Search  |  Česky

Mgr. Peter MACKOVČIN, Ph.D.

Peter Mackovčin

senior lecturer, physical and environmental geography section
office 2.016
tel.: (+420) 585 634 528, (+420) 733 698 029
e-mail: peter.mackovcin@upol.cz
constultation hours: Tuesday 12:30 to 2:00 p.m.
Česky ORCID

Teaching

Full-time study in Czech

Bakalářská práce z regionální geografie 1 – pro témata z fyzické geografie (KGG/BPRG1)
Bakalářská práce z fyzické geografie – metody (KGG/MFGVX)
Geoekologické metody a principy ve využití krajiny (KGG/GEKMP)
Krajinná ekologie (KGG/NOK)
Odraz společenských reforem ve struktuře krajiny (KGG/REFOR)
Ochrana přírody a krajiny (KGG/UOZP)
Přírodní zdroje, jejich ochrana a využívání (KGG/PZOV)
Staré mapy a jejich využití ve vědě (KGG/STMAP)
Teorie a plánování v krajinné ekologii (KGG/KRAJ2)
Základy fyzické geografie 2 (KGG/ZF2)

Combined study in Czech

Základy fyzické geografie 2 (KGG/DZF2)

Theses

Bachelor theses: defended | in progress (STAG)
Diploma theses: defended | in progress (STAG)

Qualifications

1986–1991

Mgr.
Masaryk University Brno, Faculty of Science (study programme: Geography and Cartography)

1989–1993

Mgr.
Masaryk University Brno, Faculty of Science (study programme: Geology and Geochemistry)

2006

Ph.D.
Masaryk University Brno, Faculty of Science, Institute of Geography (study programme: Physical Geography)

Profesní činnost

1995–1996

Ústav Geoniky Akademie věd ČR – vědecký pracovník

 • krajinná ekologie města Brna a okolí

1996–2006

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, organizační složka státu – pracovník ochrany přírody

 • ochrana přírody a krajiny
 • ekologické sítě (dokumentace nadregionálních biocenter územních systémů ekologické stability, spoluautor metodiky)
 • šéfredaktor Ediční řady Chráněná území ČR (14 svazků, rozsah přes 6000 stran, koordinace práce více než 1000 autorů)
 • ekologický projekt na světové výstavě EXPO (květen-červen Japonsko 2005), vedení projektu a celé skupiny v Tokiu; Ekologické sítě a typy krajin; výstava o ÚSES, film, katalog, posterová sekce a přednáška na univerzitě Spojených národů v Tokiu
 • vedoucí detašovaného pracoviště Brno 1996–2006 (přes 48 až 60 pracovníků, 7 oddělení)

2006–2012

VÚKOZ, v. v. i. – výzkumný pracovník

 • krajinná ekologie, problematika změn využívání krajiny (procesy v krajině, stability krajiny)
 • geomorfologické procesy v krajině
 • přírodní zdroje a jejich ochrana
 • řešení dílčí části 1 – Fragmentace výzkumného záměru MSM 6293359101 Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajiny v kontextu dynamiky její fragmentace (Změny využívání krajinného pokryvu za období 1836–2006 pro území celé ČR na mapových listech topografických map středních měřítek.
 • řešení projektu Atlas krajiny ČR (předseda výkonné rady, řízení redakce atlasu, garant nebo spolugarant 7 kapitol atlasu), rozsah atlasu 332 stran, koordinace prací týmu čítajícího přes 400 specialistů, podíl na tvorbě 19 map v atlase a 7 kapitolách jako editor popř. autor map
 • publikování v odborných a ve vědeckých periodikách
 • vedoucí oddělení ekologie krajiny 2006–2011

od 2012

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie – odborný asistent

Přehled publikací

Monografie 

Mackovčin P., Borovec R., Demek J., Eremiášová R., Havlíček M., Chrudina Z., Rysková R.,  Skokanová H., Slavík P., Svoboda J., Stránská T., 2011. Změny využívání krajiny České republiky./ Land use Changes in the Czech Republic. Soubor map v měřítku 1 : 200 000/ Collection maps in scale 1 : 200 000. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i./p.r.i., Průhonice, Esprit s.r.o., Banská Štiavnica, tisk VKÚ a.s. Harmanec, 68 p. ISBN 978-80-85116-91-5. 

