Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Kulturní geografie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/KUGE 1 + 1 + 0 3 Ko ZS/LS B Mgr. Regionální geografie

Vyučující

Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.

Anotace

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální předmětovou orientací vědní disciplíny Kulturní geografie, přičemž dílčí aspekty současného vědeckého zaměření disciplíny budou reflektovány v rámci aktivit (viz níže) studentů. V úvodní části budou studenti seznámeni se samotným pojmem kultura a s kulturní geografií jako vědou, pozornost bude věnována zejména proměnám předmětového zaměření disciplíny. Představeny budou základní koncepty a pojmy kulturní geografie, v hrubých konturách budou představeny základní poznatky o jednotlivých kulturních znacích jako jsou jazyk, náboženství, vzorce chování, územní identita aj. Z širokého spektra poznatků je struktura výuky zaměřena na význam sociokulturních faktorů v časovém průřezu regionálních specifik. Účelem je poskytnout základní orientaci v sociálních a kulturních integračních i desintegračních procesech, které probíhají v lokálních anebo regionálních komunitách. Zároveň je věnována pozornost kulturnímu dědictví ve světě i u nás a také kulturnímu potenciálu rozvoje regionů s ohledem na aplikaci metod jeho hodnocení.

Požadavky na studenta

Literatura

Základní:

 Doporučená:

Informace pro studenty

Bližší informace naleznete na geomoodle.