Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Přijímací řízení

Přijímací řízení na rok 2018/2019

Ke studiu se zahájením od podzimu 2018 se přihlašujte do 28. února 2018 prostřednictvím elektronické přihlášky.

Nabídka studijních oborů

Nabízíme tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v oborech Regionální geografie a v široké škále předmětových kombinací také Učitelství geografie pro SŠprezenční formou nebo kombinovanou formou studia. Dále nabízíme možnost absolvování státní rigorózní zkoušky k udělení titulu RNDr. z oboru Učitelství geografie pro střední školy (podrobnosti jsou uvedeny na stránce o rigorózním řízení) a v rámci celoživotního vzdělávání je možné absolvovat při navazujícím magisterském studiu Souběžné doplňující studium učitelství geografie nebo kdykoli po absolutoriu Rozšiřující doplňující studium učitelství geografie.

Přijímací zkouška

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2018/2019 proběhnou na Přírodovědecké fakultě UP v týdnu 4.–8. června 2018. Přijímací zkouška se koná v případě, že počet uchazečů přesáhne kapacitní možnosti oboru pro jejich přijetí (o jejím konání je tak možné rozhodnout až po uzávěrce přihlášek na počátku března) a má podobu písemného testu z geografie v rozsahu učiva na gymnáziu.

Navazující magisterské studium

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Regionální geografie pro akademický rok 2018/2019 proběhne v týdnu 4.–8. června 2018 a bude mít podobu písemného testu v rozsahu znalostí požadovaných u státních závěrečných zkoušek bakalářského studia Regionální geografie. 

Pro učitelské kombinace platí tzv. přímá prostupnost z bakalářského studia – jeho úspěšné zakončení umožňuje studentům pokračovat v navazujícím magisterském studiu téhož oboru a studijní kombinace (je však nutné si do navazujícího studia podat přihlášku). Pro zájemce o navazující magisterské studium v učitelské kombinaci, kteří dosáhnou bakalářského vzdělání na jiném oboru či škole, je nezbytné složit přijímací zkoušku v podobě písemného testu s otázkami odpovídajícími bakalářské státní závěrečné zkoušce z geografie.

Rigorózní řízení (RNDr.)

Zájemci o rigorózní řízení mohou celoročně kontaktovat doc. Irenu Smolovu.

Jak se přihlásit

Podrobnosti o přijímacím řízení naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty, případně Fakulty tělesné kultury (pro studium v kombinaci Tělesná výchova–Geografie) nebo Pedagogické fakulty (pro učitelské studium v kombinacích administrovaných Pedagogickou fakultou).

Mezifakultní učitelské kombinace hledejte v elektronické přihlášce pod nabídkou fakulty, která daný dvouobor administruje (pokud tedy nenajdete určitou kombinaci "geografie–druhý obor" pod Přírodovědeckou fakultou, hledejte jej pod Pedagogickou fakultou, příp. pod Fakultou tělesné kultury).

Promíjení přijímacích zkoušek na Přírodovědecké fakultě UP

Ve specifikovaných případech lze požádat o přijetí ke studiu bez nutnosti absolvovat přijímací zkoušku. Podmínky, za nichž lze prominout přijímací zkoušku na Přírodovědeckou fakultu, jsou uvedeny zde. Upozorňujeme, že ostatní fakulty stanovují vlastní pravidla promíjení přijímacích zkoušek a je nutno se na ně informovat zvlášť.
O prominutí přijímací zkoušky je potřeba písemně požádat a doložit splnění určených podmínek požadovanými dokumenty. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu.

S případnými dotazy se obracejte e-mailem na dr. Martina Jurka.