Hrnčiarová T.,  Mackovčin P., Zvara, I. et al., 2009. Atlas krajiny České republiky /Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2009, 332 p. ISBN 978-80-85116-59-5. 

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. (eds.), 2007. Brněnsko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek IX. AOPK ČR, Ekocentrum Brno a VÚKOZ, Praha, 930 s., ISBN 978-80-87051-16-0 (AOPK ČR). 

Demek J., Mackovčin P. (eds.) a kolektiv, 2006. Zeměpisný lexikon ČR Hory a nížiny. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha, 590 str., ISBN 80-86064-99-9 

Zahradnický J., Mackovčin P. (eds.), 2004. Plzeňsko-Karlovarsko. In: MACKOVČIN, P.,  Sedláček, M., (eds.). Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, Praha, 588 pp. ISBN 80-80064-68-9. 

Mackovčin P., Jatiová M., kol., 2002. Zlínsko. In: Mackovčin P., Sedláček, M., (eds.). Chráněná území ČR, svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 pp. ISBN 80-86064-38-7. 

Mackovčin P., Sedláček M., Kuncová J., (eds.), 2002. Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, Praha,  310 pp. ISBN 80-86064-43-3. 

Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M., (eds.), 2002. Královéhradecko. In: Mackovčin, P.,  Sedláček, M., (eds.). Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, Praha, 410 pp. ISBN 80-86064-45-X. 

Časopisy v databázi  Web of Science

Skokanová H., Havlíček M., Borovec R., Demek J., Eremiášová R., Chrudina Z., Mackovčin P., Rysková R., Slavík P., Stránská T., Svoboda J., 2012. Development of land use and main land use change processes over the last 170 years: Case study in the Czech Republic. Journal of Maps. 

Demek J., Kirchner K., Mackovčin P., Slavík P., 2011. Geomorphodiversity derived by a GIS-based geomorphological map: case study the Czech Republic. – Zeitschrift für Geomorphologie, 55, Suppl. 4: 415–435, Borntraeger,  Berlin,Stuttgart, BRD.  ISSN 0372-8854.

Demek J., Balatka B., Kirchner K., Mackovčin P., Pánek T., Slavík P., 2011. Relief of Czechia: Quantitative evaluation in the GIS environment. Geografie-Prague, Czech Geographic Society, Prague 116/2: 111–129. ISSN 1212-0014 

Demek J., Kirchner K., Mackovčin P., Slavík P., 2009. Morphostructures on the territory of the Czech Republic (Europe). Zeitschrift für Geomorphologie, 53, Suppl. 3 : 135–144, Borntraeger,  Berlin, Stuttgart, BRD.  ISSN 0372-8854 

Časopisy v databázi  SCOPUS

Demek J., Mackovčin P., Slavík P., 2012. Spatial and temporal trends in land-use changes of Central European Landscape in the last 170 years: a case study from the south-eastern part of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 20 (3): 2–21. ISSN 1210-8812  

Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2011. Quantitative monitoring of slope movements at the Břidličná hora Mt. (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic, EU). AUC Geographica, 42 (2): 31–43. ISSN 0300-5402  

Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2010. Relict cryoplanation and nivation landforms in the Czech Republic: a case study of the Sýkořská hornatina Mts. Moravian Geographical Reports 18 (3): 14–25. ISSN 1210-8812  

Mackovčin P., 2000. A multi-level ecological network in the Czech Republic: Implementating the Territorial System of ecological Stability. – Kluwer Academic Publishers, Geojournal 51: 211–220, Netherlands. 

Časopis v databázi Rady pro VaVaI

Mackovčin P. 2012. Československé reambulované topografické sekce a německé mapy v měřítku 1:25 000 na území ČR. Acta Pruhoniciana, 2012 (100): 87-98. ISSN 0374-5651 

Mackovčin P., Demek J., Slavík P., 2012. Změny interakce mezi přírodou společností v krajině 1836-2006: Případová studie sv. část České republiky. Acta Pruhoniciana, 2012(100): 63-72.  ISSN 0374-5651 

