Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Přijímací řízení

Nabídka oborů

 

Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ
Prezenční forma

bakalářské studium
Regionální geografie

navazující magisterské studium
Regionální geografie

leták Regionální geografie

bakalářské studium
Geografie

navazující magisterské studium
Učitelství geografie pro SŠ

leták Regionální geografie
Kombinovaná forma  

bakalářské studium
Geografie

navazující magisterské studium
Učitelství geografie pro SŠ

leták Regionální geografie

Poznámka: Dvouoborové studium Geografie je koncipováno především jako základ pro navazující magisterské studium Učitelství geografie pro střední školy. Lze je studovat v kombinacích studijních oborů vyhlašovaných pro každý akademický rok děkany jednotlivých fakult. Pro rok 2018/2019 jsou nabízeny následující kombinace (u mezifakultních studijních kombinací je v závorce u příslušného oboru uvedena zkratka fakulty: FF – Filozofická fakulta, FTK – Fakulta tělesné kultury, PdF – Pedagogická fakulta):

Studijní kombinace Forma Poznámka
prezenční kombinovaná
Anglický jazyk (PdF) – Geografie * * 2
Geografie – Anglická filologie (FF) *    
Biologie – Geografie *    
Geografie – Biologie v ochraně životního prostředí *    
Deskriptivní geometrie – Geografie   *  
Geografie – Francouzská filologie (FF) *    
Fyzika – Geografie *   1
Geografie – Historie (FF) *    
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie *   2
Chemie pro víceoborové studium – Geografie *   1
Informační výchova (PdF) – Geografie *   2
Matematika – Geografie * *  
Matematika se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie * * 2
Německý jazyk (PdF) – Geografie   * 2
Geografie – Ruská filologie (FF) *    
Geografie – Sociologie (FF) *    
Speciální pedagogika (PdF) – Geografie *   2
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie *   2
Tělesná výchova (FTK) – Geografie *   3
Geografie – Teologická studia (CMTF) *    
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (PdF) – Geografie * * 2
Vysvětlivky:
1) Kombinace s negarantovaným rozvrhem (v průběhu studia může občas docházet k rozvrhovým kolizím)
2) Administrativní organizaci studia zajišťuje Pedagogická fakulta UP
3) Administrativní organizaci studia zajišťuje Fakulta tělesné kultury UP

Rigorózní řízení (RNDr.)

Katedra geografie nabízí možnost absolvování státní rigorózní zkoušky a udělení titulu RNDr. z oboru Učitelství geografie pro střední školy. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce o rigorózním řízení.

Celoživotní vzdělávání

Přijímací zkouška

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2018/2019 proběhnou v týdnu 4.–8. června 2018. Nedílnou součást přijímací zkoušky tvoří písemný test z geografie. U testu nelze používat mobil, tablet ani kalkulačku.

Navazující magisterské studium

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Regionální geografie pro akademický rok 2018/2019 proběhne v týdnu 4.–8. června 2018 a bude mít podobu písemného testu v rozsahu znalostí požadovaných u státních závěrečných zkoušek bakalářského studia Regionální geografie. 

Pro učitelské kombinace platí tzv. přímá prostupnost z bakalářského studia – jeho úspěšné zakončení umožňuje studentům pokračovat v navazujícím magisterském studiu téhož oboru a studijní kombinace (je však nutné si do navazujícího studia podat přihlášku). Pro zájemce o navazující magisterské studium v učitelské kombinaci, kteří dosáhnou bakalářského vzdělání na jiném oboru či škole, je nezbytné složit přijímací zkoušku v podobě písemného testu s otázkami odpovídajícími bakalářské státní závěrečné zkoušce z geografie.

Jak se přihlásit

Podrobnosti o přijímacím řízení naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty, případně Fakulty tělesné kultury (pro bakalářské studium v kombinaci Tělesná výchova – Geografie) nebo Pedagogické fakulty (pro bakalářské studium Geografie v kombinacích s Hudební kulturou, Informační výchovou, Matematikou ve vzdělávání, Speciální pedagogikou, Společenskými vědami a se Základy technických věd a informačních technologií).

Promíjení přijímacích zkoušek na Přírodovědecké fakultě UP

Ve specifikovaných případech lze požádat o přijetí ke studiu bez nutnosti absolvovat přijímací zkoušku. Podmínky, za nichž lze pro rok 2014/2015 prominout přijímací zkoušku na Přírodovědeckou fakultu, jsou uvedeny zde. Upozorňujeme, že ostatní fakulty stanovují vlastní pravidla promíjení přijímacích zkoušek a je nutno se na ně informovat zvlášť.
O prominutí přijímací zkoušky je potřeba písemně požádat a doložit splnění určených podmínek požadovanými dokumenty. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu.