Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie (Bc.)

Zajímají vás vzájemné vztahy přírody a lidské společnosti, zákonitosti vývoje krajiny či aktuální společenská témata v jejich komplexní provázanosti? Nabízíme Vám studijní program Geografie.

Tříleté bakalářské studium Vám poskytne ucelené geografické vzdělání, v jehož jádru není memorování hlavních měst, ale snaha o pochopení principů fungování naší společnosti a prostředí, v němž žijeme. Získané poznatky a dovednosti, k nimž patří tvorba map v prostředí GIS, práce s daty a informacemi a jejich kritické zhodnocení, najdou široké uplatnění v profesní praxi. Současná geografie se zabývá celou řadou naléhavých témat, z nichž např. lze uvést:

Environmentální oblast

Lidská společnost

Výhodou nabízeného studijního programu je stabilní a dlouhodobá akreditace studia a přímá návaznost stupňů studia:

Geografie (Bc.) → Geografie a regionální rozvoj (Mgr.) → Regionální geografie (Ph.D.).

Ve struktuře a organizaci studia respektujeme moderní trendy, tedy širší, obecnější záběr témat v bakalářském stupni a následné možnosti užší specializace v navazujícím magisterském a doktorském stupni.

Studijní program Geografie má jednoznačně nejširší záběr studia, v bakalářském stupni zahrnující přírodní (environmentální) i společenskovědní témata. To umožňuje pokračovat do navazujícího magisterského studia nejen v programu Geografie a regionálního rozvoje, ale i studium parciálních nebo příbuzných disciplín, ať už přímo na přírodovědecké fakultě (mezinárodní a environmentální studia, geoinformatika, environmentální geologie) nebo i na jiných fakultách UP (sociologie, ekonomie, cestovní ruch…).

Studium v programu Geografie na naší katedře přináší i další výhody:

Přijímací řízení

Pro studium od září 2024 se můžete přihlásit do 15. března 2024 prostřednictvím elektronické přihlášky ke studiu.

Doporučené studijní plány

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím ve Studijní agendě (STAG).

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Millenium Bridge