Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Ph.D. Regionální geografie

Do čtyřletého doktorského studijního programu Regionální geografie jsou přijímání nejlepší absolventi magisterského studia se zájmem o bádání a výzkum, resp. se zájmem dalšího působení na univerzitní půdě. Podmínkou je ukončení magisterského stupně studia z geografie nebo jí příbuzných oborů (např. environmentalistika, sociologie, ekonomie, geoinformatika apod.).

Cílem doktorského studijního programu je rozvíjet schopnosti doktorandů samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a kritického myšlení. Nejedná se o studium v jeho tradičním chápání, důraz je kladen na kvalitní zpracovaní vybraného tématu v rámci dizertační práce, příp. v článcích, ze kterých může být dizertační práce poskládána. Absolvování parciálních předmětů probíhá nejčastěji formou diskusí a konzultací, které mají vždy vazbu na téma dizertační práce.

Jak činnost doktorandů reálně vypadá?

Získané poznatky a dovednosti absolventů doktorského studia jsou natolik komplexní a relevantní, aby se uplatnili jako vysokoškolští učitelé, vědečtí pracovníci, příp. manažeři ve vědě, výzkumu, vývoji či marketingu.

Vypsaná témata dizertačních prací respektují primární vědecké zaměření katedry. V současné době je katedra nejúspěšnější hlavně ve výzkumu prostorové organizace společnosti; pohybu a mobility obyvatelstva; klimatické změny a klimatu měst. Po dohodě se školiteli lze ale řešit i jiná příbuzná témata.

Témata disertačních prací vypsaná pro rok 2021/2022

Procesy transformace v uhelných regionech Střední Evropy
Školitel: RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.

Tepelný ostrov malých sídel: časoprostorové rozdíly a jejich příčiny
Školitel: Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

Mobilita obyvatelstva v České republice: vývoj, trendy, struktury
Školitel: prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Změny v letecké dopravě v souvislosti s pandemií covid-19
Školitel: prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Konkrétní aplikace geografie času v analýze lidského chování v prostoru
Školitel: Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Prostorové vývojové tendence v systému osídlení: struktury a vztahy
Školitel: Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Antropogenní transformace reliéfu a environmentální důsledky těžby vybrané suroviny na příkladu zvoleného regionu
Školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Současné trendy v českém maloobchodu a nákupním chování: zaměřeno na Olomoucký kraj
Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Rozšíření, význam a dopady sufoze v České republice
Školitel: doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D.

Současní studenti doktorského studijního programu Regionální geografie

Oborová rada DSP Regionální geografie

Předseda

Interní členové

Externí členové

Křižovatka