Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Rigorózní řízení ke studijnímu programu Učitelství geografie pro SŠ

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci má oprávnění konat státní rigorózní zkoušku a udělovat titul RNDr. pro studijní program Učitelství geografie pro střední školy.

Pravidla konání rigorózního řízení

Prvním krokem k absolvování rigorózního řízení ve studijním programu Učitelství geografie pro SŠ je konzultace s některým z předsedů zkušební komise (doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. nebo doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.), kdy je třeba zvolit téma rigorózní práce a určit předměty státní rigorózní zkoušky. Dále se postupuje podle pravidel pro konání rigorózního řízení, která upřesňuje Rigorózní řád Univerzity Palackého v Olomouci.

Administrativní náležitosti k rigoróznímu řízení jsou popsány na webu Přírodovědecké fakulty UP.

Složení komise pro státní rigorózní zkoušku je zveřejněno zde – z uvedeného seznamu seznamu osob bude sestavena vždy nejméně pětičlenná zkušební komise.

Obsah státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky ze tří předmětů, z toho jednoho povinného a dvou volitelných. Povinný předmět je stanoven podle zaměření rigorózní práce.

Zkoušené předměty a okruhy otázek

1. Obecná fyzická geografie a globální problémy krajinné sféry s didaktikou
Stavba zemského tělesa, zeměpisné souřadnice, pohyby Země, slapové jevy, kartografická zobrazení, mapová díla, tematické mapy, atmosféra, všeobecná cirkulace atmosféry, úplný klimatický systém,
zonalita klimatu, klimatické klasifikace, meteorologické prvky, oběh vody, odtok vody z povodí, jezera a přehradní nádrže, podpovrchová voda, světový oceán a světové zásoby vody, zemětřesení a sopečná činnost, činnost vodních toků, činnost ledovců, litosférické desky, rizikové endogenní a exogenní jevy, antropogenní geomorfologie, současné geomorfologické pochody, půdotvorné procesy, půdní typy a druhy, vegetační stupně, geobiomy.

2. Sociální a ekonomická geografie s didaktikou
Vývoj světové populace, rozmístění obyvatelstva na Zemi, demografické revoluce, demografické ukazatele, populační prognózy, populační politika států, sčítání lidu, vývoj osídlení a typy osídlení, venkovská sídla, městská sídla, vývoj sektorové struktury národního hospodářství, industrializace, průmyslové revoluce, hospodářské cykly, lokalizační faktory průmyslových odvětví, světová energetika,
nerostné suroviny, industriální regiony a industriální clustry, odvětvové přehledy světového průmyslu, vývoj zemědělství, lokalizační faktory zemědělství, typy zemědělství, rybolov, dopravní systémy,
doprava v regionech, způsoby měření dopravy, výkony dopravy, destinace cestovního ruchu ve světě, územně rekreační systémy, územně obslužné systémy.

3. Regionální geografie České republiky a vybrané problémy životního prostředí ČR s didaktikou
Geologická stavba a vývoj Českého masivu a Karpat, geomorfologické regiony a typy reliéfu v ČR, hydrologické poměry se zaměřením na extrémní jevy, klima ČR, ochrana přírody v ČR (NATURA 2000),
surovinové zdroje v ČR a jejich využití, typy krajin v ČR, krajinná tvorba v ČR, životní prostředí v ČR a jeho ochrana, vývoj obyvatelstva, vývoj osídlení, vývoj administrativního členění, veřejná správa ČR,
zákon o obcích a krajích, hranice ČR a hraniční přechody, urbanizace a sídelně regionální aglomerace, přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva, ekonomická integrace ČR do EU a světové ekonomiky,
průmysl v ČR, energetická politika, průmyslové regiony, zemědělství v ČR a zemědělská politika, koncepce dopravy v ČR, cestovní ruch v ČR s důrazem na otázky rajonizace a koncepce, sociálněgeografická regionalizace ČR.

4. Regionální a politická geografie světa s didaktikou
Regionálně geografická a politická charakteristika Evropy, Afriky, Asie, Ameriky, Austrálie a Oceánie a jejich jednotlivých regionů.