Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Ph.D. Regionální geografie

Do čtyřletého doktorského studijního programu Regionální geografie jsou přijímání nejlepší absolventi magisterského studia se zájmem o bádání a výzkum, resp. se zájmem dalšího působení na univerzitní půdě. Podmínkou je ukončení magisterského stupně studia z geografie nebo jí příbuzných oborů (např. environmentalistika, sociologie, ekonomie, geoinformatika apod.).

Cílem doktorského studijního programu je rozvíjet schopnosti doktorandů samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a kritického myšlení. Nejedná se o studium v jeho tradičním chápání, důraz je kladen na kvalitní zpracovaní vybraného tématu v rámci dizertační práce, příp. v článcích, ze kterých může být dizertační práce poskládána. Absolvování parciálních předmětů probíhá nejčastěji formou diskusí a konzultací, které mají vždy vazbu na téma dizertační práce.

Jak činnost doktorandů reálně vypadá?

Získané poznatky a dovednosti absolventů doktorského studia jsou natolik komplexní a relevantní, aby se uplatnili jako vysokoškolští učitelé, vědečtí pracovníci, příp. manažeři ve vědě, výzkumu, vývoji či marketingu.

Vypsaná témata dizertačních prací respektují primární vědecké zaměření katedry. V současné době je katedra nejúspěšnější hlavně ve výzkumu prostorové organizace společnosti; pohybu a mobility obyvatelstva; klimatické změny a klimatu měst. Po dohodě se školiteli lze ale řešit i jiná příbuzná témata.

Témata disertačních prací vypsaná pro rok 2023/2024

Urbánní a regionální systémy: prostorové struktury, společenské kontexty a vývojové tendence
Školitel: doc. Mgr. Pavel Klapka. Ph.D.

Změny v letecké dopravě v souvislosti s pandemií covidu-19
Školitel: prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Prostorové vzorce v rozvoji českých e-shopů
Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetické chování českých domácností
Školitel: RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.

Rozhodovací procesy ovlivňující prostorové rozmístění bioplynových stanic v České republice
Školitel: Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D.

Urbánní zeleň jako časoprostor aktivit
Školitel: doc. Mgr. Pavel Klapka. Ph.D.

Antropogenní ovlivnění přírodních rizikových geomorfologických procesů
Školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Tepelná expozice v městské, příměstské a zemědělské krajině
Školitel: doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

Zaplňování palimpsestu: možnosti využití méně frekventovaných historických pramenů ve výzkumu změn v krajině
Školitel: Mgr. Jinddřich Frajer, Ph.D.

Současní studenti doktorského studijního programu Regionální geografie

Oborová rada DSP Regionální geografie

Předseda

Interní členové

Externí členové

Křižovatka