Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Moderní metody a formy výuky zeměpisu

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/MMFVZ 0 + 0 + 2 3 Zp, Zk B ZS Mgr. Učitelství geografie pro SŠ

Vyučující: Mgr. Jan Hercik
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Prezentace

Úvodní prezentace (PDF, 4,34 MB)

Informace pro studenty

Projekt:

První projekt je určen pro seminář ze zeměpisu ve 3. nebo 4. ročníku gymnázia. Z toho také vyplývá počet žáků - cca 20 a téma, které by mělo vycházet z témat řešících se v rámci zeměpisných seminářů. Lze také předpokládat realitvně silnou vnitřní motivaci žáků ve vztahu ke geografii a jejímu studiu. Projekt by se měl řešit týden (pokud bude nutné, je možné jej protáhnout na dva týdny). Návrh projektu by měl plně odpovídat kritériím a charakteristikám, které projekt a projektová výuka musí mít.

Druhý projekt je určen pro libovolný ročník druhého stupně ZŠ. Jedná se o celodenní projekt (pro tzv. projektový den). Do projektu budou zapojeni žáci celého ročníku (3 třídy). Je zde mnohem více nutná vnější motivace. Téma projekty by mělo vycházet z učiva zeměpisu, resp. z témat v rámci průřezového tématu Environmentální výchova. Díky tomu lze počítat i s personální výpomocí dalších kolegů. Projekt musí být interdisciplinárně zaměřen - zeměpis, přírodopis, biologie, matematika, tělesná výchova. Do projektu by mělo být zaintegrováno i průřezové téma Environmentální výchova.

- termín prezentace návrhu projektu je stanoven 19. březen 2013

- v rámci prezentace bude představeno téma projektu, způsoby řešení a prezentace výsledků projektu, stejně jako popsány navržené aktivity žáků a učitelů (učitele) v rámci projektu, technické zajištění, ale i umístění tématu projektu v rámci RVP a konkrétně v rámci učiva zeměpisu, resp. dalších předmětů