Mackovčin P., Demek J., Slavík P., 2012. Problém stability středoevropské kulturní krajiny v období agrární a průmyslové revoluce: případová studie z České republiky.   Acta Pruhoniciana, 2012(101): 33-40, přílohy 114-117.  ISSN 0374-5651

Mackovčin P., 2012. Speciální mapy 1 : 75 000 z období 1935-1938. Acta Pruhoniciana, 2012(101): 33-40, přílohy 124-125.  ISSN 0374-5651

Mackovčin P., Slavík P, Havlíček M., 2012. Nekompletní mapové soubory z území Československa (1921-1949). Acta Pruhoniciana, 2012(101): 41-46, přílohy 118-123.  ISSN 0374-5651

Mackovčin P., Slavík P., Havlíček M., 2012.Československé „pěticentimetrové mapy“ mapy. Geodetický a kartografický obzor, ročník 58/100, číslo 11, 264-265, 1 příloha.

Mackovčin P., Slavík P., Demek J., 2012. Topografické mapy 1 : 50 000 z území Československa (1924-1950). Acta Pruhoniciana 102: 51-56, přílohy 4 str. ISSN 0374-5651

Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Slavík P., 2011. Změny ekosystémových služeb poříčních a údolních niv v České republice jako výsledek vývoje využívání země v posledních 250 letech. Acta Pruhoniciana, 2011 (98): 47–53, příloha 9 str. ISSN 0374-5651 

Mackovčin P., Slavík P., Havlíček M., 2011. Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934–1938 a 1946–1949. Historická geografie 37/2 (2011): 275–287. ISSN 

Mackovčin P., Slavík P., Demek J., 2011. Atlas krajiny České republiky.  Acta Pruhoniciana, 2011 (98): 5–8, příloha 3 str. ISSN 0374-5651 

Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2009. Landscape in  Dyjsko-svratecký úval Graben in the period 1764-2009. Acta Pruhoniciana 91(2009): 23–37. 

Mackovčin P., Slavík P., 2010. Atlas krajiny České republiky. Geografické rozhledy 20, 2/10–11: 6-7. ISSN 1210-3004 

Mackovčin P., 2009. Land use categorization based on topographic maps. Acta Pruhoniciana 91(2009): 5–13. 

Demek J., Kirchner K., Mackovčin P., Slavík P., 2008. Morphostructures of the Czech Republic and its hierarchical structure. In: Svatoňová H. et al.: Geography in Czechia and Slovakia. Masaryk University, Brno: 108–112. ISBN  978-80-210-4600-9

Demek J., Havlíček M., Chrudina Z., Mackovčin P., 2008. Changes in land-use and the river network of the Graben Dyjsko-svratecký úval (Czech Republic) in the last 242 years. Journal of Landscape Ecology, 1 (2): 22–51. 

Eremiášová R., Havlíček M., Mackovčin P., 2007. Quantitative analysis of landscape development and mapping of drainage network based on historical maps: case study of the surroundings of the Kašperské Hory town (Czech Republic). Silva Gabreta 13 (3): 285–300. 

Lacina D., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2007. Land use changes in the town of Železná Rudy and its surroundings (Czech Republic) based on the analysis of historical maps from the period 1843–2005. Silva Gabreta 13 (3): 269–284. 

Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2007. Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic). Silva Gabreta 13 (3): 251–258. 

Ostatní vědecké časopisy a periodika

Demek J., Mackovčin P., Slavík P., 2011. Rock pediments and bahada in the Frenštátská brázda furrow (the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic). – Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 1/2011,  42–48.  

Demek J., Kirchner K., Mackovčin P., Slavík P., 2009. Concept of a new general geomorphological map of the Czech Republic. In: Problemi na Geografijata 2009 (2-3): 55–60. Sofia, Bulharsko. ISSN 0204-7209 

Demek J., Kirchner K., Mackovčin P., Slavík P., 2007. The map of morphostructures of the Czech Republic. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, VII (1): 5–14. 

Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Stránská T.,  2007. Brno and its surroundings: A landscape – ecological study.  Ekologie krajiny (Journal of Landscape Ecology). Vol. 0/No 0, Brno, pp. 32– 45, Appendix: Fig. 1–8. 

Havlíček M., Cibulková P., Demek J., Mackovčin P., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2007. Výzkum svahových pohybů v NP Podyjí. Thayensia 7: 49–54. 

Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2006. Význam historických máp pre štúdium vývoja krajiny Českej republiky za posledných 250 rokov. Geografická revue(CD) 2(2): 159–171, FPV UMB Banská Bystrica, ISSN 1336-7072  

Kapitoly v monografiích

Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Slavík P. (2007): Landscape changes in the Czech Republic 1763–2005: based on historical maps and GIS technology. In: Kaasch m. Kaasch J. (eds.), Thematic Mapping in Geosciences, Aplications using New Technologies and Media. Nova Acta Leopoldina Neue Folge 94, Nr. 349, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina Halle, Hungarian Academy of Sciences Budapest, Eotvös Loránd University Budapest: 187–200. ISBN - 13: 978-3-8047-2407-5

Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2006. Dynamika zmian uzytkowania zemi i rozvoj krajobrazu w obsarze testowym Javorník ve Slezsku (Republika Czeska) w latach 1763-2005. In : Latocha A., Traczyk A (eds.), Zapis dzialalnosci czlowieka w srodowisku przyrodniczym. Institu Geografii i Rozvoju Regionalnego Universytetu Wroclawskiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich: 147–154. ISBN 978-83-921088-4-9 

Ostatní knižní publikace

Mackovčin P., Petříček V., Plesník J., 2005. Environment. Ecological Networks in the Czech Republic. Comissioner General Office for the Participation of the Czech republic at the World Exposition EXPO 2005. Praha 46 p. ISBN 80-239-4863-6 

Odborné sborníky

Demek J, Mackovčin P., Slavík P., 2011. Pedimenty a bahada ve Frenštátské brázdě (Moravsko-slezské Karpaty, Česká republika). In ed. V. Herber: Fyzickogeografický sborník 9, příspěvek z 28. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, Masarykova univerzita, Brno 63-69.

Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2010. Quantitative research of slope movements at Mt. Břidličná hora (Hrubý Jeseník Mts. Czech Republic. In Geomorfologický sborník 9. Křížek M., Nyplová P., Vočadlová K., Borská J. eds. 11. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, Branná 11.–15.3.2010 strana 14, celkem 108 stran. Univerzita Karlova v Praze

Demek J., Kirchner K., Mackovčin P., Slavík P., 2009. Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1:500 000. In: Mentlík P. & Hartvich F. (eds.). Geomorfologický sborník  8. Katedra geografie Západočeská univerzita v Plzni, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Česká asociace geomorfologů, Kašperské Hory: 11–12. ISBN  978-80-7399-746-5 

Demek J. Kirchner K., Mackovčin P., Slavík P., 2009. Koncepce nové přehledné obecné geomorfologické mapy České republiky. In: V. Herber ed. Fyzickogeografický sborník 7 (229 stran), příspěvek z 26. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané  10.a 11. února 2009 v Brně Masarykova univerzita, Brno, 111-114, ISBN 978-80-210-5077-8

Demek J., Mackovčin P., Havlíček M., Borovec R., Chrudina Z., 2008. Geomorphic impact of land  use Changes in Floodplains of the Svratka and Jihlava Rivers (Czech Republic). In: Sborník abstraktů Lajczak A., Woskowicz-Slezak B. & Wójcicki K. (eds.):  Antropopresja v gorach i na przedpolu - zapis zmian w formach terenu i osadách. Glucholazy: 10–11

Demek J., Kirchner K., Mackovčin P., Slavík P., 2008. Morphostructures of the Czech Republic and its hierarchical structure. In: Svatoňová H. et al.: Geography in Czechia and Slovakia. Masaryk University, Brno: 108–112. ISBN  978-80-210-4600-9

Demek J., Mackovčin P., Borovec R., Chrudina Z., 2008. Změny ekosystémových služeb niv v důsledku změn využívání země: případová studie nivy Svratky a Jihlavy. In: Pikhart, D., Benedová, Z. & Křováková K. (eds.):  Ekosystémové služby říční nivy. Sborník  příspěvků z konference. Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, Třeboň: 31–36. ISBN 978-80-254-1834-5

Slavík P., Mackovčin P., 2008. Souborná mapová díla v ochraně přírody a krajiny. In: Bárta J. (ed.): Tvář naší země-krajina domova. Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 20-21. října 2008 v Praze a Průhonicích. Společnost pro krajinu, 2008: 32–38. ISBN 978-80-86512-41-9

Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Krejčí 0., Mackovčin P., 2007. Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín - Hradisko (Javorníky, Česká republika). 13. Kvartér 2007., Brno 29.11.2007. A. Roszková – M. Ivanov, Sborník abstrakt, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU a Česká geologická společnost, Brno, p. 8 a 9 (též CD).

Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Krejčí O., Kutálek S., Mackovčin P., Ochman J., 2007. Svahové deformace a pseudokras v NPR Pulčín – Hradisko. Baroň I., Klimeš J., Kašperáková, D. (Eds.) Svahové deformace a pseudokras 2007. 29. – 31.5.2007, Vsetín, Česká geologická služba – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, CD Elektronický sborník abstraktů a prezentací.

Demek J., Kirchner K., Mackovčin P., Slavík P., 2007. Morphostructures  of the Czech Republic. Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, Pécs, Hungary 24th-28th October 2007, International Association of Geomorphologists- Faculty of Science, University of Pécs, Hungary. 74 pp.,  3–4

Demek J., Kirchner K., Mackovčin P., Slavík P., 2007. Mapa morfostruktur České republiky. In: Anonymus (ed.), Stav geomorfologických  výzkumů v roce 2007. Geomorfologický sborník 6 – sborník abstraktů, Ostravská univerzita v Ostravě: 12. ISBN 978-80-7368-296-5

Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., Slavík P., Stránská T.,  2006. Landscape development of the Czech Republic in the last 250 years: case study urban and suburban  landscapes of the city of Brno. Mezinárodní geografická konference „150 let geografie na UK“, Praha – Albertov 6, 10. a 11. 11.2006 

Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2006. Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky. In: Smolová I. & Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborník příspěvků, Česká asociace geomorfologů a Katedra Geografie PřF UP Olomouc: 173–177. ISBN 80-244-1542-9

Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Slavík P., 2006. Nové geomorfologické členění České republiky 2005. In: Smolová I. & Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborník příspěvků, Česká asociace geomorfologů a Katedra Geografie PřF UP Olomouc: 166–172. ISBN 80-244-1542-9

Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., Slavík P., Stránská T., 2006. Landscape development of the Czech Republic in the last 250 years: case study of urban and suburban landscapes of the city of Brno. In: Anonymus (ed.), 150 let geografie na UK. Sborník příspěvků, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta: 

Havlíček M., Mackovčin P., Demek J., 2006. Výzkumný záměr MSM 6293359101 "Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace". In: Anonymus (ed.), Geoinformatika ve veřejné správě. Sborník z konference, CAGI (Czech Association for Geoinformation) - vydáno pouze CD. 

Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., Slavík P., Stránská T., 2006. Landscape development od the Czech Republic in the last 250 years: case study of urban and suburban landscapes of the city of Brno. In: Bugár G. & Boltižiar M. (eds.), Implementation of Landscape Ecology in new and changing conditions - 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecology Research. Proceedings of conference, Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences: 234–247. 

Plesník J., Vačkář D., Mackovčin P., 2005. Je péče o ekosystémy dlouho hledaným východiskem ochrany přírody a krajiny? – In. Sborník z konference Krajinotvorné programy, 40–61 s., vydalo MŽP Průhonice, 106 s. 

Řešené projekty

2005–2011

MSM Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace
řešitel dílčí části 1 Fragmentace krajiny (zodpovědný řešitel doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška)
poskytovatel Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

2006–2008

GA205/06/1024 Geomorfologie údolí střední Svratky – kvartérní vývoj a environmentální aspekty
člen řešitelského kolektivu (zodpovědný řešitel RNDr. Karel Kirchner, CSc.)
poskytovatel Grantová agentura České republiky

2003–2008

VaV SK/600/1/03 Atlas krajiny České republiky
spoluřešitel (zodpovědný řešitel doc. RNDr. Ivan Suchara)
poskytovatel Ministerstvo životního prostředí

Odborné zájmy

krajinná ekologie, geomorfologie, staré mapy

Členství v organizacích

Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ-IALE)
Česká asociace geomorfologů (ČAG)


Last modified 14/02/22 | ↑ top

Site Map | CMS Made Simple