Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Renata PAVELKOVÁ, Ph.D.

Renata Pavelková Chmelová

odborná asistentka, oddělení fyzické a environmentální geografie
pracovna 2.020
tel.: (+420) 585 634 590, (+420) 775 772 311
e-mail: renata.pavelkova@upol.cz
konzultační hodiny: pátek 10.00–11.30, případně po domluvě
English | ResearchGate | ORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Biogeografie (KGG/BIOGE)
Hydrologie
(KGG/HDRA)
Seminář z biogeografie (KGG/SEBG)
Seminář z hydrologie (KGG/SEHY)
Terénní cvičení z regionální geografie 1 (KGG/TCRG1)
Vodní hospodářství (KGG/VOHOS)
Základy fyzické geografie 1 (KGG/ZF1)

Kombinované studium

Základy fyzické geografie 1 (KGG/DZF1)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Přehled publikací

Přehled všech publikacíPřehled všech publikací

Níže je uveden přehled publikací za posledních pět let (od roku 2005).

Frajer, J., Pavelková Chmelová, R. (2010): Nejstarší rybníky na Čáslavsku a jejich funkce. In: Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J. (eds.): Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na PřF UP, Olomouc,s. 73–81.

Frajer, J., Pavelková Chmelová, R. (2009): Malé vodní nádrže Hlubokého potoka a jejich historický význam. In: Sborník konference "Říční krajina 6", Vydavatelství UP, Olomouc, s. 10–16.

Pavelková Chmelová, R., Šarapatka, B., Dumbrovský, M., Pavka, P. (2007): Runoff Processes and Land Use Changes in the Upper Reaches of the Krupá River Catchment during the Last 70 Years. Soil and Water Research, 2 (3), pp. 77-84, ISSN 1212-9151.

Pavelková Chmelová, R. , Netopil, P. (2007): Historické letecké snímky v geografickém výzkumu – problémy při jejich zpracování a možná řešení . In: "Miscellanea Geographica" č. 13, ZČU v Plzni, Plzeň, s. 129–136, ISSN 1213-7901.

Pavelková Chmelová, R., Nermut, Z., Šarapatka, B. (2007): Zhodnocení faktoru erozní účinnosti přívalového deště na Olomoucku. In: Šarapatka B. (eds.): Půda v moderní informační společnosti. Sborník z 1. Konference české a slovenské pedologické společnosti. 20.-23.8.2007, Rožnov pod Radhoštěm, Olomouc, pp. 108

Pavelková Chmelová, R. (2007): Sustainable hydrological research. In: Vysoudil, M., Lampič, B., Sulzer, W. (eds.): Sustainable Environmental Research – Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. Olomouc: Univerzita Palackého. Str. 63–68, ISBN 978-80-244-1740-0

Pavelková Chmelová, R., Vysoudil, M. (2007): Analýza srážko-odtokových poměrů malých povodí (na přikladu řeky Bystřice). In: Měkotová,J., Štěrba, O.(eds.): Říční krajina 5. Sborník příspěvků z konference Říční krajina, UP Olomouc, Olomouc, str. 100-107. ISBN 978-80-244-1890-2.

Frajer, J., Chmelová, R. (2006): Historie rybníkářství na Čáslavsku. In.: Kraft, S. (ed.) a kol.: Sborník příspěvků 21. konference ČGS „Česká geografie v evropském prostoru“, České Budějovice 2006, s. 1126–1136.

Frajer, J., Chmelová, R. (2006): Rybníkářství na Čáslavsku. In.: Sborník abstraktů 21. konference ČGS „Česká geografie v  evropském prostoru“, České Budějovice, Vydavatelství JU České Budějovice, str.186.  ISBN 80-7040-879-0.

Chmelová, R., Pavka, P. (2006): Využití historických lesnických dat v hydrologickém výzkumu. In.: Sborník příspěvků 21. konference ČGS „Česká geografie v  evropském prostoru“, České Budějovice.

Chmelová, R., Pavka, P. (2006): Využití historických lesnických dat v hydrologickém výzkumu. In.: Sborník abstraktů 21. konference ČGS „Česká geografie v  evropském prostoru“, České Budějovice, Vydavatelství JU České Budějovice, str.185. ISBN 80-7040-879-0.

Chmelová, R., Šarapatka, B., Pavka, P (2006): Effects of land use changes on runoff process (The Krupá basin case study, Czech Republic). Journal ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY, 6 (1-4), pp. 97-103.

Chmelová, R., Šarapatka, B., Macků, J., Sirota, I. (2006): Vývoj hydrických vlastností lesních půdy v horní části povodí Krupé. In: Sborník referátů 11. pedologických dnů „Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území“, Kouty nad Desnou, Vydavatelství UP Olomouc, str. 192-200. ISBN 80-244-1448-1.

Řešené projekty

2009–2012

Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst
GA ČR (člen řešitelského týmu)

2006–2011

Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity
Národní program výzkumu II. Projekt č. 2B 06101; člen řešitelského týmu

2006

Sustainable environmental research (SER) – promoting international cooperation and mutual assistance in natural parks
(mezinárodní projekt ASO, partneři Rakousko, Slovinsko, ČR); člen řešitelského týmu

2004

Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje
spoluřešitel projektu Krajského úřadu v Olomouci a firmy Ecological Consulting, spol. s r.o.

2002–2003

Crop Impact on the Intensity of Soil erosion by Water
Grant od Austrian Science and Research Liaison Office, Vídeň
hlavní řešitelé Doc. Ing. Bořivoj Šarapatka,CSc., UP Olomouc (školitel disertační práce) a Prof. Othmar Nestroy, Technická univerzita Graz, Rakousko (konzultant disertační práce); řešitel

Vzdělání

1993–1998

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: biologie -zeměpis - ochrana životního prostředí)
(diplomová práce: Analýza součastného stavu a návrh postupu pro zavedení EMS (norem ISO 14 000) v Granitol a.s. Moravský Beroun s využitím geografických informací) [práce byla v roce 1998 ohodnocena čestným uznáním v soutěži diplomových prací VUT v Brně v kategorii řízení jakosti]

2003

RNDr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: geografie pro střední školy)

2006

Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor: environmentální geografie)
(disertační práce: Historická a environmentální analýza změn využití krajiny a jejich vliv na odtokové poměry)

Profesní činnost

1998–2004

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: ekologie)

2004–2006

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: environmentální geografie)

od 2000

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (asistent, odborný asistent)

Odborné zájmy

Problematika vodní eroze půdy, hydrologie, ochrana životního prostředí.

Členství v organizacích

Česká geografická společnost – středomoravská pobočka
Česká pedologická společnost
European Society for Soil Conservation

Působení v zahraničí

2000 (duben–červen)

Švédsko (studijní pobyt: Švédská zemědělská univerzita Uppsala)