Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Ph.D. Regionální geografie

Do čtyřletého doktorského studijního programu Regionální geografie jsou přijímání nejlepší absolventi magisterského studia se zájmem o bádání a výzkum, resp. se zájmem dalšího působení na univerzitní půdě. Podmínkou je ukončení magisterského stupně studia z geografie nebo jí příbuzných oborů (např. environmentalistika, sociologie, ekonomie, geoinformatika apod.).

Cílem doktorského studijního programu je rozvíjet schopnosti doktorandů samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a kritického myšlení. Nejedná se o studium v jeho tradičním chápání, důraz je kladen na kvalitní zpracovaní vybraného tématu v rámci dizertační práce, příp. v článcích, ze kterých může být dizertační práce poskládána. Absolvování parciálních předmětů probíhá nejčastěji formou diskusí a konzultací, které mají vždy vazbu na téma dizertační práce.

Jak činnost doktorandů reálně vypadá?

Vypsaná témata dizertačních prací respektují primární vědecké zaměření katedry. V současné době je katedra nejúspěšnější hlavně ve výzkumu prostorové organizace společnosti; pohybu a mobility obyvatelstva; klimatické změny a klimatu měst. Po dohodě se školiteli lze ale řešit i jiná příbuzná témata.

Získané poznatky a dovednosti absolventů doktorského studia jsou natolik komplexní a relevantní, aby se uplatnili jako vysokoškolští učitelé, vědečtí pracovníci, příp. manažeři ve vědě, výzkumu, vývoji či marketingu.

Současní studenti doktorského studijního programu Regionální geografie: