Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Učitelství geografie pro SŠ (kombinovaná forma)

Obor Učitelství geografie pro střední školy připravuje studenty na práci učitele zeměpisu na středních školách nebo na 2. stupni základních škol. V kombinované formě studia je nabízen v předmětových kombinacích s dalšími obory z Přírodovědecké fakulty a také mezifakultně ve spolupráci Pedagogickou fakultou. V bakalářském stupni studia se studenti seznamují s poznatky fyzické a humánní geografie a v navazujícím magisterském stupni pak s regionální geografií České republiky a jednotlivých světadílů společně s podrobnou didaktickou přípravou formou specializovaných předmětů, pedagogických praxí přímo na školách a prostřednictvím terénní výuky. Budoucí absolventi jsou vybaveni nejen nejnovějšími teoretickými poznatky, ale osvojují si i moderní metody práce učitele.

Garantka oboru: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Přijímací řízení

Přihlášky na akademický rok 2018/2019 se podávají do 28. února 2018 prostřednictvím elektronické přihlášky.
Vyberte si aprobaci z nabídky níže. Další informace najdete v sekci přijímací řízení.

Bakalářské studium Geografie

Studijní program: B1301 Geografie
Studijní obor: 1301R005 Geografie 
Typ studia: bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

Struktura a obsah studia

Studium je uspořádáno směrem od úvodních metodických předmětů k základním poznatkům fyzické a humánní geografie s možností prohloubit si znalosti ve vybraných disciplínách formou volitelných seminářů. Teoretické znalosti jsou aplikovány při terénních cvičeních, zájemci mohou konat asistentskou a náslechovou praxi na škole a studium završuje obhajoba bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky.

Navazující magisterské studium Učitelství geografie pro střední školy

Studijní program: N1301 Geografie
Studijní obor: 7504T059 Učitelství geografie pro SŠ 
Typ studia: navazující magisterský
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky

Struktura a obsah studia

Studium zahrnuje poznatky z regionální geografie jednotlivých světadílů a České republiky a podrobnou přípravu k výuce zeměpisu na školách formou povinných i volitelných didaktických seminářů a pedagogických praxí přímo na školách. Studium završuje obhajoba diplomové práce a státní závěrečné zkoušky.