Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie (Bc.)

Zajímají vás vzájemné vztahy přírody a lidské společnosti, zákonitosti vývoje krajiny či aktuální společenská témata v jejich komplexní provázanosti? Nabízíme Vám nový studijní program Geografie.

Tříleté bakalářské studium Vám poskytne ucelené geografické vzdělání, v jehož jádru není memorování hlavních měst, ale snaha o pochopení principů fungování naší společnosti a prostředí, v němž žijeme. Získané poznatky a dovednosti, k nimž patří tvorba map v prostředí GIS, práce s daty a informacemi a jejich kritické zhodnocení, najdou široké uplatnění v profesní praxi. Současná geografie se zabývá celou řadou naléhavých témat, z nichž např. lze uvést:

Environmentální oblast

Lidská společnost

Doporučený studijní plán pro akademický rok 2020/2021 (prezenční nebo kombinovaná forma)

Výhodou nabízeného studijního programu je stabilní a dlouhodobá akreditace studia a přímá návaznost stupňů studia:

Geografie (Bc.) – Geografie a regionální rozvoj (Mgr.) – Regionální geografie (Ph.D.).

Ve struktuře a organizaci studia respektujeme moderní trendy, tedy širší, obecnější záběr témat v bakalářském stupni a následné možnosti užší specializace v navazujícím magisterském a doktorském stupni.

Studijní program Geografie má jednoznačně nejširší záběr studia, v bakalářském stupni zahrnující přírodní (environmentální) i společenskovědní témata. To umožňuje pokračovat do navazujícího magisterského studia nejen v programu Geografie a regionálního rozvoje, ale i studium parciálních nebo příbuzných disciplín, ať už přímo na přírodovědecké fakultě (mezinárodní a environmentální studia, geoinformatika, environmentální geologie) nebo i na jiných fakultách UP (sociologie, ekonomie, cestovní ruch…).

Studium v programu Geografie na naší katedře přináší i další výhody:

Pro studium od září 2020 se můžete přihlásit do 15. března 2020 prostřednictvím elektronické přihlášky ke studiu. Aktuálně je nabízeno v prezenční formě studia, od 23. února 2020 bude možné podat přihlášku také do kombinované formy studia.

Millenium Bridge