Univerzita Palackého v Olomouci  |  Kontakt  |  Hledání  |  EN

Přijímací řízení

Nabídka oborů

 

Regionální geografie Učitelství geografie pro SŠ
Prezenční forma

bakalářské studium
Regionální geografie

navazující magisterské studium
Regionální geografie

leták Regionální geografie

bakalářské studium
Geografie

navazující magisterské studium
Učitelství geografie pro SŠ

leták Regionální geografie
Kombinovaná forma  

bakalářské studium
Geografie

navazující magisterské studium
Učitelství geografie pro SŠ

leták Regionální geografie

Poznámka: Dvouoborové studium Geografie je koncipováno především jako základ pro navazující magisterské studium Učitelství geografie pro střední školy. Lze je studovat v kombinacích studijních oborů vyhlašovaných pro každý akademický rok děkany jednotlivých fakult. Pro rok 2014/2015 jsou nabízeny následující kombinace (u mezifakultních studijních kombinací je v závorce u příslušného oboru uvedena zkratka fakulty: FF – Filozofická fakulta, FTK – Fakulta tělesné kultury, PdF – Pedagogická fakulta):

Studijní kombinace Forma Poznámka
prezenční kombinovaná
Anglický jazyk (PdF) – Geografie * * 2
Geografie – Anglická filologie (FF) *    
Biologie – Geografie *    
Geografie – Biologie v ochraně životního prostředí *    
Deskriptivní geometrie – Geografie   *  
Geografie – Francouzská filologie (FF) *    
Fyzika – Geografie *   1
Geografie – Historie (FF) *    
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie *   2
Chemie pro víceoborové studium – Geografie *   1
Informační výchova (PdF) – Geografie *   2
Matematika – Geografie * *  
Matematika se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie * * 2
Německý jazyk (PdF) – Geografie   * 2
Geografie – Ruská filologie (FF) *    
Geografie – Sociologie (FF) *    
Speciální pedagogika (PdF) – Geografie *   2
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (PdF) – Geografie *   2
Tělesná výchova (FTK) – Geografie *   3
Geografie – Teologická studia (CMTF) *    
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (PdF) – Geografie * * 2
Vysvětlivky:
1) Kombinace s negarantovaným rozvrhem (v průběhu studia může občas docházet k rozvrhovým kolizím)
2) Administrativní organizaci studia zajišťuje Pedagogická fakulta UP
3) Administrativní organizaci studia zajišťuje Fakulta tělesné kultury UP

Rigorózní řízení (RNDr.)

Katedra geografie nabízí možnost absolvování státní rigorózní zkoušky a udělení titulu RNDr. z oboru Učitelství geografie pro střední školy. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce o rigorózním řízení.

Celoživotní vzdělávání

Přijímací zkouška

Bakalářské studijní obory

Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2015/2016 proběhnou v týdnu od 1.–5. června 2015. Nedílnou součást přijímací zkoušky tvoří písemný test z geografie. U testu nelze používat mobil, tablet ani kalkulačku. Pro základní představu o struktuře, obsahové náplni a úrovni náročnosti zveřejňujeme zadání a řešení písemných testů ze 4. června 2014 (PDF, každý soubor je o velikosti asi 1 MB):

obor datum písemný test
Regionální geografie 4. 6. 2014 zadání řešení
Tělesná výchova–zeměpis 4. 6. 2014 zadání řešení

Navazující magisterské studijní obory

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Regionální geografie pro akademický rok 2015/2016 proběhne v týdnu 1.–5. června 2015 a bude mít rovněž podobu písemného testu v rozsahu znalostí požadovaných u státních závěrečných zkoušek bakalářského studia Regionální geografie. 

