Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Učitelství geografie pro SŠ (Mgr., starší verze)

Studenti, kteří zahájili studium tohoto oboru v akademickém roce 2018/2019 nebo dříve, studují v původní verzi akreditace studijního oboru s následujícími parametry:

Studijní program: N1301 Geografie
Studijní obor: 7504T059 Učitelství geografie pro SŠ 
Typ studia: navazující magisterský
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Garant oboru: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Doporučený studijní plán

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím nabídek ve Studijní agendě (STAG):

Cíle studia

Magisterský studijní obor Učitelství geografie pro střední školy rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti získané v předchozím bakalářském studiu geografie. V magisterském studiu je kladen důraz především na regionální geografii České republiky a regionální geografii světadílů a oceánů. Cílem studijního oboru je rozšíření a dokončení komplexního geografického vzdělání včetně prohloubení dovedností při využívání informačních technologií. Důležitou součástí oboru je didaktická příprava nezbytná pro vykonávání profese středoškolského učitele.

Zájemci mohou po završení magisterského studia absolvovat ještě i státní rigorózní zkoušku pro udělení titulu RNDr. z oboru Učitelství geografie pro střední školy.

Státní závěrečné zkoušky

Studenti v posledním roce studia si zapisují jednotlivé předměty státní závěrečné zkoušky v rámci předzápisu a přihlašují se na termíny zkoušky prostřednictvím Studijní agendy (STAG).
Součástí státní zkoušky je i obhajoba diplomové práce. Kterákoliv část státní zkoušky, včetně obhajoby diplomové práce, je možná až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru (dílčí studium je nutné uzavřít na svém studijním oddělení).

kód název předmětu kredity semestr
KGG/SZZG Regionální geografie světadílů a oceánů a ČR 0 2n LS
KGG/SZZD Didaktika geografie 0 2n LS

PDFTematické okruhy státní závěrečné zkoušky (PDF)

Státní zkouška z obou předmětů probíhá ve společném termínu ústní formou před zkušební komisí. Součástí státní zkoušky je i zkouška z druhého oboru studia a obhajoba diplomové práce (pouze z jednoho oboru).

Témata diplomových prací