Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

CEEPUS

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; a spolupracuje též Kosovo. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol (každoroční nabídka) nebo individuálně (jako tzv. freemover, v tomto případě si student sám vybírá zahraniční pracoviště a sám si také vyřizuje potřebné dokumenty – samozřejmě ve spolupráci s katedrou geografie). Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT.

Podmínky a průběh mobilit

Délka pobytu: Obvykle 3–4 měsíce, ovšem ne méně než 1 měsíc. Kratší než semestrální pobyty jsou zpravidla schvalovány za účelem zpracování dílčích částí kvalifikační práce. Výjimku tvoří účast na letních školách, které jsou obvykle dvoutýdenní (1/2 měsíce). Naše pracoviště je součástí sítě GEOREGNET, přičemž každoročně můžeme vyslat 2–3 studenty na semestrální pobyt a 2 studenty na letní školu. V každé etapě studia (Bc./Mgr./Ph.D.) má student možnost čerpat až 10 měsíců zahraničního pobytu z programu CEEPUS.

Finanční zajištění: Odlišné pro každý stát, mohou být i poměrně velké rozdíly v měsíčních stipendiích (informace o aktuální výši stipendií a o tom, co pokrývají, najdete u jednotlivých států na webové stránce programu CEEPUS pod "Scholarshiprates"). Stipendium dostane student na zahraniční univerzitě. Kromě toho mohou vyjíždějící studenti v souladu s pravidly CEEPUS a PřF UP požádat Přírodovědeckou fakultu UP o proplacení cestovních nákladů ve výši ceny veřejné dopravy (zpravidla jízdenky 2. třídy vlaku). Tuto žádost adresujte Mgr. Walerii Slowikové (waleria.slowikova@upol.cz) a napište ji ještě před svým výjezdem. Do emailu bude nutné uvést kalkulaci předpokládaných nákladů na cestovné (pokud už máte nakoupené jízdenky, přiložte je).

Kdo může vyjet: Studenti s ukončeným 2. semestrem studia (= studenti po prvním ročníku Bc. studia).

CEEPUS

Kam je možné vyjet: Do programu CEEPUS je zapojeno 16 zemí. Mobility je možné realizovat tzv. "v rámci sítě" (Katedra geografie je zapojena do sítě CZ-111 GEOREGNET), případně jako "freemover". Mobility v rámci sítě jsou programem preferovány a kromě snazšího administrativního procesu je u nich větší šance na zisk finanční podpory. Na druhou stranu v rámci sítě může student vyjet pouze na partnerské instituce zapojené v konkrétní síti (síť GEOREGNET však disponuje partnery prakticky ze všech zapojených zemí). Jako freemover může student vyjet na jakoukoliv univerzitu ze zapojených zemí, ale vše si musí domluvit sám.

Studium předmětů: V rámci programu CEEPUS jsou podmínky podobné jako u programu Erasmus+, avšak záleží více na individuální dohodě s garanty mobility, studijní plán není ve všech případech nutný. V případě kratšího než semestrálního pobytu není nutné v zahraničí splnit žádné předměty, resp. není nutné přivést ze zahraničí žádné kredity.

Přihlášky: Výběrové řízení probíhá dvakrát ročně, v květnu (na zimní i letní semestr) a v říjnu (zpravidla nevyužité mobility na letní semestr). To platí i pro účastníky letních škol a freemovery. Součástí přihlášky je životopis a motivační dopis (obojí v angličtině), ve kterém student uvede, proč chce vyjet do zahraničí, proč si vybral dané pracoviště, případně které kurzy by chtěl v průběhu studia navštěvovat, které projekty ho na pracovišti zajímají (viz webové stránky jednotlivých pracovišť). Celý proces se vyřizuje online.

Informační schůzka: Každoročně se na přelomu listopadu a prosince před vyhlášením koná informační schůzka, na níž jsou studenti seznámeni s programy zahraničních mobilit a mají možnost se přímo zeptat koordinátorů a dřívějších účastníků mobilit.

Další informace