Jak se přihlásit

Podrobnosti o přijímacím řízení naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty, případně Fakulty tělesné kultury (pro bakalářské studium v kombinaci Tělesná výchova – Geografie) nebo Pedagogické fakulty (pro bakalářské studium Geografie v kombinacích s Hudební kulturou, Informační výchovou, Matematikou ve vzdělávání, Speciální pedagogikou, Společenskými vědami a se Základy technických věd a informačních technologií).

Promíjení přijímacích zkoušek na Přírodovědecké fakultě UP

Ve specifikovaných případech lze požádat o přijetí ke studiu bez nutnosti absolvovat přijímací zkoušku. Podmínky, za nichž lze pro rok 2014/2015 prominout přijímací zkoušku na Přírodovědeckou fakultu, jsou uvedeny zde. Upozorňujeme, že ostatní fakulty stanovují vlastní pravidla promíjení přijímacích zkoušek a je nutno se na ně informovat zvlášť.
O prominutí přijímací zkoušky je potřeba písemně požádat a doložit splnění určených podmínek požadovanými dokumenty. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu. 

Počty uchazečů a přijímaných studentů

Bakalářské studijní obory (zahájení studia v září 2012)

obor 2011/2012 2012/2013
U P Z PPP
Regionální geografie 265 94 71 60
Geografie (učitelská) –
     – Anglická filologie n n n 15
     – Biologie 55 51 25 15
     – Biologie v ochraně životního prostředí 22 15 10 10
     – Fyzika 7 6 5 10
     – Historie (FF) 42 27 20 15
     – Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (PdF) 4 1 0 10
     – Chemie pro víceoborové studium 7 7 4 10
     – Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (PdF) 11 7 6 10
     – Matematika 28 19 11 10
     – Matematika se zaměřením na vzdělávání (PdF) 22 11 5 10
     – Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (PdF) 2 2 1 10
     – Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (PdF) 57 12 8 10
     – Tělesná výchova (FTK) 82 40 35 15
     – Teologická studia (CMTF) n n n 10
     – Základy technických věd a IT pro vzdělávání (PdF) 16 7 5 10

Navazující magisterské studijní obory (zahájení studia v září 2012)

obor 2011/2012 2012/2013
U P Z PPP
Regionální geografie 78 49 45 40
Učitelství geografie pro SŠ –
     – Učitelství biologie pro SŠ 11 11 10 a
     – Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro SŠ 7 7 2 a
     – Historie 6 4 2 h
     – Učitelství chemie pro SŠ 0 0 0 a
     – Učitelství matematiky pro SŠ 9 9 5 a
     – Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ 3 3 3 a
     – Učitelství základů spol. věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ 9 7 7 a
     – Tělesná výchova 12 11 11 a

Vysvětlivky: U – počet uchazečů; P – počet přijatých studentů; Z – počet studentů, kteří se zapsali do 1. ročníku; PPP – předpokládaný počet přijatých studentů, a – přímá prostupnost z bakalářského studia (přijati jsou všichni kvalifikovaní uchazeči); h – z Geografie přímá prostupnost z bakalářského studia, z Historie nutné splnění požadavků FF, tj. dobrý prospěch u státní zkoušky nebo absolvování motivačního pohovoru; n – nově otevíraná studijní kombinace.

Poznámka:
Počet přijatých studentů (P) vyjadřuje počet uchazečů, kterým bylo zasláno vyrozumění o přijetí ke studiu. Vzhledem k tomu, že velká řada uchazečů si podává více přihlášek k vysokoškolskému studiu, nenastoupí obvykle všichni z vyrozuměných uchazečů. Skutečný počet studentů, kteří zahájili studium v prvních ročnících jednotlivých oborů, udává sloupec Z (studenti zapsaní do 1. ročníku).
Předpokládaný počet přijatých studentů (PPP) vyjadřuje, kolik studentů by mělo podle očekávání zahájit studium v následujícím akademickém roce (rozhodnutí o přijetí může být opět zasláno vyššímu počtu uchazečů, než kolik činí údaj o PPP).


Mapa stránek | RSS | CMS Made Simple