraje/rozhraní desek ke zvolenému regionu)
  2. Rizikové endogenní jevy (sopečná činnost, zemětřesení)
  3. Rizikové exogenní jevy (povodně, sesuvy,…)
  4. Krajinné typy a jejich charakteristika
  5. Ovlivnění krajiny člověkem
  6. Ochrana přírody a krajiny

      Seznam literatury (včetně www stránek)

Zdroje dat
zemětřesení a sopečná činnost: http://www.geology.cz; http://www.usgs.gov; http://volcano.und.edu
Global Volcanism Program

Ukázka seminární práce: Souostroví Aleuty - pdf (1 MB)

2. seminární práce - téma: Vybrané téma z okruhu Litosféra (v rozsahu vyučovaném na gymnáziu)
    Doporučená osnova
                        Úvod
                        1. Charakteristika tématu – odborná
                        2. Názorné představení problematiky
                        3. Ukázka rozsahu ve vybrané učebnici (naskenováno, ofoceno)
                        4. Motivační text/video/prezentace
                        5. Prezentace tématu (powerpoint)
                        6. Pracovní list (rozsah 2-3 strany)
                       Seznam literatury (včetně www stránek)

    Ukázka seminární práce: Stavba zemského tělesa: prezentace (pdf), pracovni list (pdf), predstaveni problematiky (pdf)

 

Způsob odevzdání semínárních prací:
Termín a způsob odevzdání: prostřednictvím Portálu STAG (odevzdávání prací) - témata mohou být postupně zadávána a následně jsou průběžně odsouhlasena.
Zadání a odevzdání práce: viz Menu studenta → Návody a nápovědy → Prezentace a návody ke STAGu → Odevzdávání prací
 

Požadavky ke zkoušce:
Forma zkoušky: kombinovaná – písemná (test) a ústní

 

Studijní materiály:

Úvod - prezentace (pdf)
Geomorfologie jako vědní disciplína - text (pdf)
Geomorfologická terminologie - prezentace (pdf), text (pdf)
Stavba zemského tělesa - text (pdf)
Geotektonické hypotézy - text (pdf)
Endogenní procesy a tvary reliéfu - text (pdf)
Strukturní reliéf a strukturní tvary reliéfu - text (pdf)