Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Přijímací řízení

Zajímají Vás možnosti studia geografie na naší katedře? Zde najdete aktuální nabídku a další podrobnosti Vám rádi zodpovíme, napište nám e-mail (geography@upol.cz) či zprávu přes sociální sítě (Facebook, Instagram). Ke studiu bakalářských a navazujících magisterských programů se zahájením od podzimu 2021 se můžete přihlásit do 15. července 2021, do doktorského studijního programu do 30. dubna 2021, ve všech případech prostřednictvím elektronické přihlášky.

Den otevřených dveří

Nabídka studijních programů

Bakalářské studium (titul Bc.)

Navazující magisterské studium (titul Mgr.)

Doktorské studium (titul Ph.D.)

Rigorózní řízení (titul RNDr.)

Celoživotní vzdělávání

 

 

Přijímací zkoušky

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2021/2022 proběhnou na Přírodovědecké fakultě UP pro první kolo přijímacího řízení (přihlášky podané k 15. březnu 2021) v týdnu 31. května až 4. června 2021. Přijímací zkouška se koná v případě, že počet uchazečů přesáhne kapacitní možnosti oboru pro jejich přijetí (o jejím konání je tak možné rozhodnout až po uzávěrce přihlášek v polovině března) a má podobu písemného testu z geografie v rozsahu učiva na gymnáziu.

Navazující magisterské studium

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Geografie a regionální rozvoj pro akademický rok 2021/2022 proběhne pro první kolo přijímacího řízení (přihlášky podané k 15. březnu 2021) v týdnu 31. května až 4. června 2021 a bude mít podobu písemného testu v rozsahu znalostí požadovaných u státních závěrečných zkoušek bakalářského studia Regionální geografie.

Pro učitelské kombinace platí tzv. přímá prostupnost z bakalářského studia – jeho úspěšné zakončení umožňuje studentům pokračovat v navazujícím magisterském studiu téhož oboru a studijní kombinace (je však nutné si do navazujícího studia podat přihlášku). Pro zájemce o navazující magisterské studium v učitelské kombinaci, kteří dosáhnou bakalářského vzdělání na jiném oboru či škole, je nezbytné složit přijímací zkoušku v podobě písemného testu s otázkami odpovídajícími bakalářské státní závěrečné zkoušce z geografie.

Doktorské studium

Termín přijímací zkoušky bude stanoven v souladu s celofakultními termíny v určený den během období 31. května až 18. června 2021.

Rigorózní řízení (RNDr.)

Zájemci o rigorózní řízení mohou celoročně kontaktovat doc. Irenu Smolovu.

Jak se přihlásit

Podrobnosti o přijímacím řízení naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty, případně Fakulty tělesné kultury (pro studium v kombinaci Tělesná výchova–Geografie) nebo Pedagogické fakulty (pro učitelské studium v kombinacích administrovaných Pedagogickou fakultou).

Promíjení přijímacích zkoušek na Přírodovědecké fakultě UP

Ve specifikovaných případech lze požádat o přijetí ke studiu bez nutnosti absolvovat přijímací zkoušku. Podmínky, za nichž lze prominout přijímací zkoušku na Přírodovědeckou fakultu, jsou uvedeny zde. Upozorňujeme, že ostatní fakulty stanovují vlastní pravidla promíjení přijímacích zkoušek a je nutno se na ně informovat zvlášť.
O prominutí přijímací zkoušky je potřeba písemně požádat a doložit splnění určených podmínek požadovanými dokumenty. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu.

S případnými dotazy se obracejte e-mailem na dr. Martina Jurka.